مجله دانش حسابداری

دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید؛ و دسترسی به مقالات برای عموم آزاد است. لطفاً در ارسال مقاله دقت فرمایید؛ تمام مراحل ارسال مقاله بر عهده خود نویسنده است. فایل‌های مربوط به نگارش مقاله را از اینجا دریافت و طبق آن مقاله را تنظیم و ارسال نمایید: ارسال چکیده و مشخصات نویسندگان، راهنمای نگارش مقاله، نمونه مقاله.

فرم‌های توافق‌نامه و کنترل کیفیت (برای مقالاتی که داوری آنها نهایی شده است و مورد پذیرش قرار گرفته‌اند) از قسمت زیر قابل دریافت هستند:  فایل راهنمای تکمیل فرم، فرم توافق‌نامه، فرم کنترل کیفیت، فرم تعارض منافع

 

شماره جاری: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 48، اردیبهشت 1401، صفحه 1-228 

حق‌الزحمه حسابرسی: شواهد اولیه از نقش برخی متغیرهای محذوف

صفحه 97-120

10.22103/jak.2021.17928.3536

غزل السادات صدرایی؛ فخرالدین محمدرضائی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ امید فرجی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول دبیر اجرایی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان