مجله دانش حسابداری

دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید؛ و دسترسی به مقالات برای عموم آزاد است. لطفاً در ارسال مقاله دقت فرمایید؛ تمام مراحل ارسال مقاله بر عهده خود نویسنده است. فایل‌های مربوط به نگارش مقاله را از اینجا دریافت و طبق آن مقاله را تنظیم و ارسال نمایید: ارسال چکیده و مشخصات نویسندگان، راهنمای نگارش مقاله، نمونه مقاله.

فرم‌های توافق‌نامه و کنترل کیفیت (برای مقالاتی که داوری آنها نهایی شده است و مورد پذیرش قرار گرفته‌اند) از قسمت زیر قابل دریافت هستند:  فایل راهنمای تکمیل فرم، فرم توافق‌نامه، فرم کنترل کیفیت، فرم تعارض منافع

 

شماره جاری: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 50، مهر 1401، صفحه 1-227 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول دبیر اجرایی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان