دانش حسابداری

دانشکده مدیریت و اقتصاد- دانشگاه شهید باهنر کرمان

لطفاً در ارسال مقاله دقت فرمائید؛ تمام مراحل ارسال مقاله بر عهده خود نویسنده است.

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

دسترسی به مقالات برای عموم آزاد است.

 

شماره جاری: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 45، تابستان 1400، صفحه 155-1 

4. راهبرد تجاری و افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت

صفحه 67-86

10.22103/jak.2021.16569.3339

یاسر رضائی پیته نوئی؛ محمد غلامرضاپور؛ نرجس امیرنیا؛ سید پوریا کاظمی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول دبیر اجرایی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان