اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر امید پورحیدری

حسابداری استاد حسابداری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

academicstaff.uk.ac.ir/opourheidari
opourheidariuk.ac.ir
0000-0003-1599-4434

مدیر مسئول

دکتر امید پور حیدری

حسابداری استاد حسابداری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

academicstaff.uk.ac.ir/opourheidari
opourheidariuk.ac.ir
0000-0003-1599-4434

دبیر تخصصی

دکتر حمیدرضا حری

اقتصاد پولی دانشیار اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

academicstaff.uk.ac.ir/hahori
horryhruk.ac.ir
0000-0002-2038-8968

دبیر اجرایی

امین محمدی

کامپیوتر مدیر اجرایی مجله دانش حسابداری

jakuk.ac.ir
034-33257550

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهدی بهار‌مقدم

حسابداری دانشیار بازنشسته حسابداری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

academicstaff.uk.ac.ir/mabaharmoghadam
mbaharuk.ac.ir
0000-0002-6449-4092

دکتر امید پور حیدری

حسابداری استاد حسابداری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

academicstaff.uk.ac.ir/opourheidari
opourheidariuk.ac.ir
0000-0003-1599-4434

دکتر علی ثقفی

حسابداری استاد بازنشسته حسابداری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/9693096/
saghafiatu.ac.ir
0000-0003-4240-9130

دکتر احمد خدامی‌پور

حسابداری دانشیار حسابداری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

academicstaff.uk.ac.ir/ahkhodamipor
khodamipouruk.ac.ir
0000-0002-1620-0096

دکتر سیداحمد خلیفه سلطانی

حسابداری دانشیار حسابداری، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران.

staff.alzahra.ac.ir/khalifehsultani
khalifehsultanialzahra.ac.ir
0000-0002-6222-8516

دکتر محمد عرب مازار یزدی

حسابداری دانشیار حسابداری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375689
marabmazarsbu.ac.ir
0000-0002-9411-4943

دکتر داریوش فروغی

حسابداری دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

ase.ui.ac.ir/foroghi
foroghiase.ui.ac.ir

دکتر مهدی مرادی

حسابداری استاد حسابداری، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

mhd_moradi.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
mhd_moradium.ac.ir
0000-0003-2622-4953

دکتر حسین مهرابی بشر آبادی

اقتصاد استاد اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

academicstaff.uk.ac.ir/hmehrabi
hmehrabiuk.ac.ir
0000-0002-6169-8081

دکتر ساسان مهرانی

حسابداری دانشیار جسابداری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/smehrani/?lang=fa-ir
smehraniut.ac.ir
0000-0001-8540-6402

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر سعید همایون

حسابداری دانشیار حسابداری، عضو هیئت علمی دانشگاه گاول سوئد

www.hig.se/Ext/En/University-of-Gavle/Organisation/Akademier/Faculty-of-Education-and-Business-Studies/Research-at-the-Faculty/Researchers/Department-of-Business-and-Economic-Studies/Business-Administration/Saeid-Homayoun.html
saeid.homayounhig.se
0000-0002-2536-0446

دکتر حسن یزدی‌فر

حسابداری استاد حسابداری، دانشگاه بورنموث

staffprofiles.bournemouth.ac.uk/display/hyazdifar
hyazdifarbournemouth.ac.uk
0000-0003-3023-2534

ویراستار ادبی نشریه

دکتر سید امیر جهادی حسینی

ادبیات فارسی دانشیار ادبیات، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

academicstaff.uk.ac.ir/sejahadi
jahadiuk.ac.ir
0000-0001-9278-7784

دکتر محمود کاظمیان

اقتصاد استادیار اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

shahed.ac.ir/kazemian/Pages/Home.aspx
kazemianshahed.ac.ir
0000-0002-8040-347X