اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر امید پورحیدری

حسابداری استاد حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

depaem.uk.ac.ir/~opourheidari
opourheidariuk.ac.ir
0000-0003-1599-4434

h-index: 9  

مدیر مسئول

دکتر امید پورحیدری

حسابداری استاد حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

depaem.uk.ac.ir/~opourheidari
opourheidariuk.ac.ir
0000-0003-1599-4434

h-index: 9  

دبیر تخصصی

دکتر حمیدرضا حُرّی

اقتصاد پولی دانشیار اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

depaem.uk.ac.ir/en/~horryhr
horryhruk.ac.ir
0000-0002-2038-8968

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر حسن یزدی‌فر

حسابداری استاد گروه حسابداری، دانشگاه بورنموث، بورنموث، انگلستان

staffprofiles.bournemouth.ac.uk/display/hyazdifar
hyazdifarbournemouth.ac.uk
0000-0003-3023-2534

h-index: 21  

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهدی بهار‌مقدم

حسابداری دانشیار بازنشسته حسابداری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

depaem.uk.ac.ir/~mbahar
mbaharuk.ac.ir
0000-0002-6449-4092

دکتر امید پورحیدری

حسابداری استاد حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

depaem.uk.ac.ir/~opourheidari
opourheidariuk.ac.ir
0000-0003-1599-4434

h-index: 9  

دکتر علی ثقفی

حسابداری استاد بازنشسته حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

simap.atu.ac.ir/cv/9693096/
saghafiatu.ac.ir
0000-0003-4240-9130

دکتر احمد خدامی‌پور

حسابداری دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

academicstaff.uk.ac.ir/ahkhodamipor
khodamipouruk.ac.ir
0000-0002-1620-0096

h-index: 5  

دکتر سیداحمد خلیفه سلطانی

حسابداری دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

staff.alzahra.ac.ir/khalifehsultani
khalifehsultanialzahra.ac.ir
0000-0002-6222-8516

h-index: 4  

دکتر محمد عرب‌مازار یزدی

حسابداری دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375689
marabmazarsbu.ac.ir
0000-0002-9411-4943

h-index: 6  

دکتر داریوش فروغی

حسابداری دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

ase.ui.ac.ir/foroghi
foroghiase.ui.ac.ir

دکتر مهدی مرادی

حسابداری، حسابرسی، مالیات استاد گروه حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

mhd_moradi.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
mhd_moradium.ac.ir
0000-0003-2622-4953

دکتر حسین مهرابی بشر آبادی

اقتصاد استاد گروه اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

academicstaff.uk.ac.ir/hmehrabi
hmehrabiuk.ac.ir
0000-0002-6169-8081

دکتر ساسان مهرانی

حسابداری دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/smehrani/
smehraniut.ac.ir

h-index: 10  

ویراستار ادبی نشریه

دکتر سید امیر جهادی حسینی

ادبیات فارسی دانشیار گروه ادبیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

academicstaff.uk.ac.ir/sejahadi
jahadiuk.ac.ir
0000-0001-9278-7784

دبیر اجرایی

امین محمدی

کامپیوتر مدیر اجرایی مجله دانش حسابداری

jakuk.ac.ir
034-33257550