نحوه سمت‌نویسی

نویسنده محترم
با سلام

لطفاً فایل پیوست را برای نحوه نوشتن نویسندگان مطالعه گردد؛ لازم به ذکر است در صورت عدم توجه، مقاله در هرمرحله‌ای که باشد از چرخه خارج خواهد شد.

نحوه نوشتن مشخصات نویسندگان مجلات دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان