نحوه سمت‌نویسی

نویسنده محترم
با سلام

لطفاً فایل پیوست را برای نحوه نوشتن نویسندگان مطالعه گردد؛ لازم به ذکر است در صورت عدم توجه، مقاله در هرمرحله‌ای که باشد از چرخه خارج خواهد شد.

نحوه_نوشتن_مشخصات_نویسندگان_مجلات_دانشکده_مدیریت_و_اقتصاد_دانشگاه_شهید_باهنر_کرمان