قابل توجه پژوهشگران

مجله دانش حسابداری به اطلاع می رساند در نوشتن نام نویسندگان بسیار دقت کنید و تمامی اطلاعات خواسته شده به هر دو زبان فارسی و انگلیسی وارد شود؛ ضمنا در مشخص کردن نویسنده مسئول، ترتیب نویسندگان و تعداد نویسندگان بسیار دقت نمایید. بعد از ارسال اطلاعات به مجله به هیچ وجه اجازه اضافه کردن نویسنده و یا تغییر مقام نویسنده را ندارید و هیچ گونه درخواستی از نویسندگان پذیرفته نخواهد شد. در صورت عدم رعایت این مسئله مقاله شما در هر مرحله داوری رد خواهد شد.