دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 54، آذر 1402، صفحه 1-160 
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه بازار خدمات حسابرسی

صفحه 103-120

10.22103/jak.2022.20064.3755

محمدجواد تصدی کاری؛ کیهان آزادی هیر؛ جواد رضازاده؛ سینا خردیار


ارائه مدلی برای توسعه انگیزش حسابداران بخش عمومی

صفحه 143-160

10.22103/jak.2023.20450.3796

زینب خسروی فارسانی؛ بهاره بنی طالبی دهکردی؛ حمیدرضا جعفری