بررسی تأثیر اخبار بد بر انگیزه‌های محافظه‌کاری در حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 استادیار گروه حسابداری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

4 استادیار گروه اقتصاد، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

10.22103/jak.2022.20180.3767

چکیده

هدف: محافظه‌کاری بیانگر اقدامات مهم هنگام مواجه شدن با ابهامات است. در شرایط وجود اخبار بد، این ابهام در خصوص آینده شرکت بیشتر شده و شرکت‌ها با انگیزه‌های مختلف، بیشتر از روش‌های محافظه‌کارانه استفاده می‌کنند. در این پژوهش سعی می‌شود تأثیر اخبار بد بر انگیزه‌های محافظه‌کاری (انگیزه قراردادی، انگیزه مالیاتی و انگیزه سیاسی) بررسی شود.
 روش: برای نیل به هدف پژوهش، از اطلاعات مالی نمونه 163 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس روش غربالگری سیستماتیک و روش رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. دوره زمانی این پژوهش 1389 تا 1399 است.
 یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد اخبار بد تأثیر معناداری بر انگیزه قراردادی محافظه‌کاری ندارد در حالی که اخبار بد تأثیر مثبت و معناداری بر انگیزه مالیاتی محافظه‌کاری (انگیزه کاهش مالیات) دارد. همچنین، یافته‌ها بیانگر اثر افزایشی اخبار بد بر انگیزه سیاسی شرکت‌ها است.
 نتیجه‌گیری: شواهد حاکی از آن است که در ایران انگیزه مالیاتی و انگیزه سیاسی در هنگام مواجه با اخبار بد دلایل غالب برای افزایش محافظه­کاری در حسابداری هستند. به این صورت که در شرایط وجود اخبار بد، شرکت‌ها مالیات ابرازی خود را نسبت به سال قبل کاهش داده‌اند؛ همچنین، وجود اخبار بد، باعث شده شرکت‌ها ازلحاظ سیاسی خود را کوچک‌تر نشان داده تا در شرایط بد مالی از دید سیاست‌گذاران در امان بمانند و هزینه‌های کمتری ازجمله مالیات به دولت بپردازند.

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی، سیدکاظم؛ بهرامی‌نسب، علی و سجادی‌نسب، حسین (1398). بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر محافظه‌کاری حسابداری، کارایی سرمایه‌گذاری و هزینه تأمین مالی. مجله دانش حسابداری، 10(4)، 119-89 https://jak.uk.ac.ir/article_2457_33766abd4d50527f554362025b45d47c.pdf.
توانگر، افسانه و کیوان‌فر، مختار (1398). تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر کوته بینی مدیران بیش اطمینان: شواهد تجربی از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری مدیریت، 12(40)، 27-15 https://journals.srbiau.ac.ir/article_13876_eba7105e364a30d2e6b50136da9851ea.pdf.
حسین افشاری، مهران؛ دستگیر، محسن و خواجوی، شکراله (1400). تأثیر افت فروش شرکت بر محافظه‌کاری مبتنی بر عدم تقارن زمانی اقلام تعهدی. مجله دانش حسابداری، 42(1)، 21-1 https://jak.uk.ac.ir/article_2940_29e14f96fb136cb160310c7835d84450.pdf
فروغی، داریوش و عباسی، جواد (1390). بررسی عوامل مؤثر بر اعمال محافظه‌کاری حسابداری. دانش حسابداری مالی، 1(1)، 133-114 https://jfak.journals. ikiu.ac.ir/article_52_ea7faab27dd6bb009c5980ee66d410fb.pdf.
نیکبخت، محمدرضا و رحمانی نیا، جواد (1389). بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. بورس اوراق بهادار، 3(9)، 60-43 https://journal.seo.ir/article_10883_7fc0d69d9711cd0ffb03910f4276956a.pdf.
هاشمی، سید عباس؛ امیری، هادی و حسن‌زاده، علی (1396). تأثیر محافظه‌کاری شرطی بر سررسید بدهی و رشد ناشی از تأمین مالی خارجی با درنظر‌گرفتن سازوکارهای نظام راهبری شرکتی. پژوهش‌های حسابداری مالی، 9(4)، 60-39 https://far.ui.ac.ir/article_22584_12832323744b5d7ee0f5 b0f4b93ad64d.pdf.
References
Ahmed, A.S.,  &Duellman, S. (2013). Managerial overconfidence and accounting conservatism. Journal of Accounting Research, 51(1), 1-30 https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2012.00467.x.
Allen, E.J., Larson, C.R., & Sloan, R.G. (2013). Accrual reversal, earnings and stock returns. Journal of Accounting and Economics, 56(1), 113–129 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2013.05.002.
Ball, R., & Shivakumar, L. (2005). Earnings quality in UK private firms: Comparative loss recognition timeliness. Journal of Accounting and Economics, 39(1), 83-128 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2004.04.001.
Bandyopadhyay, S.P., Chang, Ch., Alan, G., & Huang, J. (2010). Accounting conservatism and the temporal trends in current earnings ability to predict future cash flows versus future earnings: Evidence on the trade-off between relevance and reliability. Contemporary Accounting Research .27(2), 413–60 http://dx.doi.org/10.2139/ssrn. 1082916.
Basu, S. (1997). The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings1. Journal of Accounting and Economics, 24(1), 3-37 https://doi.org/10.1016/S0165-4101(97)00014-1.
Bertomeu, J., Darrough, M., & Xue, W. (2017). Optimal conservatism with earnings manipulation. Contemporary Accounting Research, 34(1), 252-284.
Bornemann, T. (2018). Tax avoidance and accounting conservatism. WU International Taxation Research, 4(1), 202-232 https://doi.org/10.1111/1911-3846.12247.
Bu, D., Zhang, C., Lin, P.T., & Hu, F. (2020). Political uncertainty, institutions and accounting conservatism: Evidence from the provincial leader turnover in China. Spanish Journal of Finance and Accounting/Revista Española de Financiación y Contabilidad, 49(4), 395-426.
Bushman, R.M., Smith, A., & Zhang, F. (2011). Investment cash flow sensitivities really reflect related investment decision. Working Paper, University of North Carolina.
Byzalov, D., & Basu, S. (2016). Conditional conservatism and disaggregated bad news indicators in accrual models. Review of Accounting Studies, 21(3), 859-897 http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2589917.
Callen, J.L., Chen, F., Dou, Y., & Xin, B. (2013). Accounting conservatism and performance covenants: A signaling approach. AAA 2010 Financial Accounting and Reporting Section (FARS) Paper https://doi.org/10.1111/1911-3846.12208.
Callen, J.L., Feng, Ch, Yiwei, D., & Baohua, X. (2016). Accounting conservatism and performance covenants, a signaling approach.Contemporary Accounting Research, 33(3), 961–88.
Cular, M., Slapnicar, S., & Vuko, T. (2020). The effect of internal auditors’ engagement in risk management consulting on external auditors’ reliance decision. European Accounting Review, 29(5), 999-1020 http://dx.doi. org/10.2139/ssrn.3524816 .
Dechow, P.M., & Dichev, I.D. (2002). The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. The Accounting Review, 77(supplement), 35–59 https://www.jstor.org/stable/3203324.
Devine, C.T. (1963). The rule of conservatism reexamined. Journal of Accounting Research, 1, 127–38.
Ebrahimi, S.K., Bahraminasab, A., & Sajjadinasab, S. (2019). Effects of political connections on accounting conservatism, investment efficiency and cost of financing. Journal of Accounting Knowledge, 10(4), 89-119 https://jak.uk.ac.ir/article_2457_33766abd4d50527f554362025b45d47c.pdf [In Persian].
Francis, B., Iftekhar, H., & Qiang, W. (2013).The benefits of conservative accounting to shareholders: Evidence from the financial crisis. Accounting Horizons, 27(2), 319–46.
Foroghi, D., & Abbasi, J. (2011). Investigating factors affecting accounting conservatism. Financial Accounting Knowledge, 1(1), 114-133 https://jfak.journals.ikiu.ac.ir/article_52_ea7faab27dd6bb009c5980ee66d410fb.pdf [In Persian].
García Lara, J.M., Beatriz García O., & Fernando, P. (2016). Accounting conservatism and firm investment efficiency. Journal of Accounting and Economics, 61(1), 221–238.
Hashemi, S.A., Amiri, H., & Hassanzadeh, A. (2018). The effect of conditional accounting conservatism on the debt maturity and growth through external financing considering corporate governance mechanisms. Financial Accounting Research, 9(4), 39-60 https://far.ui.ac.ir/article_22584_12832323744b5d7ee0f5b0f4b93ad64d.pdf [In Persian].
Hassan, N. (2021). Accounting conservatism: Does business strategy and investment level matter? Growning Science Accounting, 7(2021), 709-718.
Hejranijamil, M., Hejranijamil, A., & Shekarkhah, J.(2021). Accounting conservatism and uncertainty in business environments; using financial data of listed companies in the Tehran stock exchange. Asian Journal of Accounting Research, 5(2), 179-194
Hossein Afshari, M., Dastgir, M., & Khajavi, Sh. (2021). The effect of firm sales decline on conservatism based on the asymmetric timeliness of accruals. Journal of Accounting Knowledge, 12(4), 1-21 https://jak.uk.ac.ir/article_ 2940_29e14f96fb136cb160310c7835d84450.pdf [In Persian].
Jones, J.J. (1991). Earnings management during import relief investigations. Journal of Accounting Research, 29(2), 193–228.
Jung, J.H., Lim, S.S., Pae, J., & Yoo, Ch.Y. (2017). Do analysts who understand accounting conservatism exhibit better forecasting performance? Journal of Business Finance & Accounting, 44(7), 953-985.
Kim, J.B., Nekrasov, A., Shroff, P., & Simon, A. (2019). Valuation implications of unconditional accounting conservatism: Evidence from analysts target prices. Contemporary Accounting Research, 36(3), https://doi.org/ 10.1111/1911-3846.12465.
Kothari, S.P., Ramanna, K., & Skinner, D. (2010). Implications for GAAP from an analysis of positive research in accounting. Journal of Accounting and Economics, 50(2–3), 246–286.
Lin, F., Wu, Ch.M., Fang, T.Y., & Wun, J.C. (2014). The relations among accounting conservatism, institutional investors and earnings manipulation. Economic Modelling, (37), 164-174.
Ma, L., Zhang, M., Gao, J., & Ye, T. (2020). The effect of religion on accounting conservatism. European Accounting Review, 29(2), 383-407 https://doi.org/10.1080/09638180.2019.1600421.
Mora, A., & Walker, M. (2015). The implications of research on accounting conservatism for accounting standard setting. Accounting and Business Research, 45(5), 620-650.
Nekhili, M., Nagati, H., Chtioui, T., & Rebolledo, C. (2017). Corporate social responsibility disclosure and market value: Family versus nonfamily firms. Journal of Business Research, 77, 41-52.
Nikbakht, M,. & Rahmaninia, J. (2010). The investigation of relationship between institutional ownership and firms performance. Journal of securities exchange. 3(9), 43-66 https://journal.seo.ir/article_10883_7fc0d69d9711cd0ffb 03910f4276956a.pdf [In Persian].
Qi, Z. (2011). Systematic risk and accounting conservatism. University of Southern California.
Qian, C., Wang, H., Geng, X., & Yu, Y. (2017). Rent appropriation of knowledge‐based assets and firm performance when institutions are weak: A study of Chinese publicly listed firms. Strategic Management Journal, 38(4), 892-911.
Qiang, X. (2007). The effects of contracting, litigation, regulation, and tax costs on conditional and unconditional conservatism: Cross‐sectional Evidence at the firm level. The Accounting Review, 82(3), 759–796.
Solichah, N., & Fachrurrozie, F. (2019). Effect of managerial ownership, leverage, firm size and profitability on accounting conservatism. Accounting Analysis Journal, 8(3), 151-157
Tavangar, A., & Keivanfar. M. (2019). The effect of accounting conservatism on the short-term attitude of executives: empirical evidence of companies admitted to Tehran stock exchang. Journal of Management Accounting, 12(40), 15-27 https://journals.srbiau.ac.ir/article_13876_eba7105e364a30d2e6b50136da9851ea.pdf [In Persian].
Teymouri, M.R., & Sadeghi, M. (2020). Investigating the effect of firm characteristics on accounting conservatism and the effect of accounting conservatism on financial governance. Archives of Pharmacy Practice, 1(5), 124-145.
Thoman, L. (1996). Legal damages and auditor efforts. Contemporary Accounting Research, 13, 275-306.
Thomas, G.N., & Aryusmar, L.I. (2020), The effect of effective tax rates, leverage, litigation costs, company size, institutional ownership, public ownership and the effectiveness of audit committees in accounting conservatism at public companies LQ45. Journal of Talent Development and Excellence, 85-91.
Watts, R., & Zimmerman. (1978). Toward a positive theory of the determination of accounting standards. The Accounting Review, 53(1), 112-134 https://www.jstor.org/stable/245729.
Wang, V.X. (2021), Accounting conservatism and risk disclosures, a thesis presented to the University of Waterloo in fulfillment of the thesis requirement for the degree of Doctor of Philosophy in Accounting, Waterloo, Ontario, Canada.
Wang, Q., Li, X., & Liu, Q. (2021). Empirical research of accounting conservatism, corporate governance and stock price collapse risk based on panel data model. Connection Science, 33(4), 995-1010.
Watts, R.L. (2003). Conservatism in accounting part I: Explanations and implications. Accounting Horizons, 17(3), 207-221.
Yuliarti, D., & Yanto, H. (2017). The effect of leverage, firm size, managerial ownership, size of board commissioners and profitability to accounting conservatism. Accounting Analysis Journal, 6(2), 173-184.
Zhang, J. (2008). The contracting benefits of accounting conservatism to lenders and borrowers. Journal of Accounting and Economics, 45(1), 27-54 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2007.06.002.
Zhong, Y., & Li, W. (2017). Accounting conservatism: a literature review. Australian Accounting Review. 27(2). 195-213.
Zubaidah, Z., & Nasrizal, N. (2019). The effect of audit tenure, investment opportunity set and accounting conservatism towards earning quality with managerial ownership as moderating variable. International Journal of Economic, Business and Applications, 4(2), 1-17.