دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 53، شهریور 1402، صفحه 1-200 
طراحی مدل حسابداری مدیریت ضایعات

صفحه 77-99

10.22103/jak.2022.19612.3719

حمید جمال لیوانی؛ علیرضا معطوفی؛ مهدی صفری گرایلی؛ منصور گرکز