ارائه‌ تحلیل مضمون استقرائی جهت مفهوم ‌سازی و ارزیابی رخداد مکانیزم مقاومت در افشاء اخبار بد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد بین‌‌المللی خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، واحد مسجدسلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجدسلیمان، ایران.

3 استادیار گروه ریاضی، واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایذه، ایران.

10.22103/jak.2023.20610.3812

چکیده

هدف: هر بازار سرمایه‌ای بر اساس بنیان گردش اطلاعات بنا نهاده شده است که باعث افزایش قدرت تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران بازار می‌شود. مدیران عامل شرکت‌ها در یکپارچه ‌سازی افشای اطلاعات و ارتقای سطح قابلیت‌های اتکایی آن نقش بسزایی را ایفا می‌نمایند، که بسته به ویژگی‌های فردی یا اجتماعی و فرهنگی، انگیزه‌های افشای اطلاعات به خصوص اطلاعات منفی شرکت به بازار متفاوت است. هدف این پژوهش ارائه‌ تحلیل مضمون استقرائی جهت مفهوم ‌سازی و ارزیابی رخداد مکانیزم مقاومت در افشاء اخبار بد است.
 روش: در این پژوهش از تحلیل مضمون جهت شناسایی مضامین پژوهش در بخش کیفی، از تحلیل دلفی جهت تعیین حد اجماع نظری و تحلیل بازنمایی سیستمی جهت تعیین محرک‌ها و پیامدهای سیستمی مقاومت مدیرعامل در افشاء اخبار بد در بخش کمی استفاده شد.
 یافته‌ها: نتایج در بخش کیفی طی ۱۱ مصاحبه انجام شده و ۲۲۳ کد باز، از ایجاد ۲۶ مضمون پایه؛ ۶ مضمون سازمان‌دهنده و ۳ مضمون فراگیر حکایت دارد. نتایج در بخش کمی مشخص ساخت مهمترین محرک و پیامد در مضمون فراگیر مقاومت مبتنی بر بینش مدیرعامل در افشاء اخبار بد، ترس از دست‌ دادن جایگاه مدیرعاملی و عدم توانمندی مدیرعامل در شناخت نیازهای اطلاعاتی ذینفعان است. از طرف دیگر محرک و پیامد مهم مقاومت مبتنی بر عملکرد مدیرعامل، وجود استانداردهای ضعیف حسابداری در افشاء اخبار بد و عدم تناسب نیازهای اطلاعاتی ذینفعان با فرهنگ مطلوبیت اطلاعات بود. در نهایت مشخص شد، دو مضمون منبع کنترل بیرونی و عدم خودباوری مدیرعامل در افشاء اخبار بد، محرک اصلی در مقاومت ناشی از علل روانشناختی محسوب می‌شود.
 نتیجه‌گیری: از آنجایی‌که افشاء اخبار منفی در سطح شرکت‌های بازار سرمایه معمولاً با تبعات و پیامدهای منفی از جانب بازار مواجه می‌شود، لذا احتمال بروز مقاومت مدیرعامل در افشاء اخبار بد معمولاً افزایش می‌یابد و این موضوع می‌تواند به موقع بودن گزارشگری مالی را با اختلال شفافیت اطلاعاتی مواجه نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابراهیمی، سید‌عباس (1394). درآمدی بر مقاومت سازمانی و عوامل تأثیرگذار بر آن در سازمان‌های بخش دولتی ایران. مدیریت سازمان‌های دولتی، ۴(۱)، 108-91.
پورحیدری، امید و فروغی، عارف (1398). بررسی تأثیر نفوذ مدیرعامل بر کیفیت افشای اطلاعات حسابداری. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 16(61)، ۵۳-۲۷.
پورقاز، عبدالوهاب و محمدی، امین (۱۳۹۰). بررسی رابطه منابع قدرت مدیران با ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی کارکنان. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 4(12)، 130-111.
خواجوی، شکراله؛ صادق‌زاده مهارلویی، محمد؛ جوکار، محمد و تقی‌زاده، رضا (1398). چسبندگی هزینه و مقاومت هزینه: مدل دو محرک هزینه‌ای از رفتار نامتقارن هزینه‌ها. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 8(29)، 148-135.
سیدنژادفهیم، سیدرضا؛ مشکی، مهدی؛ چیرانی، ابراهیم و محفوظی، غلامرضا (1397). بررسی تأثیر استراتژی نگهداری اخبار بد بر رضایتمندی سهامداران. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 25(4)، 536-519.
طاهری‌عابد، رضا؛ علی‌نژاد ساروکلائی، مهدی و فغانی ماکرانی، خسرو (1397). تأثیر شهرت و امنیت شغلی مدیران عامل بر شفافیت گزارشگری مالی. مجله دانش حسابداری، 9(4)، 215-185.
غفاری، رحمان و رستم‌نیا، یحیی (1396). مقاومت سازمانی و تنبلی اجتماعی؛ کژکارکرد‌های فرهنگ سازمانی بوروکراتیک. مدیریت دولتی، 9(2)، 332-307.
محمدی، امید؛ گیوکی، ابراهیم؛کبیری، محمدتقی و مسلمی، آذر (1400). بررسی تأثیرپذیری مکانیزم‌های نظام راهبری شرکتی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت از اختلالات رفتاری مدیرعامل. پژوهش‌های حسابداری مالی، 13(3)، 64-35.
مرجانیان، یزدان؛ شاه‌ویسی، فرهاد؛ ایوانی، فرزاد و خانزادی، آزاد (1399). بررسی اثر اخبار پیش‌بینی سود مدیریت بر قابلیت پیش بینی سود و اختلالات افشاء. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 17(66)، 122-87.
یعقوبی‌صالح‌آبادی، رسول؛ بنی‌مهد، بهمن و شکری، اعظم (1393). مدت تصدی مدیرعامل و کیفیت سود: آزمون فرضیه مشکل افق. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 4(14)، 42-33.
References
Allcorn, S., & Godkin, L. (2011). Workplace psychodynamics and the management of organizational inertia. Competitiveness Review, 21(1), 89-104.
Arthur, A.L. (2003). An ethnographic study of the relevance of social desirability bias on the social power scale studies that focus on motivational stimulus in the workplace. Ph.D. Dissertation, North central University.
Attride-Stirling, J. (2001). Thematic networks: an analytic tool for qualitative research. Qualitative research, 1(3), 385-405.
Beyer, A., Cohen, D.A., Lys, T.Z., & Walther, B.R. (2017). The financial reporting environment: Review of the recent literature Original Research Article. Journal of Accounting and Economics 50(2-3), 296-343.
Boyatzis, R.E. (1998). Transforming qualitative information: thematic analysis and code development, Sage.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Journals, Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101
Cascino, S., & Gassen, J. (2015). What drives the comparability effect of mandatory IFRS adoption? Review of Accounting Studies, 20(1), 242-282.
Cho, S. (2006). The Power of Public Relations in Media Relations: A National Survey of Health Practitioners, Journalism and Mass Communication Quarterly, 83(3), 563-580.
Chukwu, G.J., Ezirim, A., & Nkechinyere, H. (2020). IFRS adoption and timeliness of financial reporting of insurance firms in Nigeria. International Journal of Managerial Studies and Research, 8(5), 1-9.
Crepin, A.S., & Neavdal, E. (2019). Inertia risk: Improving economic models of catastrophes. The Scandinavian Journal of Economics, 122(4), 1259-1285.
Dayanandan, A., Donker, H., & Karahan, G. (2017). Do voluntary disclosures of bad news improve liquidity? The North American Journal of Economics and Finance, 40(1), 16-29
Demerjian, P., Lev, B., Lewis, M.F., & McVay, S. (2013). Managerial ability and earnings quality. The Accounting Review, 88(2), 463–498.
Drea, J.T., Bruner, G.C., & Hensel, P.J. (1993). Comparing alternative measures of the French and Raven power bases. The Journal of Personal Selling & Sales Management, 13(4), 73-80.
Dunham, R.B. (2002). Individual and organizational strategies for coping with organizational power. Academy of Management, 11(21), 23-44.
Eachempati, P., & Srivastava, P.R. (2022). Accounting for investor sentiment in news and disclosures, Qualitative Research in Financial Markets, 14(1), 53-75.
Ebrahimi, S.A. (2016). An introduction to organizational inertia and effective factors on it in organizations of public sector of Iran. Quarterly Journal of Public Organizations Management, 4(1), 91-108 [In Persian].
Enache, L., Li, L., & Riedi, E.J. (2018). The disclosure of good versus bad news: Evidence from the Biotech Industry. SSRN Electronic Journal, https://doi.org/10.2139/ssrn.3290822.
Fan, H., & Zhang, Y. (2022). Quality disclosure in sharing economy platform with network externality under consumer risk aversion. Kybernetes, https://doi.org/10.1108/K-06-2021-0511.
Ferracuti, E., & Stubben, S.R. (2019). The role of financial reporting in resolving uncertainty about corporate investment opportunities. Journal of Accounting and Economics, 68(2), 101-148.
Ghaffari, R., & Rostamniya, Y. (2017). Organizational Social inertia and laziness; dysfunctions of the bureaucratic organizational culture. Journal of Public Administration, 9(2), 307-332 [In Persian].
Godkin, L., & Allcorn, S. (2008). Overcoming organizational inertia: a tripartite model for achieving strategic organizational change. Journal of Applied Business and Economics, 8(1), 82-95.
Guidara, A., Khlif, H., & Jarboui, A. (2014). Voluntary and timely disclosure and the cost of debt: South African evidence. Meditari Accountancy Research, 22(2), 149-164.
Hinkin.T. R., & Schrieshiem C.A. (1989). Development and application of new scales to measure the French and Raven (1959) Bases of social power. Journal of Applied Psychology, 74(4), 561-567.
Hu, G., &, Wang, Y. (2018). Political connections and stock price crash risk: The role of intermediary information disclosure. China Finance Review International, 8(2), 140-157.
Huang, Zh., &, Gao, W. (2021). Has the past really passed? Strategic inertia and capital structure persistence. Management and Decision Economics, 43(4), 883-893.
Illeditsch, Ph.K., Ganguli, J.V., & Condie, S. (2021). Information Inertia. The Journal of Finance, 76(1), 443-479.
Ispano, A. (2018). Information acquisition and the value of bad news. Games and Economic Behavior, 110(2), 165-173.
Khajavi, Sh., Sadeghzadeh Maharluee, M., Jokar, M., & Taghizadeh, R. (2019). Cost stickiness and cost resistance: A two cost driver model of asymmetric cost behavior. Management Accounting and Auditing Knowledge, 8(29), 135-148 [In Persian].
Kim, Y.S., Lee, M.G., Cho, G.C., & Ko, K.W. (2022). Inertial behavior of gravity-type quay wall: A case study using dynamic centrifuge test. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 155(2), 1-28.
Lovallo, D., Brown, A.L., Teece, D.J., & Bardolet, D. (2020). Resource re‐allocation capabilities in internal capital markets: The value of overcoming inertia. Strategic Management Journal, 41(8), 1365-1380
Magerakis, E. (2022). The importance of managerial discretion on managerial ability–firm cash holding nexus. Management Decision, 60(12), 3275-3303.
Malakar, Y., Greog, Ch., & Van de Fliert, E. (2018). Structure, agency and capabilities: Conceptualising inertia in solid fuel-based cooking practices. Energy Research & Social Science, 40(3), 45-53.
Marjanian, Y., Shahveisi, F., Eivani, F., & Khanzadi, A. (2020). Study Effect of Earnings Management Forecast News on Earnings Predictability and Disclosure Noises. Empirical Studies in Financial Accounting, 17(66), 87-122 [In Persian].
Mikalef, P., Wetering, R.V.D., & Krogstie, J. (2020). Building dynamic capabilities by leveraging big data analytics: The role of organizational inertia. Information & Management, 58(6), 103412.
Mohammadi, O., Givaki, E., Kabiri, M., & Moslemi, A. (2021). An investigation on the impacts of corporate governance mechanisms and corporate social responsibility on CEO behavioral disorders. Financial Accounting Research, 13(3), 35-64 [In Persian].
Northcutt, N., & McCoy, D. (2004). Interactive qualitative analysis: A systems method for qualitative research. US: Sage.
Palomino-Tamayo, W., & Timaná, J.S. (2022). Creating firm value, overcoming organizational inertia through the marketing value chain. Academia Revista Latinoamericana de Administración, 35(1), 20-36.
Polites, G.L., & Karahanna, E. (2012). Shackled to the Status Quo: The inhibiting effects of incumbent system habit, switching costs, and inertia on new system acceptance.
Pourghaz. A.V., & Mohammadi, A. (2011). A study of relationship between managers sources of power and personality characteristics of staff entrepreneurship. (A case study in Melli Bank). Public Management Researches, 4(12), 111-130 [In Persian].
Pourheidari, O., & Forughi, A. (2019). Effect of management influence on disclosure quality of accounting information. Empirical Studies in Financial Accounting, 16(61), 27-53 [In Persian].
Restrepo, L.F., Tellez-Falla, D., & Godoy-Bejarano, J. (2022). Information disclosure quality and firm value: empirical evidence for an emerging integrated market. Academia Revista Latinoamericana de Administración, 35(3), 345-365.
Seifzadeh, M., Rajaeei, R., & Allahbakhsh, A. (2022). The relationship between management entrenchment and financial statement fraud. Journal of Facilities Management, 20(1), 102-119.
Seydanjadfahim, S.R., Meshki, M., Chirani, E., & Mahfovi, Gh. (2017). Investigating bad news development strategies for shareholder satisfaction. Accounting and Auditing Reviews, 25(4), 519-536 [In Persian].
Sewpersadh, N.S. (2019). An examination of CEO power with board vigilance as a catalyst for firm growth in South Africa. Measuring Business Excellence, 23(4), 377-395.
Sillic, M. (2019). Individual inertia in explaining non-compliant security behavior in the Shadow IT context. Computers & Security, 80(5), 108-119.
Taheri Abed R., Alinezhad Sarokolaei, M., & Faghani Makerani, K. (2019). Impact of reputation and chief executive officer’s job security on financial reporting transparency. Journal of Accounting Knowledge, 9(4), 185-215 [In Persian].
Wastell, D.G. (2001). Barriers to effective knowledge management: Action research meets grounded theory. Journal of Systems&Information Technology, 5(2), 21–35.
Yaqoubi Salehabadi, R., Bani Mahd, B., & Shukri, A. (2013). The tenure of the problem plan and the quality of profit: the test of the horizon hypothesis. Accounting Knowledge and Management Audit, 4(14), 33-42 [In Persian].
Yan, B., Arslan-Ayaydin, Ö., Thewissen, J., & Torsin, W. (2021). Does managerial ability affect disclosure? Evidence from earnings press releases, Asian Review of Accounting, 29(2), 192-226.