ارائه مدلی برای توسعه انگیزش حسابداران بخش عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

10.22103/jak.2023.20450.3796

چکیده

هدف: در دنیای رقابتی امروز، توان خلق ایده‌های نو توسط کارکنان دانشی و ارزش‌آفرین، مزیت رقابتی بسیار مهمی برای سازمان‌ها محسوب می‌شود. جهت دستیابی به این امر مهم، سرمایه انسانی برای ارائه ایده‌های خلاقانه باید انگیزه کافی داشته باشند؛ لذا، هدف از این پژوهش ارائه مدلی برای توسعه انگیزش در حسابداری بخش عمومی است.
 روش: پژوهش حاضر از لحاظ نوع، کیفی است که بر اساس رویکرد نظریه داده‌بنیاد صورت گرفته است. در همین راستا، جامعه آماری مورد نظر افراد خبره‌ای هستند که در زمینه حسابداری بخش عمومی صلاحیت کافی داشته‌اند و با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند تعداد خبرگان مورد نظر 15 نفر شدند که جهت جمع‌آوری داده‌ها از طریق مصاحبه به صورت نیمه‌ساخت‌یافته طی دوره زمانی 1399 لغایت 1400 انجام شد.
 یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشانگر آن است که در مدل پیشنهادی، شرایط زمینه‌ای شامل ویژگی‌های ذاتی، ویژگی‌های عملیاتی بخش عمومی و همچنین عوامل فرهنگی است، شرایط علّی مدل نیز شامل عوامل ذاتی/ درونی نظیر احساس موفقیت و شایستگی در کنار عوامل بیرونی همچون پاداش سازمانی است.
 نتیجه‎گیری: پیامدهای ناشی از الگوی پیشنهادی ارائه شده مواردی نظیر بهبود خلاقیت، ارتقای میزان سطح دانش و مهارت کارکنان، پرورش حسابداران و مدیران مالی خلاق همچنین ایجاد حس استقلال و خودکارآمدی بین افراد است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


طبیبی راد، وحیده؛ دیانتی دیلمی، زهرا؛ غلامی جمکرانی، رضا؛ عباسیان، حسین و  بختیاری، ابوالفضل (1401). کاربست روش‌های نوین در آموزش حسابداری به‌صورت مجازی، تجربه‌ای نوین در دوران همه‌گیری کرونا. مجله دانش حسابداری، 13(4)، 90-69 https://jak.uk.ac.ir/article_3177_ 09cfd25661e163ba0ff3145eecd5ead7.pdf.
عباس‌زاده، محمد (1391). تأملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی. جامعه شناسی کاربردی، 23(1)، 34-19 https://jas.ui.ac.ir/article_18250_ a823953efbfba4e9d025340629a6b2bd.pdf.
فتح‌اله‌زاده، رضا، قورچیان، نادر، باقری، مهدی و جعفری، پریوش (1384). فراترکیب عوامل مؤثر برانگیزش شغلی: در جستجوی الگوی انگیزش اعضای هیئت‌علمی. تحقیقات مدیریت آموزشی، 11(42)، 66-53 https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1561080.
محمدپور، علی؛ تقی‌پور، احسان و نعمتی، محمدحسین (1396). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر برانگیزش شغلی کارکنان ناوگروه‌های رزمی در دریانوردی‌های بلندمدت با استفاده از تکنیک AHP. فصلنامه علمی آموزش علوم دریایی، 4(2)، 87-71 https://rmt.iranjournals.ir/article_ 27428_321fbb5faaca10b105a92c7d649d8f0b.pdf.
مهدوی، غلامحسین و سروستانی، امیر (1396). نقش رویکردهای تدوین استانداردهای حسابداری در ویژگی‌های روان‌شناختی حسابرسان. مجله دانش حسابداری، 8(4)‌، 92-65 https://jak.uk.ac.ir/article_1861_0c19a32832af83ad43b27f6bdd884ff4.pdf.
References
Abbaszadeh, M. (2011). Reflections on validity and reliability in qualitative research. Applied Sociology, 23(1), 19-34 https://jas.ui.ac.ir/article_18250_a823953efbfba4e9d025340629a6b2bd.pdf [In Persian].
Adrian, R. Brewer Gene, A., & Neumann, O. (2016). Public service motivation: a systematic literature review and outlook. Public Administration Review, 73(6), 414–26 https://doi.org/10.1111/puar.12505.
Agrawal, R.K., & Majupuria, A. (2010). An examination of role stress in chartered accountants in India. International Journal of Indian Culture and Business Management, 3(5), 577-591 DOI:10.1504 /IJICBM.2010.034389.
Ahmadi Farsani, F., & Khajawi, Sh. (2022). Investigating and evaluating efficiency motivation bias in auditors under time budget pressure (Case study: Auditors of Iran's audit bureau). Government Accounting Quarterly, 8(1), 81-96 https://gaa.journals.pnu.ac.ir/article_7874_926b9065d214baed0e9057bf4bf6cced.pdf [In Persian].
Creswell, J.W. (2005). Mixed methods research: Developments, debates, and dilemma (pp. 315-26). Oakland, CA: Berrett-Koehler Publishers.
Darayei, M., & Danaei, H. (2014). Identifying the effective factors in motivating the auditors of the district court of accounts (1) and its relationship with the detection and prevention of financial violations in the executive bodies of the provinces of the region (1): Semnan, Tehran, Alborz, Qom, Qazvin, Markazi. Auditing Knowledge, 14(58), 105-136 https://danesh.dmk.ir/article-1-941-fa.pdf [In Persian].
Dixit, A. (2002) Incentives and organizations in the public sector: an interpretative review, Journal of Human Resources, 37(4), 696-727 https://doi.org/10.2307/3069614.
Fathullah Zadeh, R., Ghorchian, N., Bagheri, M., & Jafari, P. (2004). Transcombination of the effective factors of job motivation: In search of a model of motivation of faculty members. Educational Management Research, 11(42), 53-66 https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1561080 [In Persian].
Glaser, Barney G., Strauss, Anselm L (1967). The discovery of grounded theory: The strategies for qualitative research. pp.281 https://doi.org/10.4324/9780203793206.
Glaser, S.R., Zamanou, S., & Hacker, K. (1987). Measuring and interpreting organizational culture. Management Communication Quarterly, 1(2), 173-198 https://doi.org/10.1177/0893318987001002003.
Glazer, R. (1993). Measuring the value of information: The information-intensive organization. IBM Systems Journal, 32(1), 99-110.
Gomez Mejia, L., & Welbourne, T. (1988). Compensation strategy: An overview and future steps. Human Resource Planning, 11(3), 173-89.
Herzberg, F. (1968). One more time: How do you motivate employees (Vol. 65). Boston, MA: Harvard Business Review.
Herzberg, F. (2003). One more time: How do you motivate employees? Harvard Business Review, 46(1), 87-96.
Jorgensen, B.B. (1978). A comparison of methods for the quantification of bacterial sulfate reduction in coastal marine sediments. Geomicrobiology Journal, 1(1), 11-27 https://doi.org/10.1080/01490457809377721.
Lantara, A. (2019). The effect of the organizational communication climate and work enthusiasm on employee performance. Management Science Letters, 9(8), 1243-1256 doi: 10.5267/j.msl.2019.4.017.
Lee, J. (2001). A grounded theory: Integration and Internalization in ERP adoption and use, Unpublished Doctoral Dissertation, University of Nebreska, In Proquest UMI Database. https://digitalcommons.unl.edu/dissertations /AAI3016318.
Lewin, D. (2003). Incentive compensation in the public sector: evidence and potential. Journal of Labor Research, 24(4), 597-620 DOI: 10.1007/s12122-003-1016-z.
Mahdavi, Gh., & Sarvestani, A. (2018). The role of accounting standards setting approaches on the psychological characteristics of auditors. Journal of Accounting Knowledge, 8(4), 65-92 https://jak.uk.ac.ir/article_1861_ 0c19a32832af83ad43b27f6bdd884ff4.pdf [In Persian].
Manolopoulos, D (2008). An evaluation of employee motivation in the extended public sector in Greece, Employee Relations, 30(1), 63-85 https://doi.org/10.1108/01425450810835428.
Mohammadpour, A., Taqipour, E., & Nemati, M.H. (2016). Identifying and ranking the factors influencing the job motivation of combat fleet employees in long-term sea voyages using the AHP technique. Scientific Quarterly of Maritime Science Education, 4(2), 71-87 https://rmt.iranjournals.ir/article_27428_321fbb5faaca 10b105a92c7d649d8f0b.pdf [In Persian].
Naderin, S., Banitalebi Dehkordi, B., Ghazanfari, A. (2017). The effect of personality types A, B, C and D auditors on the content of the audit report. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 5(30), 71-86.
Nowak, M. (2019). Statutory auditors’ self-perception and their perception of audited companies and accountants. Behavioral research with the use of metaphors. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, (103), 227-242 DOI: 10.5604/01.3001.0013.3084.
Palma, R., Crisci, A., & Mangia, G. (2021). Public service motivation- individual performance relationship: Does user orientation matter? Socio-Economic Planning Sciences https://doi.org/10.1016/j.seps.2020.100818.
Perry James, L., & Wise Lois, R. (1990). The motivational bases of public service. Public Administration Review, 367–73 https://doi.org/10.2307/976618.
Perry, J.L., & Porter, L.W (1982). Factors affecting the context of motivation in public organizations. Academy of Management Review, 7(1), 89-98 https://doi.org/10.2307/257252.
Persellin, J.S., Schmidt, J.J., Vandervelde, S.D., & Wilkins, M.S. (2019). Auditor perceptions of audit workloads, audit quality, and job satisfaction. Accounting Horizons, 33(4), 95-117 http://dx.doi.org/10.2139 /ssrn.2534492.
Rahnamay Roodposhti, F., Banitalebi Dehkordi, B., Kaviyan, M. (2013). Content analysis of publications Rated- Scientific research in the field of accounting in Iran. Management Accounting, 5(4), 121-143 https://jma.srbiau.ac.ir/ article_3077_c4b7b081863c22c1bb2eae49930fe953.pdf [In Persian].
Sariwulan, T., Agung, I., Sudrajat, U., & Atmadiredja, G. (2019). The influence of job expectation, job satisfaction, and government policy towards the work stress, job enthusiasm and continuance commitment of the honorarium teacher. Journal Cakrawala Pendidikan, 38(2), 305-319 DOI: 10.21831/cp.v38i2.24380.
Saroop, S. (2020). Job satisfaction, quality of work-life, and turnover intentions in the accounting industry. Ph.D. Dissertation, Capella University.
Selden, S.C., & Brewer, G.A. (2000). Work motivation in the senior executive service: testing the high-performance cycle theory”, Journal of Public Administration Research and Theory, 10(3), 531-50 DOI: 10.1093/oxfordjournals.jpart.a024280.
Shahabadi, M., & Mostafa Nejad, H. (2017). Career motivation and factors affecting it, the second national conference on modern researches in management and law, Kazerun https://civilica.com/doc/900915 [In Persian].
Smith, J., McKeon, J.E., Hoy, K.L., Boysen, R.L., Shechter, L., & Roberts, E.B. (1984). Lessons from ten case studies in innovation. Research Management, 27(6), 23-7 https://doi.org/10.1080/00345334.1984.11756855.
Steenkamp, N., & Roberts, R. (2020). Does workload and institutional pressure on accounting educators affect academia at Australian universities? Accounting & Finance, 60(1), 471-506 https://doi.org/10.1111 /acfi.12340.
Strauss Anselm, L., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. 2nd Ed., Sage https://doi.org/10.4135/9781452230153.
Tabibi Rad, V., Dianti Deilami, Z., Gholami Jamkarani, R., Abbasian, H., & Bakhtiari, A. (2022). Application of new methods in virtual accounting education, innovative experience during the Corona epidemic. Journal of Accounting Knowledge, 13(4), 69-90 https://jak.uk.ac.ir/article_3177_09cfd25661e163ba0ff3145eecd5ead7.pdf [In Persian].
Wastell, D.G. (2001). Barriers to effective knowledge management: Action research meets grounded theory. Journal of Systems & Information Technology, 5(2), 21–35 DOI: 10.1108/13287260180000764.
Wright, B.E. (2007). Public sector work motivation: does mission matter? Public Administration Review, 67 (1), 54-64 https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00696.x.
Zarei, I., & Askari Shahamabadi, M.J. (2021). Bridging the gap between public accounting education and practice, Management and Accounting Studies, 7(1), 168-174 http://uctjournals.com/farsi/archive/accounting/1400/ spring/14.pdf [In Persian].