بررسی رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و پاداش مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

10.22103/jak.2022.18100.3555

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی (ویژگی‌های هیئت‌ مدیره، ویژگی‌های مدیرعامل و ساختار مالکیت) بر پاداش مدیران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 تا 1398 انجام شده است.
روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر اجرا توصیفی است. داده‌ها به روش کتابخانه‌ای (مطالعه کتب، مقالات) و مراجعه به بانک‌های اطلاعاتی گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل آماری از رگرسیون خطی چندگانه با روش حداقل مربعات استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج به دست آمده حاکی از این است که بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و پاداش مدیران ارتباط معناداری وجود ندارد؛ بنابراین هر سه فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه سازوکارهای حاکمیت شرکتی با پاداش مدیران ارتباط معناداری دارد، تأیید نشد.
نتیجه‌گیری: عدم تمایل مدیران عامل و اعضای هیئت‌ مدیره شرکت‌ها برای ارائه اطلاعات پاداش مدیران و همچنین فقدان قانون لازم الاجرا برای افشای اطلاعات مربوط به پاداش مدیران موجب عدم دسترسی به اطلاعات دقیق و شفاف شده است و همچنین کمیته‌ای تحت عنوان کمیته پاداش به ‌صورت مستقل که یکی از سازوکارهای معین برای تعیین پاداش است نیز در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایجاد نشده است. به‌طورکلی، آنچه در پژوهش‌های مربوط به پاداش مدیران در ایران مشخص است عدم افشاء اطلاعات دقیق و شفاف در مورد میزان پاداش اعطا شده به مدیران، اعضای هیئت ‌مدیره و میزان پاداش نقدی و غیر نقدی است. این امر حاکی از کاستی و نارسایی نظام حاکمیت شرکتی است مهم‌ترین پیشنهاد کاربردی این پژوهش ملزم نمودن شرکت‌ها به تشکیل کمیته پاداش است.

کلیدواژه‌ها


احمدپور، احمد و جوان، سعید (1394). بررسی ساختار مالکیت و رابطه میان پاداش هیئت‌ مدیره و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری مالی، 7(2)، 32-17 https://far.ui.ac.ir/article_17041_4ec2ec9c46663b797c311d2807055cef.pdf.
احمدوند، علی‌محمد؛ کامران‌راد، صدیقه و کامران‌راد، رضا (1390). رابطه مالکیت مدیریتی و عملکرد شرکت‌های داروسازی. حسابداری مالی و حسابرسی، 3(10)، 161-143 https://faar.ctb.iau.ir/article_510619_2dc73723356171da738c5486f903d560.pdf.
اسعدی، عبدالرضا (1395). حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌های هلدینگ و تابعه در بورس اوراق بهادار تهران. راهبرد مدیریت مالی، 4(15)، 151-12 https://jfm.alzahra.ac.ir/article_2669_c5f4f8d31eaf8e17a7423933a8531761.pdf.
آقایی، محمدعلی؛ اعتمادی، حسین؛ آذر، عادل و چالاکی، پری (1388). ویژگی‌های حاکمیت شرکتی و محتوای اطلاعاتی سود در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نقش مدیریت سود. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 4(16)، 53-27 http://journal.iams.ir/article_2_8cd2e898e260df867adbbe2 ff23aa0ec.pdf.
حساس یگانه، یحیی و شهریاری، علیرضا (1389). رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه‌کاری در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری مالی، 2(2)، 94-77 https://far.ui.ac.ir/article_16879_ffe43cb7c146c96697e3ade72964e5af.pdf.
حیدرپور، فرزانه و صحت برمچه، اعظم (1396). تأثیر کنترل خانوادگی و سرمایه­گذاران نهادی بر جبران خدمات مدیر عامل. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 9(35)، 155-135.
حیدری، مهدی و رنجبری، علی (1394). بررسی تأثیر پاداش هیئت مدیره بر پیش بینی سود. دانش حسابرسی، 14(58)، 204-189.
عابدینی، محمدامین؛ صنوبر، ناصر و فضل‌زاده، علیرضا (1395). بررسی رابطه نظام راهبری شرکتی و پاداش هیئت‌مدیره در شرکت‌های پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 9(33)، 114-93.
فخاری، حسین و رمضانی، معصومه (1395). مطالعۀ ارتباط رفتار هزینه‌ها و تغییرات پاداش هیئت مدیره. مجله دانش حسابداری، 7(24)، 65-41. https://jak.uk.ac.ir/article_1433_6c49ba480798583cf77471ea5322f732.pdf.
مهرآذین، علیرضا؛ قبدیان،بشیر؛ فروتن، امید و تقی پور، محمد (1392). مالکیت خانوادگی و غیر خانوادگی شرکت‌ها و مدیریت سود. دانش حسابرسی، 13(52)، 171-153 https://danesh.dmk.ir/browse.php?mag_id=11&slc_lang=fa&sid=1.
نمازی، محمد و کرمانی، احسان (1387). تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 15(4)، 100-83 https://acctgrev.ut.ac.ir/article_27754_71cdbc1b6130e273ebb9bf1b5dcadead.pdf.
References
Abbott, L.J., Parker, S., & Peters, G.F. (2004). Audit committee characteristics and restatements. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 23(1), 69-87 https://doi.org/10.2308/aud.2004.23.1.69.
Abedini, M.A., Sanoubar, N., & Fazlzadeh, A. (2016). The relationship between corporate governance and directors compensation in listed companies of Tehran Stock Exchange. Journal of Securities Exchange, 9 (33), 93-114.
Akram, F., Abrar ul Haq, M., &  Ali Umrani, W. (2018). Assessing the effect of managerial power on firm performance through the perceptual lens of executive remuneration. Journal Homepage, 27(1), 293-309.
Ahmadpour, A., & Javan, S. (2012).  Investigation on the Ownership Structure and Relationship between Board of Directors’ Compensation and Firms Performance Listed in Tehran Stock Exchange. Financial Accounting Research, 7(2), 32-17 https://far.ui.ac.ir/article_17041_4ec2ec9c46663b797c311d2807055cef.pdf.
Ahmadvand, A.M., Kamran Rad, S., & Kamran Rad, R. (2011). The relationship between managerial ownership and performance of pharmacy firms. Financial Accounting and Auditing Research, 3(10), 143-162 https://faar.ctb.iau.ir/article_510619_2dc73723356171da738c5486f903d560.pdf.
Asadi, A. (2017). Corporate governance and holding companies and subsidiaries performance in Tehran Stock Exchange. Financial Management Strategy, 4(4), 129-151. doi: 10.22051/jfm.2017.9108.1069 https://jfm.alzahra.ac.ir/article_2669_c5f4f8d31eaf8e17a7423933a8531761.pdf.
Aghaie, M.A., Etemadi, H., Azar, A., & Chalaki, P. (2010). Studding the Relationship between Corporate Governance attributes and the Information Content of Accounting Earnings: The Role of Earnings Management. Iranian journal of management sciences, 4(16), 27-58 http://journal.iams.ir/article_2_8cd2e898e260df867adbbe2ff23aa0ec.pdf.
Barontini, R., & Bozzi, S. (2011). Board compensation and ownership structure: empirical evidence for Italian listed companies. Journal of Management & Governance, 15(1), 59-89 https://link.springer.com/article/10.1007/s10997-009-9118-5.
Bonazzi, L., & Islam, S.M. (2007). Agency theory and corporate governance: A study of the effectiveness of board in their monitoring of the CEO. Journal of Modelling in Management, 2(1), 7-23 https://doi.org/10.1108/17465660710733022.
Brown, J.H. (1996). What do institutional investors really want? Corporate board, 17(98), 5-9.
Claessens, S. (2006). Corporate governance and development. The World Bank Research Observer, 21(1), 91-122 https://www.jstor.org/stable/40282344.
Core, J., & Guay, W. (1999). The use of equity grants to manage optimal equity incentive levels. Journal of Accounting and Economics, 28(2), 151-184 https://doi.org/10.1016/S0165-4101(99)00019-1.
Cyert, R., Kang, S., Kumar, P., & Shah, A. (1997). Corporate governance and the level of CEO compensation. Work-ing Paper, Carnegie Mellon University.
Earnhart, D., & Lizal, L. (2006). Effects of ownership and financial performance on corporate environmental performance. Journal of Comparative Economics, 34(1), 111-129 https://doi.org/10.1016/j.jce.2005.11.007.
Fakhari, H., & Ramezani, M. (2016). Study of relationship between costs behavior and changes in bonus for directors. Journal of Accounting Knowledge, 7(24), 41-65 https://jak.uk.ac.ir/article_1433_6c49ba480798 583cf77471ea5322f732.pdf.
Finkelstein, S., Hambrick, D., & Cannella, A.A. (1996). Strategic leadership. St. Paul: West Educational Publishing, 9780429430794-12.
Hall, B. (2003). Six challenges in designing equity-based pay. Journal of Applied Corporate Finance, 15(3), 21–33 https://web.stanford.edu/class/e145/2007_fall/materials/Hall.pdf.
Hassen, R.B., El Ouakdi, J., & Omri, A. (2015). Executive compensation and ownership structure. Journal of Applied Business Research, 31(2), 593-608 https://doi.org/10.19030/jabr.v31i2.9156.
Heydari, M., & Ranjbari, A. (2012). Investigating the impact of the board of directors on profit forecasting. Journal of Audit Science, 14 (58), 189-204.
Heydarpour, F., & Barmacheh, S. (2017). The effect of family control and institutional investors on CEO compensation. Financial Accounting and Auditing Research, 9(35), 135-156.
Hhasas Yeganeh, Y., & Shahriari, A. (2010). Concentrated Ownership and Conservatism Evidence from Tehran Stock Exchange. Financial Accounting Research, 2(2), 77-94 https://far.ui.ac.ir/article_16879_ffe43cb7c146c96697e3ade72964e5af.pdf.
Hong, P. (2017). The literature review on compensation system design. Modern Economy, 8(9), 1119-1128.
Ingley, C.B., & Van der Walt, N.T. (2004). Corporate governance, institutional investors and conflicts of interest. Corporate Governance: An International Review, 12(4), 534-551.
Jaiswall, S.S.K., & Bhattacharyya, A.K. (2016). Corporate governance and CEO compensation in Indian firms. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 12(2), 159-175.
Jensen, M.C., & Meckling, W.H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.
Jiang, H., Habib, A., & Smallman, C. (2009). The effect of ownership concentration on CEO compensation-firm performance relationship in New Zealand. Pacific Accounting Review, 21(2), 104-131.
John, K., & Senbet, L.W. (1998). Corporate governance and board effectiveness. Journal of Banking & Finance, 22(4), 371-403.
Kumar, J. (2004). Does ownership structure influence firm value? Evidence from India. The Journal of Entrepreneurial Finance and Business Ventures, 9(2), 61-93 http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.464521.
Lazear, E.P. (1986). Salaries and piece rates. Journal of Business, 59(3),405-431 https://www.jstor.org/stable/2352711.
Locke, E.A., Feren, D.B., McCaleb, V.M., Shaw, K.N., & Denny, A.T. (1980). The relative effectiveness of four methods of motivating employee performance. Changes in Working Life, 363(1), 388.
Main, B.G., & Johnston, J. (1993). Remuneration committees and corporate governance. Accounting and Business Research, 23, 351-362.
Mehrazin, A., Ghabdiyan, B., Forotan, O., & Taghipour, M. (2010). Family, non-family ownership of companies and earnings management. Journal of Audit Science, 13(52), 125-139 https://danesh.dmk.ir/browse.php?mag_id=11&slc_lang=fa&sid=1.
Morck, R., Wolfenzon, D., & Yeung, B. (2005). Corporate governance, economic entrenchment, and growth. Journal of economic literature, 43(3), 655-720.
Murphy, K.J. (1999). Executive compensation. Handbook of labor economics, 3, 2485-2563.
Namazi, M., & Kermani, E. (2009). Investigating the effects of ownership structure on the performance of the companies accepted in the Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Review, 15(4),83-100 https://acctgrev.ut.ac.ir/article_27754_71cdbc1b6130e273ebb9bf1b5dcadead.pdf.
Paris, F.M. (2001). A compound option model to value moral hazard. The Journal of Derivatives, 9(1), 53-61.
Sapp, S.G. (2008). The impact of corporate governance on executive compensation. European Financial Management, 14(4), 710-746.
Shleifer, A., & Vishny, R.W. (1997). A survey of corporate governance. The Journal of Finance, 52(2), 737-783 https://scholar.harvard.edu/files/shleifer/files/surveycorpgov.pdf.
Tang, H.W., Chen, A., & Chang, C.C. (2013). Insider trading, accrual abuse, and corporate governance in emerging markets—Evidence from Taiwan. Pacific-Basin Finance Journal, 24, 132-155.
Walsh, J.P., & Seward, J.K. (1990). On the efficiency of internal and external corporate control mechanisms. Academy of Management Review, 15(3), 421-458 https://doi.org/10.2307/258017.
Williamson, O.E. (1985). The economic institutions of capitalism: firms, markets, relational contracting. London: Free Press.