بررسی ارتباط بین انحراف توجه سرمایه‌گذاران نهادی و مدیریت سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 مربی گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

10.22103/jak.2023.20677.3815

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین انحراف توجه سرمایه‌گذاران نهادی و مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در صورت وجود یک رابطه معنادار، جهت رابطه را نیز مشخص نماید.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش همبستگی و پس ‌‌رویدادی است. برای اندازه‌گیری اقلام تعهدی اختیاری از مدل دچو و همکاران (1995) و برای اندازه‌گیری مدیریت سود واقعی از مدل ریچودری (2006) استفاده شده است. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرم‌افزار ایویوز 10 برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شرکت‌های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390 تا 1400 است که با استفاده از روش حذف سیستماتیک 132 شرکت به‌عنوان نمونه انتخاب گردید.
 یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد انحراف توجه سرمایه‌گذاران نهادی با مدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی (با معیارهای هزینه تولید غیرعادی، هزینه‌های اختیاری غیرعادی و وجوه نقد عملیاتی غیرعادی) ارتباط مثبت و معناداری دارد.
 نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد در اثر غفلت سرمایه‌گذاران نهادی، بعد نظارتی آنان تنزل یافته و فضا برای دستکاری‌های مدیریتی مهیا می‌گردد و در نتیجه مدیریت سود شرکت‌ها افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آقایی، محمدعلی و رحمانی، حلیمه (1392). ارائه مدلی برای ارزیابی تأثیرگذاری خصوصیات کیفی بر سودمندی گزارشگری مالی. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 5(20)، 17-4 https://www.iaaaar.com/article_104496_3c28be60fd82e48546eb550bda5398fd.pdf.
بالانی، افشین؛ سجادی، زانیار و پاریاد، احمد (1401). تأثیر ویژگی‌های هیئت مدیره بر رابطه بین ساختار مالکیت و تغییر طبقه‌بندی سود. مجله دانش حسابداری، 13(48)، 184-167 https://jak.uk.ac.ir/article_3025_d538bdae9bff57f8fd1d399eef3fe0ac.pdf.
برادران حسن‌زاده، رسول و حشمت، نسا (1398). بررسی تأثیر متمایز انحراف از فعالیت‌های واقعی و مدیریت واقعی سود در خطر سقوط قیمت سهام. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 2(25)، 98-81 https://amf.ui.ac.ir/article_21357_52295f0c55ce6f4b32e2fa0cf7c0cbab.pdf.
پورحیدری، امید؛ رحمانی، علی و غلامی، رضا (1392). بررسی تأثیر مدیریت واقعی سود بر رفتار سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت‌های حسابداری، 64(3)، 85-55 https://jaa.shirazu.ac.ir/article_1653_ac8f5acbd21bdeb879bc33c43d781546.pdf.
پورحیدری، امید؛ یوسف زاده، نسرین؛ اعظمی، زینب و معصومی بیلندی، زهرا (1396). بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه با افشای اختیاری. دانش حسابداری مالی، 4(3)، 20-1 https://jfak.journals.ikiu.ac.ir/article_1281_e1c14048ae96f69f1819610880c67161.pdf.
خدادادی، ولی، افلاطونی، عباس، نوروزی، محمد و محب‌خواه، محمد (1396). پیش سرمایه‌گذاری، نوع مدیریت سود متعاقب آن و دوره تصدی مدیرعامل: شواهدی از بورس اوراق بهادار. مجله دانش حسابداری، 8(3)، 225-203 https://jak.uk.ac.ir/article_1764_8422a2f6610de9f 9497e08871309e6e7.pdf.
خوشکار، فرزین؛ رفیع زاده پشکه، فرهاد و ایزدبخش، محسن (1401). شیوه‌های مدیریت سود واقعی و اقلام تعهدی، ترکیب هیئت مدیره و پایداری سود. رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 6(85)، 532-513 https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/1425.
دستگیر، محسن؛ حسین‌زاده، علی حسین؛ خدادادی، ولی و واعظ، سیدعلی (1391). کیفیت سود در شرکت‌های درمانده مالی. پژوهش‌های حسابداری مالی، 4(1)، 16-1 https://far.ui.ac.ir/article_16935_7a2d443fe230b9456547b58e9b1f8d87.pdf.
نشریه 160 سازمان حسابرسی (1382). استانداردهای حسابداری. تهران: انتشارات سازمان حسابرسی.
شمس‌الدینی، کاظم و نعمتی، میثم (1400). بررسی رابطه پایداری مالکیت نهادی با مدیریت سود با لحاظ اهرم مالی شرکت. مجله دانش حسابداری، 12(47)، 177-155 https://jak.uk.ac.ir/article_2945_1c9a346ca23ac76e5c662dbecfb7e8e1.pdf.
شهبازی، وحید، افلاطونی، عباس و زلقی، حسن (1401). تأثیر قابلیت اتکا و به هنگامی ارائه گزارش‌های مالی بر سرعت تعدیل نسبت اهرمی: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته. پیشرفت‌های حسابداری، 14(1)، 212-189 https://jaa.shirazu.ac.ir/article_6761_963c9f79395953b37 b008f00eeea2483.pdf.
عنایتی، انور و پاک مرام، عسگر (1395). بررسی تأثیر کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی شرکت‌ها بر مربوط بودن ارزش حسابداری. دانش حسابداری مالی، 3(4)، 172-153 https://jfak.journals.ikiu.ac.ir/article_1029_d328314aecbb419a9fd8cec700bf196a.pdf.
فرودی، مریم و حجازی، رضوان (1400). ارائه الگوی کاهشی مدیریت سود مبتنی بر نظریه داده بنیاد چند وجهی. مجله دانش حسابداری، 12(4)، 114-93 https://jak.uk.ac.ir/article_2943_87f45c02ffe2361928b0f421983a6ff5.pdf.
فروغی، داریوش؛ رهروی دستجردی، علیرضا و سپاهی، فهیمه (1401). تأثیر ارزش شرکت و سود حسابداری بر مخارج سرمایه‌ای: نقش تعدیلی کیفیت اطلاعات داخلی. مجله دانش حسابداری، 13(2)، 51-31 https://jak.uk.ac.ir/article_3057_c39ae404401ec6a3e7069ec679891a9f.pdf.
کاظمی، حسین و فارسی، شایسته (1391). بررسی رابطه بین ویژگی سرمایه‌گذاران نهادی و مدیریت سود. نظریه های نوین حسابداری، 4(6)، 140-115 http://mta.raja.ac.ir/article-1-85-fa.html.
کشتکار، رسول و خواجوی، شکراله (1399). ارائه الگویی جهت تبیین محتوای اطلاعاتی سود شرکت‌ها با استفاده از شاخص‌های کیفیت حسابرسی و ضعف کنترل‌های داخلی. پژوهش‌های تجربی، 10(38)، 229-199 https://jera.alzahra.ac.ir/article_5134_d7b2e3a119d119d452b7445 ebfaa1544.pdf.
لشگری، زهرا و مسگر، محمد (1401). رشد عملکرد شرکت و آزمون‌های مدیریت سود فصلی. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 14(53)، 276-255 https://faar.ctb.iau.ir/article_691694_ff32d66c4e125e3e9489a71bcbcd42e9.pdf.
مراثی، روحاله و ناظمی اردکانی، مهدی (1400). تأثیر پیاده‌سازی برنامه‌ریزی منابع سازمانی بر کیفیت سود: بررسی اقلام تعهدی اختیاری کوتاه‌مدت و بلندمدت. مجله دانش حسابداری، 12(2)، 103-87 https://jak.uk.ac.ir/article_2887_39779a42473e367ebf3d867a4ccb5d83.pdf.
مهرآور، حمید؛ خسروی پور، نگار و لشگری، زهرا (1401). کیفیت گزارشگری مالی، افق سرمایه‌گذاری و استراتژِ معاملاتی سرمایه‌گذاران نهادی. دانش سرمایه‌گذاری، 11(42)، 412-391 https://journals.srbiau.ac.ir/article_19355_16faf32be0928e7d1a2118699ca3c7d1.pdf.
نوروش، ایرج و حسینی، سیدعلی (1388). بررسی رابطه بین کیفیت افشا (قابلیت اتکا و به موقع بودن) و مدیریت سود. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 16(55)، 134-117 https://acctgrev.ut.ac.ir/article_19973_e227e8c806bb59f0a54c4f84d41a8e78.pdf.
ولی‌زاده لاریجانی، اعظم؛ حسینی، سیدعلی و علی عسگری، عاطفه (1401). بررسی پیامدهای کیفیت حسابرسی داخلی در پیشگیری از مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی. دانش حسابداری مالی، 9(2)، 95-71 https://jfak.journals.ikiu.ac.ir/article_2777_43c1e5af68f2176997c5498f855a1468.pdf.
هاشم‌خانی، معصومه (1401). بررسی ارتباط بین مدیریت سود و حسابرسی. دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، 5(49)، 95-86 https://www.jonahs.ir/showpaper/139719822664b81f5cce66d.
References
Aghaei, M.A., & Rahmani, H. (2013). Presenting a model to evaluate the impact of qualitative characteristics on the usefulness of financial reporting. Accounting and Auditing Research, 5(20), 4-17 https://www.iaaaar.com/article_104496_3c28be60fd82e48546eb550bda5398fd.pdf ]In Persian[.
Appel, I.R., Gormley, T.A., & Keim, D.B. (2016). Passive investors, not passive owners. Journal of Financial Economics, 121(1), 111–141 https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2016.03.003.
Balani, A., Sajjadi, Z., & Pariad, A. (2022). The effect of the characteristics of the board of directors on the relationship between the ownership structure and the change in profit classification. Accounting Knowledge Quarterly,13(48), 167-184 https://jak.uk.ac.ir/article_3025_d538bdae9bff57f8fd1d399eef3fe0ac.pdf ]In Persian[.
Bushee, B.J. (1998). The Influence of Institutional Investors on Myopic R&D Investment Behavior. The Accounting Review, 73(3), 305-334 https://www.jstor.org/stable/248542.
Chan, D.K., Li, X., & Xin, Q. (2021). Institutional investor inattention and audit quality. Accounting and Public Policy, 64(4), 123-147 https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2021.106857.
Chen, X., Harford, J., & Li, K. (2007). Monitoring: which institutions matter? Journal of Financial Economics, 86(2), 279–305 https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2006.09.005.
Edmans, A., & Holderness, C.G. (2017). Blockholders: A survey of theory and evidence. In: Handbook of the Economics of Corporate Governance. The Handbook of the Economics of Corporate Governance, 1, 541–636 https://doi.org/10.1016/bs.hecg.2017.11.002.
El Diri, M. (2020). Corporate governance and earnings management in concentrated markets. Journal of Business Reserch, 108, 291-306 https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.11.013.
Enayati, A., & Pakmaram, A. (2016). Investigating the impact of companies' disclosure and information quality on the relevance of accounting value. Financial Accounting Knowledge Quarterly, 3(4), 153-172 https://jfak.journals.ikiu.ac.ir/article_1029_d328314aecbb419a9fd8cec700bf196a.pdf ]In Persian[.
Dai, L., Dharwadkar, R., Shi, L., & Zhang, B. (2017). The governance transfer of blockholders: evidence from block acquisitions and earnings management around the world. Journal of Corporate Finance, 45(5), 586–607 https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2017.06.004.
Dastgir, M., Hosseinzadeh, A H., Khodadadi, V., & Vaez, S.A. (2012). Profit quality in financially distressed companies. Journal of Financial Accounting Research, 4(1), 1-16 https://far.ui.ac.ir/article_16935_7a2d443fe230b9456547b58e9b1f8d87.pdf ]In Persian[.
Dechow, P.M., Sloan, R.G., & Sweeney, A.P., (1995). Detecting earnings management. The Accounting Review, 70(2), 193–225. https://www.jstor.org/stable/248303.
Foroughi, D., Rohravi Dastjerdi, A., & Sepahi, F. (2022). The effect of company value and accounting profit on capital expenditure: the moderating role of internal information quality. Journal of Accounting Knowledge, 13(2), 31-51 https://jak.uk.ac.ir/article_3057_c39ae404401ec6a3e7069ec679891a9f.pdf ]In Persian[.
Froudi, M., & Hejazi, R. (2021). Presenting a reduction model of profit management based on multifaceted foundation data theory. Journal of Accounting Knowledge, 12(4), 114-93 https://jak.uk.ac.ir/article_2943_87f45c02ffe2361928b0f421983a6ff5.pdf ]In Persian[.
Garcia Lara, J.M., Garcia Osma, B., & Neophytou, E. (2009). Earning quality in ex-post failed firms. Accounting and Business Research, 39(2), 119-138 https://doi.org/10.1080/00014788.2009.9663353.
Garel, A., Martin-Flores, J.M., Petit-Romec, A., & Scott, A. (2021). Institutional investor distraction and earnings management. Journal of Corporate Finance, 66(2), 1-22 https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101801.
Graham, J., Harvey, C., & Rajgopal, S. (2005). The economic implications of corporate financial reporting. Journal of Accounting and Economics, 40(3), 3-73 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2005.01.002.
Hashemkhani, M. (2022). Investigating the relationship between profit management and auditing. New Achievements in Humanities Studies, 5(49), 86-95 https://www.jonahs.ir/showpaper/139719822664b81f5cce66d ]In Persian[.
Baradaran Hassan Zadeh, R., & Heshmat, N. (2019). Investigating the distinct effect of deviation from real activities and real profit management in the risk of falling stock prices. Asset Management and Financing, 2(25), 81-98 https://amf.ui.ac.ir/article_21357_52295f0c55ce6f4b32e2fa0cf7c0cbab.pdf ]In Persian[.
Hartzell, J.C., & Starks, L.T. (2003). Institutional investors and executive compensation. The Journal of Finance, 58(6), 2351–2374 https://www.jstor.org/stable/3648196.
Jiang, F., Ma, Y., & Wang, X. (2020). Multiple blockholders and earnings management. Journal of Corporate Finance, 64, 101689. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101689.
Jingyu Yang, H., Hai Wu, Y., Yangxin & Yu, W. (2020). Distracted institutional investors and audit risk. Journal Acconting & Finance, 61(3), 65-82 https://doi.org/10.1111/acfi.12718.
Kacperczyk, M., Van Nieuwerburgh, S., & Veldkamp, L. (2016). A rational theory of mutual funds’ attention allocation. Econometrica, 84(2), 571–626 https://www.jstor.org/stable/43866444.
Kazemi, H., & Farsi, S. (2012). Investigating the relationship between the characteristics of institutional investors and profit management. Quarterly Journal of Modern Accounting Theories, 4(6), 115-140 http://mta.raja.ac.ir/article-1-85-fa.html ]In Persian[.
Kempf, E., Manconi, A., & Spalt, O. (2017). Distracted shareholders and corporate actions. The Review Financial Studies, 30(5), 1660–1695 http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2356163.
Keshtkar, R., & Khajavi, S. (2020). Presenting a model to explain the informational content of companies' profits using audit quality indicators and internal control weaknesses. Experimental Research, 10(38), 199-229 https://jera.alzahra.ac.ir/article_5134_d7b2e3a119d119d452b7445ebfaa1544.pdf ]In Persian[.
Khodadadi, V., Aflatoni, A., Norozi, M., & Mohebkhah, M. (2017). Pre-investment, type of subsequent earnings management and CEO tenure: Evidence from the stock market. Journal of Accounting Knowledge, 8(3), 225-203 https://jak.uk.ac.ir/article_1764_8422a2f6610de9f9497e08871309e6e7.pdf ]In Persian[.
Khoshkar, F., Rafizadeh Pushke, F., & Izadbakhsh, M. (2022). Real earning management practices and accruals, board composition and profit sustainability. New Research Records Quarterly in Management and Accounting, 6(85), 532-513 https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/1425 ]In Persian[.
Kim, J. B., & Sohn, B.C. (2013). Real earnings management and cost of capital. Journal of Accounting and Public Policy, 32(6), 518–543. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2013.08.002.
Lashgari, Z., & Meshgar, M. (2022). Company performance growth and quarterly profit management tests. Journal of Financial Accounting and Audit Research, 14(53), 255-276 https://faar.ctb.iau.ir/article_691694_ff32d66c4e125e3e9489a71bcbcd42e9.pdf ]In Persian[.
Li, X. (2010). Real earnings management and subsequent stock returns. Management Science, 54(2), 1467-1481 http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1679832 .
Liu, C., Low, A., Masulis, R.W., & Zhang, L. (2020). Monitoring the monitor: distracted institutional investors and board governance. The Review of  Financial Studies, 33(10), 4489–4531 https://doi.org/10.1093/rfs/hhaa014.
Marathi, R., & Nazimi Ardakani, M. (2021). The impact of implementing organizational resource planning on profit quality: examining short-term and long-term discretionary accruals. Journal of Accounting Knowledge, 12(2), 87-103 https://jak.uk.ac.ir/article_2887_39779a42473e367ebf3d867a4ccb5d83.pdf ]In Persian[.
Maug, E. (1998). Large shareholders as monitors: is there a trade-off between liquidity and control? The Journal of Finance, 53(1), 65–98 https://www.jstor.org/stable/117435.
McCahery, J.A., Sautner, Z., & Starks, L.T. (2016). Behind the scenes: the corporate governance preferences of institutional investors. The Journal of Finance,71(6), 2905–2932 https://www.jstor.org/stable/44155408.
Mehravar, H., Khosravipour, N., & Lashgari, Z. (2022). Quality of financial reporting, investment horizon and trading strategy of institutional investors. Investment Knowledge Quarterly, 11(42), 391-412 https://journals.srbiau.ac.ir/article_19355_16faf32be0928e7d1a2118699ca3c7d1.pdf] In Persian[.
Noravesh, I., & Hosseini, S.A. (2009). Investigating the relationship between disclosure quality (reliability and timeliness) and profit management, Accounting and Auditing Quarterly, 16(55), 117-134  https://acctgrev.ut.ac.ir/article_19973_e227e8c806bb59f0a54c4f84d41a8e78.pdf ]In Persian[.
Pourheidari, O., Rahmani, A., & Gholami, R. (2013). Investigating the impact of real profit management on the investment behavior of companies admitted to the Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Advances, 64(3), 55-85 https://jaa.shirazu.ac.ir/article_1653_ac8f5acbd21bdeb879bc33c43d781546.pdf ]In Persian[.
Pourhydari, O., Yousefzadeh, N., Azami, Z., & Masoumi Bailandi, Z. (2017). Investigating the relationship between earnings quality and cost of capital with discretionary disclosure. Journal of Financial Accounting Knowledge, 4(3), 1-20 https://jfak.journals.ikiu.ac.ir/article_1281_e1c14048ae96f69f1819610880c67161.pdf ]In Persian[.
Pound, J. (1988). Proxy contests and the efficiency of shareholder oversight. Journal of Financial Economics, 20(1), 237-265 https://doi.org/10.1016/0304-405X(88)90046-3.
Publication 160 of Auditing Organization (2003). Accounting standards, Tehran: Audit Organization Publications ]In Persian[.
Roychowdhury, S. (2006). Earnings management through real activities manipulation. Journal of Accounting and Economics, 42(3), 335–370 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2006.01.002.
Shahbazi, V., Platoni, A., & Zalqi, H. (2022). The effect of reliability and timely presentation of financial reports on the speed of adjustment of leverage ratio: the approach of generalized moments. Journal of Accounting Advances, 14(1), 189-212 https://jaa.shirazu.ac.ir/article_6761_963c9f79395953b37b008f00eeea2483.pdf ]In Persian[.
Shams Aldini, K., & Nemati, M. (2021). Investigating the relationship between the sustainability of institutional ownership and profit management in terms of the company's financial leverage. Journal of Accounting Knowledge Quarterly, 12(47), 155-177 https://jak.uk.ac.ir/article_2945_1c9a346ca23ac76e5c662dbecfb7e8e1.pdf ]In Persian[.
Shleifer, A., & Vishny, R.W. (1986). Large shareholders and corporate control. Journal  of Political Economy, 94(3), 461–488 https://www.jstor.org/stable/1833044.
Valizadeh Larijani, A., Hosseini, S.A., & Ali Asgari, A. (2022). Investigating the consequences of internal audit quality in preventing profit management based on accruals. Financial Accounting Knowledge, 9(2), 71-95 https://jfak.journals.ikiu.ac.ir/article_2777_43c1e5af68f2176997c5498f855a1468.pdf ]In Persian[.
Velury, U. (1999). The effect of institutional ownership on the quality of earnings, Unpublished Ph.D. Dissertation, University of South Carolina, Darla Moore School of Business, UMI Number: 9928350.
Li, Y., Li, X., Xiang, E., & Djajadikerta, H.G. (2020). Financial distress, internal control, and earnings management: Evidence from China. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 16(3), 40-67 https://doi.org/10.1016/j.jcae.2020.100210.