دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 47، دی 1400، صفحه 1-177 
رابطه بین بیش‌ارزشیابی سهام و بحران مالی شرکت‌ها

صفحه 23-41

10.22103/jak.2021.16931.3400

کامران قائم مقامی؛ محمد علی باقرپور ولاشانی؛ مهدی صالحی؛ حسن خلعت بری


بررسی اثر حسابگری ذهنی سرمایه‌گذاران بر سیاست‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی

صفحه 137-153

10.22103/jak.2021.17368.3453

فرهاد کوه کن؛ محمد رضا شورورزی؛ ابوالقاسم مسیح آبادی؛ علیرضا مهرآذین