بررسی رابطه پایداری مالکیت نهادی با مدیریت سود با لحاظ اهرم مالی شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه شهید باهنرکرمان، کرمان، ایران.

2 کارشناسی ارشد گروه حسابداری، دانشگاه شهید باهنرکرمان، کرمان، ایران.

10.22103/jak.2021.17123.3421

چکیده

هدف: سرمایه‌گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل ملاحظه‌ای از سهام شـرکت‌ها، از نفـوذ قابل توجهی در شرکت‌های سرمایه‌پذیر برخوردار بوده و قادرند بر روند این شرکت‌ها اثرگذار باشند. آن‌ها منابعی برای نفوذ و نظارت بر مدیران دارند. این می‌تواند منجر به تمرکز بر به حداکثر رساندن ارزش بلند مدت شرکت به جای اهداف سودآوری کوتاه مدت شود. از طرفی مدیران شرکت‌های دارای بدهی بالا، ممکن به منظور نشان دادن وضعیت بهتر شرکت اقدام به مدیریت سود نمایند. از این جهت پژوهش حاضر به بررسی رابطه پایداری مالکیت نهادی با مدیریت سود با لحاظ اهرم مالی شرکت می‌پردازد.
روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف و روش پژوهش به ترتیب کاربردی و نیمه‌تجربی است. داده‌های پژوهش از 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1393 تا 1398 استخراج شده و از رگرسیون چند متغیره برای آزمون فرضیه‌های پژوهش استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌های حاصل از آزمون دو فرضیه پژوهش نشان می‌دهد بین پایداری مالکیت نهادی با مدیریت سود رابطه منفی و معناداری دارد، این در حالی است که متغیر اثرات همزمان پایداری مالکیت نهادی و اهرم مالی بر مدیریت سود معنادار نیست.
نتیجه‌گیری: نتایج تجزیه وتحلیل داده‌ها بیانگر آن است هرچه پایداری مالکیت نهادی در شرکت بیشتر شود، مدیریت سود نیز کمتر می‌شود. از طرفی تغییرات در اهرم مالی نمی‌تواند بر رابطه بین این دو متغیر تأثیر معناداری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


آقایی، محمدعلی؛ پری، چالاکی. (1388). بررسی رابطه بین ویژگی‌های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 1(4)، 77-54.
اخگر، محمد امید؛ سمیره، داودی. (1398). بررسی توانایی سیستم حساداری شرکت در ارائه اطلاعات قابل مقایسه و مدیریت سود. مجله دانش حسابداری، 10(1)، 113-91.
افلاطونی، عباس. (1397). تجزیه و تحلیل آماری با ایویوز در تحقیقات حسابداری ومدیریت مالی. چاپ دوم، تهران: انتشارات ترمه.
ایزدی‌نیا، ناصر؛ ربیعی، حامد؛ حمیدیان نرگس. (1392). بررسی رابطه بین اهرم مالی و مدیریت سود واقعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت‌های حسابداری، 5(1)، 54-33.
اعتمادی، حسین؛ انواری رستمی، علی اصغر ؛ احمدیان، وحید. (1393). آزمون نظریه‌های اصلی تقسیم سود با تأکید بر نقش سهامداران نهادی در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، 6(3)، 20-1.
تقی‌زاده خانقاه، وحید؛ بادآورنهندی، یونس. (1394). بررسی رابطه بین مالکیت مدیریتی، اهرم مالی و سیاست تقسیم سود شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادلات همزمان.  حسابداری سلامت، 4 (2)، 86-60.
حساس یگانه ،یحیی؛ مرادی، محمد؛ اسکندر، هـدی. (1387). بررسـی رابطـه بـین سـرمایه‌گـذاران نهادی و ارزش شرکت. بررسی‌هـای حسـابداری و حسابرسـی، 52، 122-107.  
حساس یگانه، یحیی؛ شیخی، کیوان؛ درگاهی، اسماعیل؛ پارچینی پاچین، سید مهدی. (1394). تأثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر میزان جذب بدهی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، 25، 16-1.
خردیار، سینا؛ شهریاری، سعید. (1398). بررسی رابطه علی بین ثبات مالکیت نهادی و تصمیمات مالی شرکت‌ها با تأکید بر نقش تعدلگر خط مشی‌های بدهی. هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران.
خوشکار، فرزین؛ رجبی، رؤیا؛ سلیمانی، میترا. (1398). مدیریت سود، ساختار سرمایه و نقش مالکان نهادی شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی، 3(4)، 52-35.
رضایی، فرزین؛ صابرفرد، امید. (1395). تأثیر سطوح اهرم مالی بر مدیریت سود واقعی شرکت. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 6(21)، 223-205.
فروغی، داریوش؛ امیری، هادی . (1395). بررسی تأثیر ساز و کارهای نظارتی سهامداران نهادی بر رابطه جریان‌های نقدی و تغییرات سطح نگهداشت وجه نقد شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی، 16(62)، 78-63.
کرمی، غلامرضا. (1387). بررسی رابطه بین مالکین نهادی و محتوای اطلاعاتی سود. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 15 (54)، 100-81.
کاظمی، حسین؛ محمد نژاد، عاطفه. (1390). بررسی رابطه بین مالکیت نهادی با عدم تقارن اطلاعاتی و عملکرد مالی شرکت‌ها. پژوهش‌های تجربی حسابداری مالی، 1(2)، 128-110.
کاشانی‌پور، محمد؛ احمدپور، احمـد؛ باقرپور، محمـد. (1389). بررسـی رابطـه بـین سهامداران نهادی کوتاه مدت و بلند مدت و مدیریت سود فزاینده درآمـد شـرکت‌هـا. مجله دانش حسابداری، 3، 29-7.
کارور، محدثه؛ تائبی نقندری، امیرحسین؛ نمازیان، علی. (1396). بررسی ارتباط مالکیت نهادی، پرداخت سود سهام و اهرم مالی شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران. کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت، حسابداری، 2.
کلانتری‌فر، پریسا، جعفرزاده بی‌شک، محمدصادق. (1398). تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود. چشم‌انداز حسابداری و مدیریت، 2(15)، 100-82.
مرادزاده فرد، مهدی؛ غلامی، رضا؛ فرزانی، حجت‌اله. (1388). بررسی رابطـه بـین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 55، 98-55.
مطلبیان چالش‌تری، مجتبی؛ مصطفوی، زهرا. (1398). بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر اهرم مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری و حسابرسی، 9(4)، 65-82.
محمدقلی نیاسرپلی، مائده؛ گلیجانی، مهرداد. (1395). بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی با اهرم مالی. دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم.
نخعی، کریم؛ امیرحسین، احمدنژاد. (1399). بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی، 4(4)، 42-33.
حساس یگانه ،یحیی؛ یزدانیان، نرگس. (1386). تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی.
References
Aghaie, M., Chalaki, P. (2009). Investigating the relationship between corporate governance and profit management characteristics in companies listed in Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Research, 1(4), 54-77 [In Persian].
Akhgar, M., Davoodi, S. (2019). Relationship between accounting comparability and accrual-based and real earnings management. Journal of Accounting Knowledge, 10(1), 91-113 [In Persian].
Aflatoni, A. (2019). Statistical analysis with EViews in accounting research and financial management. Second Edition, Tehran: Termeh Publications [In Persian].
Bushee, B.J. (1998). The influence of institutional investors on myopic R&D investment behavior. The Accounting Review, 73(3), 305–333.
Borochin, P., Yang, J. (2017). The effects of institutional investor objectives on frm valuation and governance. Journal of Financial Economics, 126(1), 171–199.
Brickley, J.A., Lease, R.C., Smith, C.W. (1988). Ownership structure and voting on antitakeover amendments. Journal of Financial Economics, 20, 267–291.
Bange, M.M., De Bondt, W.F.M. (1998). R&D budgets and corporate earnings targets. Corporate Finance and Governance in Emerging Markets Conference on Corporate Finance and Governance in Emerging Markets, 4(2), 153–184.
Beatty, A. Weber, J. (2003). The effects of debt contracting on voluntary accounting method changes. The Accounting Review, 76, 27-59.
Christie, A., Zimmerman, J. (1994). Efficient and opportunistic choices of accountingprocedures: Corporate control contests. The Accounting Review, 69(4), 539-566.
Chen, X., Harford, J., Li, K. (2007). Monitoring: Which institutions matter? Journal of Financial Economics, 86(2), 279–305.
Cremers, M., Nair, V. (2005). Governance mechanisms and equity prices. Journal ofFinance, 60(6), 2859-2894.
Dichev, I., Skinner, D. (2002). Large-sample evidence on the debt covenant hypothesis. Journal of Accounting Research, 40, 1091-1123.
Dechow, P.M., Skinner, D.J. (2000). Earnings management: Reconciling the views of accounting academics, practitioners, and regulators. Accounting Horizons, 14(2), 235–250.
Desai, M.A., Dharmapala, D. (2007). Taxes and portfolio choice: Evidence from JGTRRA's treatment of international dividends (No. w13281). National Bureau of Economic Research.
Enomoto, M., Kimura, F., Yamaguchi, T. (2015). Accrual-based and real earnings management: An international comparison for investor protection. Journal of Contemporary Accounting and Economics, 11(3), 183–198.
Elyasiani, E., Jia, J. J. (2008). Institutional ownership stability and BHC performance. Journal of Banking & Finance, 32(9), 1767–1781.
Elyasiani, E., Jia, J., Mao, C. (2010). Institutional ownership stability and the cost of debt. Journal of Financial Markets, 13(4), 475-500.
Etemadi, H., Anvary Rostamy, A., Ahmadian, V. (2014). Main dividend theories test stressing the role of institutional shareholders in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Research, 6(3), 1-20 [In Persian].
Francis, B., Hasan, I., Li, L. (2016). A cross-country study of legal-system strength and real earnings management. Journal of Accounting and Public Policy, 35(5), 477–512.
Ferreira, M.A., Matos, P. (2008). The colors of investors' money: The role of institutional investors around the world. Journal of Financial Economics, 88(3), 499–533.
Foroughi, D., Amiri, H. (2017). Investigating the effect of institutional shareholders' regulatory mechanisms on the relationship between cash flows and changes in the level of cash holding of Tehran Stock Exchange companies. Auditing Knowledge, 16(62), 63-78 [In Persian].
Gaspar, J., Massa, M., Matso, P. (2005). Shareholder investment horizons and the market for corporate control. Journal of Financial and Economics, 76, 135-160.
Gompers, Paul A., Ishii, Joy L., Metrick, A. (2003). Corporate governance and equity prices. Quarterly Journal of Economics, 118(1), 107-155.
Healy, P.M., Wahlen, J.M. (1999). A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. Accounting Horizons, 13(4), 365–383.
Hasasyeganeh, Y., Moradi, M., Eskandar, H. (2008). The Relationship between Institutional Investors and Corporate Value. Accounting and Auditing Review, 52, 107-122 [In Persian].
Hasasyeganeh, Y., Shykhi, K., Dargahi, E., parchiniparchin, S. (2015). The impathe impact of corporate governance mechanisms on the debt absorption magnitude of listed companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Research, 25, 1-16 [In Persian].
Izadinia, N., Rabiee, H., Hamidian, N. (2013). A study of the relationship between financial leverage and real earning management of listed companies in Tehran Stock Exchange. Accounting Advances, 5(1), 33-54 [In Persian].
Jensen, M.C., Ruback, R.S. (1983). The market for corporate control: The scientific evidence. Journal of Financial Economics, 11(1-4), 5-50.
Jones, J.J. (1991). Earnings management during import relief investigations. Journal of Accounting Research, 29(2), 193–228.
Kim, I., Miller, S., Wan, H., Wang, B. (2016). Drivers behind the monitoring effectiveness of global institutional investors: Evidence from earnings management. Journal of Corporate Finance, 40, 24–46.
Koh, P.S. (2007). Institutional investor type, earnings management and benchmark beaters. Journal of Accounting and Public Policy, 26(3), 267–299.
Kim, O. (1993). Disagreements among shareholders over a firm's disclosure policy. Journal Finance, 20, 747–760.
Kashanipour, M., Yaghoubi, M. (2006). Occupational safety and profit management. Humanities and Social Sciences Research, 21, 83-104.
Ke, B., Ramalingegowa., S. (2004). "Do Institutional investors exploit the post-earnings announcement drift? Journal of Accounting and Economics, 39, 25-53.
Khordyar, S., Shahriari, S. (2020). Investigating the causal relationship between institutional ownership stability and corporate financial decisions with emphasis on the moderating role of debt policies. Seventeenth National Accounting Conference of Iran [In Persian].
Kalantari far, P., Jafarzade bishak, M. (2019). The impact of institutional ownership on the relationship between product market competition and earnings management. Journal of Accounting and Management Vision, 2(15), 82-100 [In Persian].
Khoshkar, F., Rajabi, R., Soleimani, M. (2020). Earnings management, capital structure and the role of institutional owners of Tehran Stock Exchange member companies. Journal of Accounting and Economic Sciences, 3(4) [In Persian].
Karami, G. (2009). The Relationship between Institutional Investors and Earnings Informativeness. Accounting and Auditing Review, 15(54), 81-100 [In Persian].
Kazemi, H., Mohammad Nezhad, A. (2012). The investigation of the relation between institutional ownership with information asymmetry and financial performance. Financial Accounting Knowledge, 1(2), 110-128 [In Persian].
Kashanipoor, M., Ahmadpoor, A., Bagherpour, S. (2010). The investigation of association between short-term and long-term institutional ownership and aggressive corporate earnings management. Journal of Accounting Knowledge, 1(3), 7-29 [In Persian].
Karver, M.,Taebi Noghandari, A.H., Namazian, A. (2018). Investigating the relationship between institutional ownership, dividend payment and financial leverage of companies listed on the Tehran Stock Exchange. World National Conference on Scientific Research in Management, Accounting [In Persian].
Li, T., Zaiats, N. (2017). Information environment and earnings management of dual class firms around the world. Journal of Banking & Finance, 74, 1–23.
Li, K., Ortiz-Molina, H., Zhao, X. (2008). Do voting rights affect institutional investment decisions? Evidence from dual-class frms. Financial Management, 37(4), 713–745.
Leuz, C., Nanda, D., Wysocki, P.D. (2003). Earnings management and investor protection: An international comparison. Journal of Financial Economics, 69(3), 505–527.
Liu, S. (2019). Earnings management and institutional investor trading prior to earnings announcements. China Finance Review International, 9(1), 22-50.
Langli, J.C., Willekens, M. (2017). Tax avoidance, horizontal agency conflicts and high-quality auditing in private firms. KU Leuven and BI Norwegian Business School.
Moradzadehfard, M., Nazemi Ardakani, M., Gholami, R., Farzani, H. (2009). The relationship between institutional stock ownership and earnings management in listed companies on Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Review, 55, 55-98 [In Persian].
MotalebianChaleshtori, M., Mostafavi Ghahfarohki, Z. (2019). The effect of ownership structure and financial leverage of listed companies in the Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting and Social Interests, 9(4), 65-82 [In Persian].
Mohammadgholi niasarpoli, M., Goleyjani, M. (2017). Investigating the relationship between ownership concentration and institutional ownership with financial leverage. The Second International Conference on Accounting and Management in the Third Millennium [In Persian].
Norhayati, Z., Rahayu, A.R., Noor Saatila, M.I. (2013). The impact of leverage on real earnings management. Procedia Economics and Finance, 7, 86-95.
Nakhai, K., Ahmadinezhad , A.H. (2021). Investigating the relationship between ownership structure and earnings management in Tehran Stock Exchange. Journal of Research in Accounting and Economic Sciences, 4(4), 33-42 [In Persian].
Odabashian, K. (2005). The effect of the leverage on opportunistic behavior and earnings management. Ph.D Dissertation, University of Connecticut.
Osta, S. (2011). Investigating the relationship between ownership structure and earning management. Journal of Financial Accounting Research, 3(2), 93-106 [In Persian].
Pound, J. (1988). Proxy contests and the efficiency of shareholder oversight. Journal of Financial Economics , 20, 237–265.
Roychowdhury, S. (2006). Earnings management through real activities manipulation. Journal of Accounting and Economics, 42(3), 335–370.
Rahmawati, A., Fajri, R. (2021). Firm size, leverage, dividend policy, ownership structure, earning management: Evidence in Indonesia stock exchange. In Fourth International Conference on Sustainable Innovation 2020-Accounting and Management (ICoSIAMS 2020) (pp. 64-71), Atlantis Press.
Rezaei, F., Saber fard, O. (2016). Financial leverage levels and firms’ real earnings management. Empirical Research in Accounting, 6(3), 205-223 [In Persian].
Shleifer, A., Vishny, R.W. (1986). Large shareholders and corporate control. The Journal of Political Economy, 94(3), 461–488.
Stein, J.C. (1988). Takeover threats and managerial myopia. The Journal of Political Economy, 96(1), 61–80.
Sakaki, H., Jackson, D., Jory, S. (2017). Institutional ownership stability and real earnings management. Review of Quantitative Finance and Accounting, 49(1), 227–244.
Shoaib, A., Siddiqui, M. (2020). Earning information content changes based on accrual measures and quality measures: Evidences from member countries of Asia pacific trade agreement. The Journal of Wiley Online Library, 1-21.
Taghizadeh Khanqah, V., Badavar Nahandi, Y. (2015). Investigating the relationship between managerial ownership, financial leverage and dividend policy of the pharmaceutical companies listed on the Tehran Stock Exchange via simultaneous equations. Journal of Health Accounting, 4(2), 60-86 [In Persian].
Van Nguyen, T., Xu, L. (2010). The impact of dual class structure on earnings management activities. Journal of Business Finance & Accounting, 37(3–4), 456–485.
Yazdanian, N. (2008). The impact of corporate governance on earning management. Master Thesis, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University [In Persian].