دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 45، تابستان 1400، صفحه 155-1 
4. راهبرد تجاری و افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت

صفحه 67-86

10.22103/jak.2021.16569.3339

یاسر رضائی پیته نوئی؛ محمد غلامرضاپور؛ نرجس امیرنیا؛ سید پوریا کاظمی