خودشیفتگی مدیرعامل و ریسک تقلب در گزارشگری مالی با تأکید بر نقش حسابرسان و کمیته حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

10.22103/jak.2021.16773.3370

چکیده

هدف: این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیرعامل بر ریسک تقلب در گزارشگری مالی و نقش تعدیل‌گر حسابرسان و کمیته حسابرسی در رابطۀ بین خودشیفتگی مدیرعامل و ریسک تقلب در گزارشگری مالی است.
 
روش: برای بررسی موضوع، بر اساس رگرسیون لوجستیک، داده‌های 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1397-1393از نرم‌افزار رهاورد نوین، صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران جمع‌آوری و برای آزمون فرضیات پژوهش استفاده شد.
 
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که رابطۀ مثبت و معنادار بین خودشیفتگی مدیرعامل و ریسک تقلب در گزارشگری مالی وجود دارد؛ همچنین یافته‌ها حاکی از اثر تعدیل‌کننده تلاش حسابرسان، تخصص حسابرسان و رئیس کمیته حسابریس در رابطه بین خودشیفتگی مدیرعامل و ریسک تقلب در گزارشگری مالی است.
 
نتیجه‌گیری: خودشیفتگی، به عنوان یکی از ویژگی‌های شخصیتی مدیرعامل، می‌تواند باعث افزایش احتمال ریسک تقلب در گزارشگری مالی شود. استفاده از حسابرسان متخصص و پرتلاش و نیز کمیته حسابرسی متخصص در امور مالی و حسابداری، به عنوان بخشی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی، می‌تواند مانعی برای گزارشگری مالی متقلبانه ناشی از خودشیفتگی مدیرعامل باشد.

کلیدواژه‌ها


انجمن روانپزشکی آمریکا. (2013). راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی- ویراست پنجم، ترجمه یحیی سید محمدی(1393)، چاپ اول، تهران، انتشارات ساوالان.
ایمر، فرشید؛ گرکز، منصور. (1397). شیب لغزنده یا رفتار جبرانی؟ نقش متارکه اخلاقی و خودشیفگی در تصمیم‌گیری‌های اخلاقی حسابداری. حسابداری مدیریت، 11(37). 41-58.
خداداده شاملو، ناصر؛ بادآور نهندی، یونس. (1396). تأثیر تخصص حسابرس در صنعت و دورۀ تصدی حسابرس بر قابلیت مقایسۀ صورت‌های مالی با تأکید بر چرخۀ عمر شرکت، پژوهش‌های حسابداری مالی. 9(2)، 105-127.
خراسانی، ابوطالب (1397). بررسی آثار به کارگیری استانداردهای حسابرسی در افشای اطلاعات در گزارشگری مالی متقلبانه، رساله دکتری حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی.
رضازاده، جواد؛ محمدی، عبداله (1398). توانایی مدیریتی، ارتباطات سیاسی و گزارشگری مالی متقلبانه. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 26(2)، 238-217.
فروید، زیگموند. (1382). پیش‌درآمدی بر خودشیفتگی، حسین پاینده، ارغنون، ۲۱، 153-184.
ضیایی، نسرین الهویردی؛ خانجانی، زینب. (1398). خودپنداره بدنی و نشانه‌های اختلال خودشیفتگی: مقایسه بین گروه عادی و خودشیفته. اولین کنگره دو سالانه تازه‌های روانشناسی و علوم رفتاری دانشگاه تبریز 16 و 17 مهرماه 1398.
کاظمی، توحید. (1395). شناسایی مصادیق خطر تقلب در صورت‌های مالی در ایران و ارزیابی روشهای کشف آن، رساله دکتری حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز.
کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی سازمان حسابرسی. (1394). استانداردهای حسابرسی، سازمان حسابرسی.
محمدزاده، علی. (1388). اعتبارسنجی پرسشنامه شخصیت خودشیفته (NPI-16) در جامعۀ ایرانی. اصول بهداشت روانی، ۱۱(۴)، ۲۷۴-۲۸۱.
نظری پور، محمد؛ مقصودپور، صلاح‌الدین.(1399). تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین توانایی مدیریت و گزارشگری مالی متقلبانه. دانش حسابداری، 11(2)، 207-169.
References
Abbott, L., Parker, S., Peters. G. (2004). Audit committee characteristics and restatements. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 23(1), 69–88.
Amernic, J.H., Craig, R.J. (2010). Accounting as a facilitator of extreme narcissism. Journal of Business Ethics, 96(1), 79–93.
Ames, D., Rose, P., Anderson, C. (2006).The NPI-16as a short measure of narcissism. Journal of Research in Personality, 40, 440–450.
Ashforth, B.E., Anand, V. (2003). The normalization of corruption in organizations. Research in Organizational Behavior, 25, 1–52.
Auditing Standards Development Committee of the Auditing Organization. (2015). Auditor's Responsibility for fraud and error in the audit of financial statements. Tehran. [In Persian].
Beasley, M., Carcello, J., Hermanson, D., Neal, T. (2009). The audit committee oversight process. Contemporary Accounting Research, 26(1), 65-122.
Behn, B.K., Riley, J. (1999). Using nonfinancial information to predict financial performance: the case of the U.S. airline industry. Journal of Accounting, Auditing and Finance, 14 (1): 29-56.
Brazel, J., Jones, K., Prawitt, D. (2014). Auditors’ reactions to inconsistencies between financial and nonfinancial measures: the interactive effects of fraud risk assessment and a decision prompt. Behavioral Research in Accounting, 26(1), 131-156.
Brazel, J., Jones, K., Zimbelman, M. 2009. Using nonfinancial measures to assess fraud risk. Journal of Accounting Research, 47(5), 1135-1166.
Brazel, J., Schmidt, J. (2018). Do auditors and audit committees lower fraud risk by constraining inconsistencies between financial and nonfinancial measures, Auditing: A Journal of Practice & Theory, 38(1), 103–122.
Buchholz, F., Lopatta, K., Maas, K. (2020). The deliberate engagement of narcissistic CEOs in earnings management. Journal of Business Ethics, 167, 663–686.
Campbell, W., Goodie, A., Foster, J. (2004). Narcissism, confidence, and risk attitude. Journal of Behavioral Decision Making, 17, 297-311.
Chatterjee, A., Pollock, T.G. (2017). Master of puppets: How narcissistic CEOs construct their professional worlds. Academy of Management Review, 42, 703–725.
Cohen, J., Hoitash, U., Krishnamoorthy, G. Wright, A. (2014). The effect of audit committee industry expertise on monitoring the financial reporting process. The Accounting Review, 89(1), 243-273.
Cragun, O.R., Olsen, K.J., Wright P.M., (2020). Making CEO narcissism research great: A review and meta-analysis of CEO narcissism. Journal of Management, 46(6), 908-936.
Dechow, P., Ge, W., Larson, C., Sloan, R. (2011). Predicting material accounting misstatements. Contemporary Accounting Research, 28(1), 17-82.
Dyck, A., Morse, A., Zingales, L. (2010). Who blows the whistle on corporate fraud?. Journal of Finance, 65(6), 2213-2253.
Eimer, F., Garkaz, M. (2018). Slippery slope or compensatory behavior? The role of moral disengagement and narcissism in accounting ethical decision making. Journal of Management Accounting, 11(37), 41-58 [In Persian].
Ham, C., Seybert, N., Wang, S. (2018). Narcissism is a bad sign: CEO signature size, investment, and performance. Review of Accounting Studies, 23(1), 234–264.
Humphreys, J., Zhao, D., Ingram, K., Gladstone, J., Basham, L. (2010). Situational narcissism and charismatic leadership: A conceptual framework. Journal of Behavioral Applied Management, 11(2), 118–136.
Johnson, E.N., Kidwell, L.A., Lowe, D.J., Reckers, P.M.J. (2017). Who follows the unethical leader? The association between followers’ personal characteristics and intentions to comply in committing organizational Fraud. Journal of Business Ethics; forthcoming.
Kaptein, M. (2008). Developing a measure of unethical behavior in the workplace: A stakeholder perspective. Journal of Management, 45, 978–1008.
Kazemi, T. (2016). Identify examples of fraud risk in financial statements in Iran and evaluate its detection methods. Ph.D. Dissertation, University of Shahid Chamran [In Persian].
Kets de Vries, M. F. R., Balazs, K. (2011). The shadow side of leadership. The SAGE handbook of leadership (p. 380). London: Sage.
Khorasani, A. (2018). Investigating the effects of applying auditing standards on the disclosure of information in fraudulent financial reporting. Ph.D. Dissertation, Allameh Tabataba’i University [In Persian].
Kodadadeh, Sh., Nahandi, U. (2017). The effect of auditor expertise in industry and auditor tenure on the comparability of financial statements with emphasis on the life cycle of the company. Journal of Financial Accounting Research, 9(2), 205-127 [In Persian].
Krishnan, G.V. (2003). Does big-6 auditor industry experience constrain earnings management?. Accounting Horizons (Supplement), 17(1), 1-16.
Messier, W., Glover, S., Prawitt. D. (2012). Auditing and assurance services: A systematic approach, 7th ed. New York: McGraw-Hill Irwin.
Mohammadzadeh, A. (2009). Validation of the narcissistic personality questionnaire (NPI-16) in Iranian society. Journal of Fundamentals of Mental Health, 11(4), 274-281 [In Persian].
Mukhlasin, M., (2018). Auditor tenure and auditor industr Specialization as a signal to detect fraudulent financial reporting. Academy of Accounting and Financial Studies Journal. 22(5), 1-10.
Nazaripour, M., Maghsodpour, S. (2020) Influence of political connections on the relationship between management ability and fraudulent financial reporting. Journal of Accounting Knowledge, 11(2), 169-207 [In Persian].
Olsen, K.J., Stekelberg, J. (2016). CEO narcissism and corporate tax sheltering. The Journal of the American Taxation Association, 38(1), 1–22.
Paiandeh, H. (2003). An introduction to narcissism. Arghanoon, 21, 153-184 [In Persian].
Paunonen, S., Lonnqvist, J., Verkasalo, M. (2006). Narcissism and emergent leadership in military cadets. The Leadership Quarterly, 17, 475-486.
Phillips, K. (2019). An examination of narcissistic and no narcissistic CEO’s financial reporting behavior during times of market euphoria and crashes. Working Paper, The University of Arizona.
Reichelt., K.J., Wang. D. (2010). National and office-specific measures of auditor industry expertise and effects on audit quality. Journal of Accounting Research, 48(3), 647-686.
Rezazadeh, J., Mohamadi, A. (2019). Managerial ability, political connections and fraudulent financial reporting. Accounting and Auditing Review, 26, 217-238 [In Persian].
Rijsenbilt, A., Commandeur, H. (2013). Narcissus enters the courtroom: CEO narcissism and fraud. Journal of Business Ethics, 117, 413–429.
Rosario, P.M., White, R.M. (2005). The narcissistic personality inventory: Test–retest stability and internal consistency. Personality and Individual Differences, 39, 1075–1081.
Sayed, M.Y. (2013). American psychiatric association: Diagnostic and statistical guide to mental disorders. Savalan Publishers [In Persian].
Spira, L. (2002). The audit committee: Performing corporate governance. London: Kluwer Academic Publishers.
Tamborski, M., Brown, R.P., Chowning, K. (2012). Self-serving bias or simply serving the self? Evidence for a dimensional approach to narcissism. Personality and Individual Differences, 52(8), 942–946.
Trompeter, G., Wright, A. (2010). The world has changed - have analytical procedure practices? Contemporary Accounting Research, 27(2), 669-700.
Yook, K.H., Lee, S.Y. (2020). Chief executive officer narcissism and firm value: The mediating role of corporate social responsibility in the South Korean context. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 27(4), 1709-1718.
Zieaee, A.N., Khanjsni, Z. (2017). Body image and narcissism disorder signs: Comparison of normal and narcissist groups. Journal of Modern Psychological Researches, Special issue of the first biennial congress of psychology and behavioral sciences of Tabriz University, October 6 and 7, 2017 [In Persian].