تأثیر پیاده‌سازی برنامه‌ریزی منابع سازمانی بر کیفیت سود: بررسی اقلام تعهدی اختیاری کوتاه‌مدت و بلندمدت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

10.22103/jak.2021.15953.3262

چکیده

هدف: این پژوهش، به دنبال کشف تأثیر پیاده‌سازیبرنامه‌ریزی منابع سازمانی ERP)(بر کیفیت سود است. کیفیت سود، بر اساس قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری با استفاده از الگوی جونز اندازه‌گیری شد که به‌ عنوان معیاری معکوس از کیفیت سود است. اقلام تعهدی اختیاری به اقلام تعهدی اختیاری کوتاه ‌مدت و بلندمدت، قابل تقیسم است. لذا این پژوهش، بررسی می‌کند که پیاده‌سازی سیستم‌های ERp بر کدام بخش از اقلام تعهدی اختیاریتأثیر می‌گذارد.
 روش: جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از اطلاعات 117 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است و تأثیر پیاده‌سازی سیستم‌های ERp بر کیفیت سود در سال‌های 1385 تا 1397در این شرکت‌ها بررسی گردید. الگوهای فرضیه این پژوهشبا استفادهازروشداده‌هایترکیبیوتحلیلرگرسیونچندمتغیرهآزمون شد.
 یافته‌ها: نتایجآزمون فرضیۀ اول نشان داد که پیاده‌سازی ERp رابطه منفی و معنا‌داری با اقلام تعهدی اختیاری دارد. آزمون فرضیۀ دوم نیز تأیید کرد که پیاده‌سازی ERp رابطه منفی و معنا‌داری با اقلام تعهدی اختیاری کوتاه‌مدت وجود دارد. اما آزمون فرضیۀ سوم وجود رابطه معنا‌دار بین پیاده‌سازیERP  و اقلام تعهدی اختیاری بلندمدت را تأیید نکرد. آزمون فرضیۀ چهارم نشان داد میانگین اقلام تعهدی اختیاری دو سال بعد از پیاده‌سازیERP  نسبت به دو سال قبل به‌ صورت معنا‌داری کاهش یافته است.
 نتیجه‌گیری:نتایج آزمون‌ها به‌صورت کلی نشان داد پیاده‌سازیERP  باعث افزایش کیفیت سود می‌شود و تأثیر آن بر حساب‌های سرمایه در گردش، دارایی‌ها و بدهی‌های جاری قابل‌مشاهده است. زیرا منعکس‌کننده اقلام تعهدی کوتاه‌مدت است.

کلیدواژه‌ها


آذر، عادل؛ مؤمنی، منصور. (1387) آمار و کاربرد آن در مدیریت. مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، چاپ دوازدهم.
اعتمادی، حسین؛ الهی، شعبان؛ آقایی، حسن. (1383) بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری. بررسی‌هایحسابداریوحسابرسی، 43(85)، 23-3.
افلاطونی، عباس. (1394) تجزیه و تحلیل آماری با Eviews در تحقیقات حسابداری و مدیریت مالی، تهران: ترمه، چاپ دوم.
حاجیها، زهره؛ رونده، محبوبه. (1393) بررسی تأثیر پیاده‌سازی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان بر ویژگی کیفی قابلیت اتکا اطلاعات حسابداری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانشحسابداریوحسابرسیمدیریت، 4(13)، 36-15.
سهرابی، بابک؛ رئیسی وانانی، ایمان؛ فرزانه، ماندانا. (1393). سنجش میزان موفقیت پیاده‌سازی پودمان مالی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان. ارزیابیتخصصیزیرسیستم‌هایپودمانمالی، د21(3)، 292-271.
طاهرخانی، لیلا. (1398). بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر پذیرش سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان ابری در شرکت‌های کوچک و متوسط-مطالعه موردی شرکت بنیان گستر اروند. رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 3()11، 222-203.
نظری‌پور، محمد. (1395). بررسی تأثیر سیستم‌های اطلاعاتی بر قابلیت سازگاری حسابداری مدیریت. دانشحسابداری، 7(27)، 158-135.
یبلویی خمسلویی، مالک؛ ایزدی نیا، ناصر؛ عرب صالحی، مهدی(1397) تأثیر میزان شاخص های پایداری افشاء شده بر کیفیت سود. دانشحسابداری، ، 9(1)، 34-7.
References
Aflatooni, A. (2015) Statistical analysis with eviews in accounting and financial management research. Tehran: Termeh, Second edition [In Persian].
Azar, A., Momeni, M. (2008) Statistics and its application in management. Twelfth edition research and development center [In Persian].
Brazel, J.F., Dang, L. (2005).The effect of ERP system implementations on the usefulness of accounting information. Department of accounting, Oregon State University, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.815190.
Brazel, J.F., Dang, L. (2008). The effect of ERP system implementations on the management of earnings and earnings release dates. Journal of Information Systems, 22(2), 1-21.
Chen, S., Ling, H. (2015) ERP systems and earnings quality: The impact of dominant shareholdings in China. Journal of Emerging Technologies in Acconting, 13, 49-69.
Dastan, Y., Surmen, Y. (2004) The relationship between the historical development of the accounting information system and information technology. Journal of Managerial Finance, 30(11).
Dorantes, C.A., Li, C., Peters, G.F., Richardson, V.J. (2013). The effect of enterprise systems implementation on the firm information environment. Contemporary Accounting Research, 30(4), 1427–1461.
Etemadi, H., Shaban, E., Aghaei, H. (2004) Investigating the impact of information technology on qualitative features of accounting information. Journal of Accounting and Auditing, 43, 3-23 [In Persian].
Francis, J., LaFond, R., Olsson, P., Schipper, K. (2004). Cost of equity and earnings attributes. The Accounting Review, 79(4), 967-1010.
Hajiha, Z., Ravandeh, M. (2014) Investigating the impact of implementing the organization's resource planning system on the qualitative characteristics of accounting information reliability of companies accepted in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting and Auditing Knowledge Management, 4(13), 15-36 [In Persian].
Hitt, L.M., Wu, D.J., Zhou, X. (2002). Investment in enterprise resource planning: Business impact and productivity measures. Journal of Management Information Systems, 19(1), 71–98.
Hunton, J.E., Lippincottb, B., Reck, J. (2003). Enterprise planning systems: Comparing firm performance of adopters and NONADOPT. International Journal of Accounting Information Systems, 4(3), 165–184.
Jayawickrama, U., Liu, S., Smith, M.H. (2012). An integrative knowledge management framework to support ERP implementation for improved management decision making in industry. Developments Applied to DSS Network Environments. Springer Berlin Heidelberg, 86–101.
Jonse, J. (1991). Earnings management during import relief investigation. Journal of Acconting Research, 29, 129–157.
Morris, J.J. (2011). The impact of enterprise resource planning (ERP) systems on the effectiveness of internal controls over financial reporting. Journal of Information Systems, 25(1), 193–228.
Morris, J.J., Laksmana, I. (2010). Measuring the impact of enterprise resource planning (ERP) systems on earnings management. Journal of Emerging Technologies in Accounting, 7, 47–71.
Nazaripour, M. (2016) Investigating the effect of information systems on adaptability of management accounting. Journal of Accounting Knowledge, 7(27), 135-158 [In Persian].
Nicolaou, A.I. (2004). Firm performance effects in relation to the implementation and use of enterprise resource planning systems. Journal of Information Systems, 18(2), 79–105.
Patnaik, B.C.M., Satpathy, I., Nitai Chandra, D. (2019). The effect of erp system implementation on real earnings management: Evidence from an emerging economy. International Journal of Civil Engineering and Technology, 10(3), 588-603.
Poston, R., Grabski, S. (2001). Financial impacts of enterprise resource planning implementations .International. Journal of Accounting Information Systems, 271 –285.
Sohrabi, B., Raeisi Vanani, I., Farzaneh, M. (2014) Measuring the Success of implementing financial podman the organization's resource planning system, The Specialized Evaluation of Financial Podman Subsystems. 21(3), 271-292 [In Persian].
Taherkhani, L. (2019) A study of key factors affecting the acceptance of cloud resource planning systems in small and medium-sized companies- a case study of arvand foundations. Specialized scientific. Quarterly of New Research Approaches in Management and Accounting, 3(11), 203-222 [In Persian].
Velury, U. (1999). The Effect of institutional ownership on the quality of earnings, Ph.D. Dissertation, University of South Carolina, Darla Moore School of Business, UMI Number: 9928350.
Whelan, C. (2004). The impact of earning management on the value relevance of earning and book value: a comparison of short-term and long-term discretionary cruals, Ph.D. Dissertation.
Yablui Khomsolavi, M., Izadinia, N., Arab Salehi, M. (2018) The effect of the degree of stability indicators revealed on the Earnings Quality. Journal of Accounting Knowledge, 9(1), 7-34 [In Persian].