دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 42، پاییز 1399، صفحه 1-225 
7. ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها و ریسک سیستمی نظام بانکی

صفحه 195-225

عبدالرضا شاکری؛ نگار خسروی پور؛ محبوبه جعفری