دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 41، تابستان 1399، صفحه 1-264 
1. الگویی برای حاکمیت شرکتی در بانک‌های ایران

صفحه 1-29

جعفر باباجانی؛ محمد مرفوع؛ ابوطالب نعیمی


4. انحراف از سطح بهینه ساختار سرمایه و ناکارایی سرمایه‌گذاری‌های واحد تجاری

صفحه 107-137

فاطمه سهیلی‌فر؛ محمد رمضان احمدی؛ علیرضا جرجرزاده؛ سعید نصیری