دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 40، بهار 1399، صفحه 1-189 
5. بررسی تأثیر نااطمینانی سیاسی بر نگهداشت وجه نقد

صفحه 113-134

10.22103/jak.2020.13107.2850

دکتر مهران متین‌فرد؛ دکتر محمدرضا اولی؛ مریم میناب