دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، آبان 1394، صفحه 7-175