ویژگی‌های ساختاری و فرایندی هیأت مدیره و ریسک مالی: تغییر در نقدینگی- تغییر در بحران مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی‌های هیأت مدیره اعم از فرایندی و ساختاری بر روی ریسک مالی شرکت‌ها در دورۀ زمانی، 1390-1382 بوده و 158 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. از متغیرهای تغییر در نقدینگی و تغییر در بحران مالی به عنوان متغیر وابسته ریسک مالی و از ویژگی‌های هیأت مدیره (ساختار و فرایند هیأت مدیره) به عنوان متغیر مستقل و از ویژگی‌های شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی مؤثر بر ریسک مالی شامل اندازۀ شرکت، فرصت رشد و سودآوری و همچنین نوع صنعت نیز استفاده شده است. به منظور اندازه‌گیری ویژگی‌های فرایندی هیأت ‌مدیره از پرسش‌نامۀ مک‌نولتی و همکاران (2013) استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد در حالتی که تغییر در بحران مالی به عنوان معیار ریسک مالی در نظر گرفته می‌شود، تأثیر اندازۀ هیأت مدیره بر ریسک مالی در سطح کل شرکت‌ها، مثبت، تأثیر دوگانگی وظیفۀ مدیر‌عامل بر ریسک مالی در صنعت خودرو و ساخت قطعات، منفی و در بین ویژگی‌های فرایندی، تنها تأثیر استفاده از دانش و مهارت بر ریسک مالی در سطح شرکت‌های مورد بررسی، منفی بوده است. همچنین در حالتی که تغییر در نقدینگی به عنوان معیار ریسک مالی لحاظ می‌شود، تأثیر اندازۀ هیأت ‌مدیره در صنعت محصولات شیمیایی و تأثیر فرصت رشد در صنعت خودرو و ساخت قطعات بر ریسک مالی، منفی بوده است. دیگر نتایج حاکی از عدم تأثیر سایر ویژگی‌های هیأت مدیره اعم از فرایندی و ساختاری بر ریسک مالی در سطح کل شرکتها و صنایع مختلف است.

کلیدواژه‌ها