رابطۀ بین‌کیفیت حسابرسی و مدیریت سود با هدف دستیابی به آستانه‌های سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش حسابداری، دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه شیراز

چکیده

در پژوهش‌های مختلف به شیوه‌های متفاوتی اقدام به سنجش مدیریت سود شده است. یکی از این شیوه‌ها، توزیع سود است که به دستیابی یا پیشی گیری از آستانۀ خاصی از سود اشاره دارد. افزایش‌ کیفیت ‌حسابرسی ‌می‌تواند ‌موجب ‌بهبود ‌در ‌کیفیت ‌اطلاعات ‌گزارش و بخصوص‌ سود ‌حسابداری ‌شود. بر ‌این‌ اساس پژوهش حاضر به بررسی رابطۀ بین احتمال دستیابی به آستانه‌های خاصی از سود (شامل اجتناب از زیان، اجتناب از کاهش سود و اجتناب ‌از سود ‌غیر منتظرۀ‌ منفی) ‌و ‌کیفیت‌ حسابرسی ‌(شامل ‌اندازۀ ‌مؤسسه، دورۀ ‌تصدی ‌حسابرس ‌و امتیاز کنترل وضعیت و کیفیت حسابرسی) می‌پردازد. برای این منظور اطلاعات مربوط به 101 شرکت برای سال‌های 1384 تا 1390 گردآوری و تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های حاصل از این ‌بررسی نشان داد که بین احتمال مدیریت سود با هدف دستیابی یا پیشی‌گیری از سود سال قبل و اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی و امتیاز کنترل وضعیت و کیفیت حسابرسی رابطۀ منفی و معناداری وجود دارد؛ اما رابطۀ معناداری بین کیفیت حسابرسی و آستانه‌های‌ اجتناب از زیان و اجتناب از سود غیرمنتظرۀ منفی یافت نشد.

کلیدواژه‌ها