بررسی رابطۀ بین کیفیت اقلام تعهدی و پایداری سود با سرعت انعکاس اطلاعات در قیمت سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

در این پژوهش‌، رابطۀ ‌بین ‌کیفیت ‌سود ‌حسابداری ‌(سنجیده ‌شده با معیارهای کیفیت اقلام تعهدی و پایداری ‌سود) و سرعت انعکاس اطلاعات در قیمت سهام، در بازۀ زمانی 1382 تا 1391، در 112 شرکت ‌پذیرفته‌شده ‌در‌ بورس ‌اوراق‌ بهادار ‌تهران بررسی شده و رابطۀ عامل‌های ریسک سرعت انعکاس اطلاعات‌ حسابداری و غیر حسابداری با ‌صرف‌ ریسک ‌بررسی ‌گردیده‌ است. در ‌برآورد الگو‌ها از رویکرد داده‌های ‌ترکیبی و نیز رگرسیون ‌دو ‌مرحله‌ای فاما- مک‌بث (1973) استفاده شده است. نتایج پژوهش‌ نشان می‌دهد که هر‌چه ‌کیفیت ‌اقلام‌ تعهدی ‌بیشتر و میزان ‌پایداری ‌سود ‌حسابداری بالاتر باشد، اطلاعات با سرعت‌‌ بیشتری در قیمت‌های ‌سهام ‌انعکاس ‌می‌یابد. همچنین، نتایج ‌بیانگر ‌وجود رابطۀ ‌مثبت و معنادار بین عامل‌های ریسک سرعت انعکاس‌ ‌اطلاعات ‌حسابداری ‌و غیر- حسابداری با صرف‌ ریسک ‌است. این موضوع بدان معناست‌ که ‌با ‌کاهش کیفیت سود، سرعت انعکاس اطلاعات در قیمت‌های سهام کاهش یافته و بازده مطالبه شده توسط سهامداران افزایش پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها