بررسی‌ تأثیر ریسک مالیاتی بر نگهداشت وجه نقد توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی مالی، دانشگاه علوم اقتصادی

2 معاونت مالیات بر ارزش افزوده استان مازندران

3 دانش ‏آموختۀ کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده

این پژوهش به بررسی دلایل ‌نگهداشت ‌وجه ‌نقد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از منظر ریسک مالیاتی می‌پردازد. ارتباط بین ریسک مالیاتی و نگهداشت وجه نقد توسط شرکت‌ها را می‌توان بر اساس انگیزۀ احتیاطی نگهداشت وجه نقد، تفسیر نمود. بر مبنای انگیزۀ احتیاطی نگهداشت وجه نقد، انتظار می‌رود شرکت‌هایی که ریسک مالیاتی بالاتری را می‌پذیرند، تمایل بیشتری به نگهداشت وجه نقد اضافی از خود نشان دهند. نمونۀ آماری تحقیق شامل ۱۰۱ شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در طی دورۀ زمانی ۱۳۹۱۱۳۸۴ است. داده‌های پانل پژوهش با استفاده از روش رگرسیونی حداقل مربعات تعمیم یافته با الگوی اثرات ثابت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از ۸۰۸ مشاهدۀ سال شرکت نشان‌ داد که‌ ریسک‌ مالیاتی ‌تأثیر مثبت و معناداری بر روی میزان نگهداشت وجه شرکت‌ها دارد.

کلیدواژه‌ها