بررسی تأثیر دفعات گزارشگری مالی روی عدم تقارن اطلاعاتی و هزینۀ سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

به ‌موقع ‌بودن ‌گزارش‌های ‌مالی،‌ یکی ‌از‌ مهم‌ترین ‌ارکان ‌کیفیت ‌ارائۀ ‌اطلاعات ‌مالی شرکت‌هاست، زیرا می‌تواند به استفادۀ بهتر و مفیدتر استفاده‌ کنندگان از اطلاعات منجر شود. ارائۀ اطلاعات ‌به ‌موقع ‌می‌تواند باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان سرمایه- ‌گذاران با شرکت‌ها شود. عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران سبب می‌شود هزینۀ تأمین مالی درون ‌سازمانی و برون ‌سازمانی متفاوت ‌باشد، به ‌این ترتیب که تأمین منابع مالی برون سازمانی مشکل‌تر شود. در این ‌پژوهش، تأثیر ‌دفعات ‌گزارشگری ‌مالی ‌روی ‌عدم ‌تقارن اطلاعاتی و هزینۀ سرمایه، ‌مورد بررسی‌ قرار‌ گرفته ‌است. برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی از معیار دامنۀ تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش روزانۀ سهام و برای سنجش هزینۀ سرمایه، از معیار نسبت سود به قیمت هر سهم استفاده شده است. برای‌ تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از روش حداقل‌ مربعات ‌معمولی ‌استفاده شده است. نتایج ‌حاصل ‌از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که ‌میان ‌دفعات ‌گزارشگری ‌مالی، عدم ‌تقارن ‌اطلاعاتی ‌و ‌هزینۀ ‌سرمایه، ‌رابطۀ ‌منفی ‌و معناداری وجود ‌دارد، به طوری‌ که با افزایش دفعات گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینۀ سرمایه کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها