دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، زمستان 1394، صفحه 7-171 
1. بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر هزینۀ تأمین مالی

صفحه 7-32

10.22103/jak.2016.1425

محمد حسین ستایش؛ علیرضا ممتازیان؛ مریم زارع؛ جواد حیاتی