اثرات نااطمینانی نرخ ارز و تورم بر فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

مقالۀ حاضر اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی و تورم را بر تابع سرمایه‌گذاری کیو- توبین طی دورۀ زمانی1380-1389 مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور داده‌های 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار گرفت. الگوی نظری یک‌بار با معرفی نرخ ارز واقعی و بار دیگر با ورود تورم، به طور جداگانه مورد برآورد قرار گرفت. نااطمینانی نرخ ارز از طریق الگوی خودرگرسیونی تعمیم یافته، برآورد و روابط متقابل متغیرهای الگو، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که اثر متغیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی و نرخ تورم بر تابع سرمایه‌گذاری کیو- توبین، منفی و معنادار است. همچنین نتایج حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری دورۀ قبل، جریان نقدی، کیو- توبین و وقفۀ آن اثر مثبت و معنادار بر سرمایه‌گذاری دارند و اثر وقفۀ جریان نقدی، وقفه نااطمینانی نرخ ارز واقعی و تورم دورۀ قبل بر سرمایه‌گذاری منفی و معنادار است.

کلیدواژه‌ها