دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 31، بهمن 1396، صفحه 7-190 
بررسی تاثیر تجدید ارزیابی دارایی ها بر حق الزحمه حسابرسی

صفحه 141-159

10.22103/jak.2017.10156.2374

دکتر فردین منصوری؛ مسلم سعیدی گراغانی؛ ناهید اسدی دوبانی