دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 31، زمستان 1396، صفحه 7-190 
1. نقش تمایلات رفتاری (احساسات و هیجانات) سرمایه‌گذاران در ارزش‎گذاری شرکت

صفحه 7-35

دکتر بهزاد کاردان؛ دکتر محمدحسین ودیعی؛ محمدحسین ذوالفقارآرانی


2. بررسی اثر بحران مالی جهانی بر کیفیت سود

صفحه 37-64

دکتر محمدحسین صفرزاده؛ رضا واحدیان


6. بررسی تاثیر تجدید ارزیابی دارایی ها بر حق الزحمه حسابرسی

صفحه 141-159

دکتر فردین منصوری؛ مسلم سعیدی گراغانی؛ ناهید اسدی دوبانی