نقش تمایلات رفتاری (احساسات و هیجانات) سرمایه‌گذاران در ارزش‎گذاری شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

3 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

هدف این نوشتار، بررسی تأثیر احساسات و تمایلات رفتاری سرمایه‌گذاران بر قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است. بدین منظور، از الگوی سه عاملی فاما و فرنچ تعدیل شده بر اساس شاخص‌های ارزیابی احساسات سرمایه‌گذار استفاده گردیده است. این مطالعه بر اساس اطلاعات منتشره از سوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازۀ زمانی سال‌های 1389 تا 1394 با نمونة انتخابی شامل 141 شرکت انجام پذیرفته است. آزمون فرضیه‌های پژوهش با استفاده از الگوی‌های میانگین متحرک خود همبسته یکپارچه (ARIMA) و رگرسیون خطی تعمیم یافته (EGLS) انجام پذیرفته است. نتایج آزمون فرضیه‌ها حاکی از افزایش توضیح‌دهندگی الگوی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با افزودن شاخص‌های احساسات است. شاخص‌های احساسات سرمایه‌گذار مورد استفاده در این پژوهش، شامل گردش مالی سهام در بازار، نسبت روزهای دارای روند صعودی به روزهای دارای روند نزولی قیمت سهام و نسبت صرف سود تقسیمی سهام است. شاخص اول و دوم احساسات سرمایه‌گذار، رابطۀ مثبت و معناداری با بازده پرتفوی‌های سهام داشته، در خصوص شاخص سوم رابطۀ معناداری در الگوی مشاهده نگردید؛ ضمن آنکه، احساسات مثبت نسبت به احساسات منفی دارای تأثیر متمایز در قیمت گذاری دارایی‌ها هستند. همچنین، شاخص‌های اول و دوم احساسات بر روی عامل بازار الگوی فاما و فرنچ، هر سه شاخص احساسات بر روی عامل اندازۀ شرکت در الگوی فاما فرنچ و همچنین شاخص‌های دوم و سوم احساسات بر روی عامل نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار الگوی فاما و فرنچ تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


انصاری، عبدالمهدی؛ خورشیدی، علیرضا؛ شیرزاد، علی. (1393). بررسی تأثیر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و واقعی سود بر نقدشوندگی سهام و ارزش سهام. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 3(11)، 54-41.
بیات، مرضیه؛ قادری، نرمین. (1395). قیمت مرجع و اثرات حسابداری ذهنی بر عملکرد سرمایه‌گذاران. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 5(19)، 104-89.
خدامی پور، احمد؛ باقری مسعودزاده، راسخ. (1396). مدیریت برداشت استفاده‌کنندگان اطلاعات از طریق میزان افشاء در گزارش‌های سالانه. دانش حسابداری، 8(1)، 74-51.
سوری، علی. (1392). اقتصادسنجی؛ مقدماتی (جلد 2) همراه با کاربرد Eviews8 و Stata12، انتشارات فرهنگ شناسی، تهران.
صالحی، مهدی؛ صحت، محسن؛ مقدس نوقابی، مجتبی. (1395). بررسی رابطۀ بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری حسابرس برای مشتریان و حق الزحمۀ حسابرسان متخصص صنعت و غیر متخصص. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 5(17)، 145-135.
یزدانی، احمد؛ باباجانی، جعفر؛ بولو، قاسم. (1395). بررسی ارتباط غیرخطی میان ساختار مالکیت با انتشار به موقع اطلاعات سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری، 7(25)، 57-39.
Ansari, A., Khorshidi, A., Shirzad, A. (2014). The investigation effect of accruals-based earnings management and real earnings management on stock liquidity and firm value. Accounting Knowledge and Auditing Management, 11(), 41-54 [In Persian].
Baker, M., Stein, J.C. (2004). Market liquidity as a sentiment indicator. Journal of Financial Markets, 7(3), 271-299.
Baker, M., Wurgler, J. (2004). A catering theory of dividends. Journal of Finance, 59(3), 1125-1165.
Baker, M., Wurgler, J. (2006). Investor sentiment and the cross-section of stock returns. Journal of Finance, 61(4), 1645-1680.
Baker, M., Wurgler, J. (2007). Investor sentiment in the stock market. Journal of Economic Perspectives, 21(2), 129-151.
Bayat, M., Ghaderi, N. (2016). Reference prices and the effects of mental accounting on investment performance. Accounting Knowledge and Auditing Management, 19(5), 89-104 [In Persian].
Brown, G.W., Cliff, M.T. (2004). Investor sentiment and the near-term stock market. Journal of Empirical Finance, 11(1), 1-27.
Burdekin, R.C.K., Redfern, L. (2009). Sentiment effects on chinese share prices and savings deposits: the post-2003 experience. China Economic Review, 20(2), 246-261.
Carvalho, F., Punt, A., Chang, Y., Maunder, M., Piner, K. (2016). Can diagnostic tests help identify model misspecification in integrated stock assessments? Fisheries Research, In Press, doi:10.1016/j.fishres.2016.09.018.
Da, Z., Gurun, U.G., Warachka, M. (2014). Frog in the pan: Continuous information and momentum. Review of Financial Studies, 27(7), 2171-2218.
De Long, J.B., Shleifer, A., Summers, L.H., Waldmann, R.J. (1990). Noise trader risk in financial markets. Journal of Political Economy, 98(4), 703-738.
Dichmont, M.C., Deng, A.R., Punt, E.A., Brodziak, J., Chang, J.Y., Cope, M.J., Ianelli, N.J., Legault, M.C., Methot Jr, D.R., Porch, E.C., Prager, H.M., Shertze, W.K. (2016). A review of stock assessment packages in the United States. Fisheries Research, 183, 447-460.
Fama, E.F., French, K.R. (1992). The cross-section of expected stock returns. Journal of Finance, 47(2), 427-465.
Fama, E.F., French, K.R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56.
Fama, E.F., French, K.R. (1996). Multifactor explanations of asset pricing anomalies. Journal of Finance, 51(1), 55-84.
Frederickson, J.R., Zolotoy, L. (2016). Competing earnings announcements: Which announcement do investors process first? Accounting Review, 91(2), 441-462.
Kel, T.L., Kimoto, A., Kitakado, T. (2016). Evaluation of the prediction skill of stock assessment using hind casting. Fisheries Research, 183, 119-127.
Khodamipour, A., Bagheri Masoudzadeh, R. (2017). Strategy review of impression management of stakeholders by disclosure of annual reports. Journal of Accounting Knowledge, 8(1), 51-74. [In Persian].
Kim, J.B., Zhang, L. (2015). Accounting conservatism and stock price crash risk: Firm-level evidence. Contemporary Accounting Research,33 (1), 412-441
Kim, J.S., Kim, D.H., Seo, S.W. (2016). Investor sentiment and return predictability of the option to stock volume ratio. Financial Management, 46, 767-796.
Korteweg, A., Nagel, S. (2016). Risk-adjusting the returns to venture capital. Journal of Finance, 71(3), 1437-1470.
Kumar, A., Lee, C.M.C. (2006). Retail investor sentiment and return comovements. Journal of Finance, 61(5), 2451-2486.
Ling, D.C., Naranjo, A., Scheick, B. (2013). Investor sentiment, limits to arbitrage and private market returns. Real Estate Economics, 42(3), 531-577.
Lintner, J. (1965). Security prices, risk, and maximal gains from diversification. Journal of Finance, 20(4), 587-615.
Luo, M., Jiang, D.X., Cai, J. (2014). Investor sentiment, product features, and advertising investment sensitivities. Asia-Pacific Journal of Financial Studies, 43(6), 798-837.
Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. Journal of Finance, 7(1), 77-91.
Merton, R.C. (1973). An Intertemporal capital asset pricing model. Econometrica, 41(5), 867-887.
Nisbett, R.E., Ross, L. (1980). Human Inference: Strategies and Shortcomings of Social Judgement. Englewood cliffs, NJ, Prentice Hall.
Punt, E.A., Haddon, M., McGarvey, R. (2016). Estimating growth within size-structured fishery stock assessments: What is the state of the art and what does the future look like? Fisheries Research, 180, 147-160.
Salehi, M., Sehat, M., Moghadas Noghabi, M. (2016). The association between client-specific investment opportunities and audit fees of industry specialists and non-specialists. Accounting Knowledge and Auditing Management, 17(5), 135-145. [In Persian].
Sharp, W. (1964). Capital Asset Pricing: A theory of market equilibrium under condition of risk. Journal of Finance, 19(3), 425-442.
Simpson, A. (2013). Does investor sentiment affect earnings management? Journal of Business Finance & Accounting, 40(7-8), 869-900.
Souri, A. (2013). Econometrics; Primary (Vol. 2) with the use of Eviews8 and Stata12, Farhang Shenasi Publishing, Tehran.
Thelwall, M., Buckley, K., Paltoglou, G. (2012). Sentiment strength detection for the social web. Journal of the Association for Information Science and Technology, 63(1), 163-173.
Yazdani, A., Babajani, J., Bolo, G. (2016). Nonlinear relationship between ownership structure and timely release of earnings information: evidence from companies listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Knowledge, 7(25), 39-57 [In Persian].
Xu, Y., Green, C.J. (2013). Asset pricing with investor sentiment: Evidence from Chinese stock markets. The Manchester School, 81(1), 1-32.