دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 49، مرداد 1401، صفحه 1-194