بررسی آثار قابلیت مقایسه حسابداری بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار: نقش تعدیل‌گر محدودیت در تأمین مالی، نظارت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری و مالی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

3 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

10.22103/jak.2021.17702.3501

چکیده

هدف: یکی از مهم‌ترین تصمیمات شرکت‌ها که دارای پیامدهای مهم اقتصادی در بلندمدت است، تصمیم‌های مرتبط با نیروی کار است. بر همین اساس در این پژوهش به بررسی نقش یکی از کلیدی‌ترین ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری (قابلیت مقایسه حسابداری) بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار پرداخته شده است؛ در این بین نقش تعدیلی ویژگی‌های محدودیت در تأمین مالی، نظارت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است.
روش: برای انجام تحلیل‌های آماری از داده‌های مربوط به 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1398 استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل‌های رگرسیونی پژوهش نشان داد که قابلیت مقایسه حسابداری دارای آثار مثبت بر کارایی سرمایه‌گذاری نیروی کار است. هم‌چنین، شواهد نشان داد زمانی که شرکت‌ها دارای محدودیت در تأمین مالی، محیط حاکمیت داخلی و نظارت بیرونی ضعیف هستند، رابطه مثبت قوی‌تری بین قابلیت مقایسه حسابداری و کارایی سرمایه‌گذاری نیروی کار وجود دارد.
نتیجه‌گیری: تدوین‌کنندگان استانداردها می‌توانند با در پیش گرفتن شیوه‌هایی جهت بهبود قابلیت مقایسه اطلاعات شرکت‌ها، کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار را بهبود بخشند. هم‌چنین، در شرایطی که نظارت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست، می‌توان از طریق ارائه اطلاعات حسابداری قابل‌مقایسه، کارایی سرمایه‌گذاری نیروی کار را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


افلاطونی، عباس و خزایی، مهدی (1395). بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا بر ناکارایی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 23(3)، 288-269.
حاجیها، زهره و چناری، حسن (1398). قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و نگهداشت وجه نقد با تأکید بر جنبه‌های درون‌سازمانی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت‌های حسابداری، 11(2)، 116-83.
حجازی، رضوان؛ کلهرنیا، حمید؛ داداشی، ایمان و فیروزنیا، امیر (1397). بررسی اثر محتوای اطلاعاتی قیمت سهام بر کارایی سرمایه‌گذاری نیروی کار. حسابداری ارزشی و رفتاری، 3(5)، 232-209.
رضائی پیته‌نوئی، یاسر و عبداللهی، احمد (1398). قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و احتمال گزارشگری متقلبانه. پژوهش‌های حسابداری مالی، 11(2)، 104-89.
ستایش، محمدحسین؛ رضایی، غلامرضا؛ زیاری، سارا و کاظم‌نژاد، فاطمه (1392). بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات مالی و محدودیت در تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری مالی، 5(19)، 45-21.
ستایش، محمدحسین؛ ممتازیان، علیرضا؛ زارع، مریم و حیاتی، جواد. (1394). بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر هزینه تأمین مالی. مجله دانش حسابداری، 6(23)، 32-7.
شکری دوغ‌آبادی، محمد و مرادی، مهدی (1398). بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه حسابداری و مدیریت سود. پیشرفت‌های حسابداری، 11(1)، 200-171.
کیا، علی و صفری گرایلی، مهدی (1396). قابلیت مقایسه صورت‌های مالی، مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی. دانش حسابداری مالی، 4(2)، 137-115.
References
Aflatooni, A., & Khazaei, M. (2016). Investigating the effect of accruals quality and disclosure quality on labor investment inefficiency. Accounting and Auditing Review, 23(3), 269-288 [In Persian].
Atanassov, J., & Kim, E.H. (2009). Labor and corporate governance: International evidence from restructuring decisions. The Journal of Finance, 64(1), 341-374.
Becker, C.L., Defond, M.L., Jiambalvo, J., & Subramanyam, K.R. (1998). The effect of audit quality on earnings management. Contemporary Accounting Research, 15(1), 1-24.
Becker, G.S. (1962). Investment in human capital: A theoretical analysis. Journal of Political Economy, 70(5, Part 2), 9-49.
Ben-Nasr, H., & Alshwer, A.A. (2016). Does stock price in formativeness affect labor investment efficiency? Journal of Corporate Finance, 38(C), 249-271.
Bernanke, B. (2004). Monetary policy and the economic outlook. In Federal Reserve board speech delivered at the meetings of the American economic association, San Diego, California. January 4.
Bertrand, M., & Mullainathan, S. (2003). Enjoying the quiet life? Corporate governance and managerial preferences. Journal of Political Economy, 111(5), 1043-1075.
Biddle, G.C., & Hilary, G. (2006). Accounting quality and firm-level capital investment. The Accounting Review, 81(5), 963-982.
Biddle, G.C., Hilary, G., & Verdi, R.S. (2009). How does financial reporting quality relate to investment efficiency? Journal of Accounting and Economics, 48(2-3), 112-131.
Bushman, R.M., & Smith, A.J. (2001). Financial accounting information and corporate governance. Journal of Accounting and Economics, 32(1-3), 237-333.
Byard, D., Li, Y., & Yu, Y. (2011). The effect of mandatory IFRS adoption on financial analysts' information environment. Journal of Accounting Research, 49(1), 69-96.
Chen, Y., & Vann, C.E. (2017). Claw back provision adoption, corporate governance, and investment decisions. Journal of Business Finance & Accounting, 44(9-10), 1370-1397.
Cheng, J.C., & Wu, R.S. (2018). Internal capital market efficiency and the diversification discount: The role of financial statement comparability. Journal of Business Finance & Accounting, 45(5-6), 572-603.
Choi, J.H., Choi, S., Myers, L.A., & Ziebart, D. (2019). Financial statement comparability and the in formativeness of stock prices about future earnings. Contemporary Accounting Research, 36(1), 389-417.
De Franco, G., Kothari, S.P., & Verdi, R.S. (2011). The benefits of financial statement comparability. Journal of Accounting Research, 49(4), 895-931.
Dechow, P., & Dichev, I. (2002). The quality of accruals and earnings: the role of accruals in estimation errors. The Accounting Review, 77, 35-59.
Easley, D., & O’Hara, M. (2004). Information and the cost of capital. Journal of Finance, 59, 1553-1583.
Ferris, S.P., Jagannathan, M., & Pritchard, A.C. (2003). Too busy to mind the business? Monitoring by directors with multiple board appointments. The Journal of Finance, 58(3), 1087-1111.
Fich, E.M., & Shivdasani, A. (2006). Are busy boards effective monitors? The Journal of Finance, 61(2), 689-724.
Financial Accounting Standards Board (FASB). (1980). Statement of financial accounting concepts No. 2: Qualitative characteristics of accounting information.
Florou, A., & Pope, P.F. (2012). Mandatory IFRS adoption and institutional investment decisions. The Accounting Review, 87(6), 1993-2025.
Francis, J.R., Maydew, E.L., & Sparks, H.C. (1999). The role of Big 6 auditors in the credible reporting of accruals. Auditing, 18(2), 17-34.
Froot, K., Perold, A., & Stein, J. (1992). Shareholder trading practices and corporate investment horizons. The Journal of Applied Corporate Finance, 5(2), 42e58.
Ghaly, M., Dang, V.A., & Stathopoulos, K. (2020). Institutional investors' horizons and corporate employment decisions. Journal of Corporate Finance, 64, 101-130.
Gong, G., Li, L.Y., & Zhou, L. (2013). Earnings non-synchronicity and voluntary disclosure. Contemporary Accounting Research, 30(4), 1560-1589.
Graham, J.R., Harvey, C.R., & Rajgopal, S. (2005). The economic implications of corporate financial reporting. Journal of Accounting and Economics, 40(1-3), 3-73.
Hamermesh, D.S. (1995). Labour demand and the source of adjustment costs. The Economic Journal, 105(430), 620e634.
Hajiha, Z., & Chenari, H. (2019). Financial statement comparability and corporate cash holdings. Journal of Accounting Advances, 11 (2), 83-116 [In Persian].
Hansson, B., Johanson, U., & Leitner, K.H. (2004). The impact of human capital and human capital investments on company performance: Evidence from literature and European survey results. In P. Descy, & M. Tessaring (Eds.), Evaluation and impact of education and training: The value of learning. Third report on vocational training research in Europe: Background report. Luxembourg (Cedefop reference series, 54) (Vol. 2004). Office for Official Publications of the European Communities.
Healy, P.M., & Palepu, K.G. (2001). Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature. Journal of Accounting and Economics, 31(1-3), 405-440.
Hejazi, R., Kalhornia, H., Dadashi, I., Firooznia, A. (2018). Investigating the effect of stock price in formativeness on labor investment efficiency. Journal of Value & Behavioral Accounting, 3(5), 209-232 [In Persian].
Hope, O.K., Thomas, W.B., Vyas, D. (2009). Transparency, ownership, and financing constraints in private firms. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1535644.
Jensen, M. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. The American Economic Review, 76, 323-329.
Jung, B., Lee, W.J., & Weber, D.P. (2014). Financial reporting quality and labor investment efficiency. Contemporary Accounting Research, 31(4), 1047-1076.
Jung, B., Lee, W.J., & Yang, Y.S. (2016). The impact of dividend covenants on investment and operating performance. Journal of Business Finance & Accounting, 43(3-4), 414-447.
Kasznik, R. (1999). On the association between voluntary disclosure and earnings management. Journal of Accounting Research, 37(1), 57-81.
Khedmati, M., Sualihu, M.A., & Yawson, A. (2020). CEO-director ties and labor investment efficiency. Journal of Corporate Finance, 65, 101-119.
Kia, A., & Safarigraieli, M. (2017). Financial statements comparability, accrual-based earnings management, real earnings management: An empirical test of Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Knowledge, 4(2), 115-137 [In Persian].
Kim, J.B., Li, L., Lu, L.Y., & Yu, Y. (2016). Financial statement comparability and expected crash risk. Journal of Accounting and Economics, 61(2-3), 294-312.
Kim, S., Kraft, P., & Ryan, S.G. (2013). Financial statement comparability and credit risk. Review of Accounting Studies, 18(3), 783-823.
Lambert, R., Leuz, C., Verrecchia, R. (2007). Accounting information, disclosure, and the cost of capital. Journal of Accounting Research, 45, 385-420.
Lara, J.M.G., Osma, B.G., & Penalva, F. (2016). Accounting conservatism and firm investment efficiency. Journal of Accounting and Economics, 61(1), 221-238.
Li, F. (2011). Earnings quality based on corporate investment decisions. Journal of Accounting Research, 49(3), 721-752.
Lobo, G.J., Neel, M., & Rhodes, A. (2018). Accounting comparability and relative performance evaluation in CEO compensation. Review of Accounting Studies, 23(3), 1137-1176.
Owen, D.L., & Lloyd, A.J. (1985). The use of financial information by trade union negotiators in plant level collective bargaining. Accounting, Organizations and Society, 10(3), 329-350.
Paternoster, R., Brame, R., Mazerolle, P., Piquero, A. (1998). Using the correct statistical test for equality of regression coefficients. Criminology, 36(4), 859-866.
Pinnuck, M., & Lillis, A.M. (2007). Profits versus losses: Does reporting an accounting loss act as a heuristic trigger to exercise the abandonment option and divest employees? The Accounting Review, 82(4), 1031-1053.
Prabowo, R., Hooghiemstra, R., & Van Veen-Dirks, P. (2018). State ownership, socio-political factors, and labor Cost Stickiness. European Accounting Review, 27(4), 771-796.
Rezaei Pitenoei, Y., & Abdollahi, A. (2019). Financial statements comparability and the likelihood of fraudulent reporting, Journal of Financial Accounting Research, 11(2), 89-104 [In Persian].
Richardson, S. (2006). Over-investment of free cash flow. Review of Accounting Studies, 11(2-3), 159-189.
Setayesh, M., Momtazian, A., Zare, M., & Hayati, J. (2016). Effects of product market competition on financing cost. Journal of Accounting Knowledge, 19(5), 21-45 [In Persian].
Setayesh, M., Rezaie, G., Ziari, S., & Kazemnejad, F. (2014). Examining the relationship between financial information quality and the financing constraints of the companies listed in Tehran Stock Exchange. Financial Accounting, 19(5), 21-45 [In Persian].
Shane, P.B., Smith, D.B., & Zhang, S. (2014). Financial statement comparability and valuation of seasoned equity offerings. Available at: SSRN 12372965.
Shekari Dogh Abadi, M., & Moradi, M. (2019). The study of the relationship between the accounting comparability and earnings management. Accounting Advances, 11(1), 171-200 [In Persian].
Shleifer, A., & Vishny, R. (1986). Large shareholders and corporate control. Journal of Political Economy, 94(3), 461-488.
Sohn, B.C. (2016). The effect of accounting comparability on the accrual-based and real earnings management. Journal of Accounting and Public Policy, 35(5), 513-539.
Suk, I., & Zhao, Y. (2017). Does financial statement comparability deter?  Aggressive tax avoidance? Available at: SSRN 3065250.
Upadhyay, A.D., Bhargava, R., & Faircloth, S.D. (2014). Board structure and role of monitoring committees. Journal of Business Research, 67(7), 1486-1492.
Von Thadden, E.L. (1995). Long-term contracts, short-term investment and monitoring. The Review of Economic Studies, 62(4), 557-575.
Williamson, O.E. (1963). Managerial discretion and business behavior. The American Economic Review, 53(5), 1032e1057.
Yip, R.W.Y., & Young, D. (2012). Does mandatory IFRS adoption improve information comparability? The Accounting Review, 87(5), 1767-1789.
Yu, G., & Wahid, A.S. (2014). Accounting standards and international portfolio holdings. The Accounting Review, 89(5), 1895-1930.
Zhang, J.H. (2018). Accounting comparability, audit effort, and audit outcomes. Contemporary Accounting Research, 35(1), 245-276.
Zhang, Z., Ntim, C.G., Zhang, Q., & Elmagrhi, M.H. (2020). Does accounting comparability affect corporate employment decision-making? The British Accounting Review, 52(6), 1-23.
Zingales, L. (2000). In search of new foundations. The Journal of Finance, 55(4), 1623-1653.