دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 39، زمستان 1398، صفحه 1-242 
2. نقش کیفیت اطلاعات حسابداری در مصداق تورش نوگرایی در رفتار سرمایه‌گذاران

صفحه 29-62

صدیقه کامران راد؛ دکتر رویا دارابی؛ دکتر قدرت‌الله امام وردی؛ دکتر محبوبه جعفری


3. عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی و حق‌الزحمۀ حسابرسی

صفحه 63-88

دکتر علی ابراهیمی کردلر؛ دکتر آرش تحریری؛ علی محمدی


6. ارتباط سیاسی، راهبری شرکتی و تهور مالیاتی

صفحه 143-175

دکتر محمد کاشانی‌پور؛ دکتر امید فرجی؛ پریسا برجی


7. عوامل تعیین‌کننده رفتار چسبندگی هزینه‌ها

صفحه 177-214

رضا حسینی‌پور؛ دکتر فرزانه نصیرزاده؛ دکتر محمدرضا عباس‌زاده