دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، اسفند 1393، صفحه 7-162 
رابطه بین خطر ذاتی و خطر کنترل در محیط حرفه‌ای حسابرسی ایران

صفحه 95-120

10.22103/jak.2015.886

سید محمود موسوی شیری؛ مهدی صالحی؛ علیرضا حسینی؛ حمید سلیمانی