بررسی کیفیت سود طی چرخة عمر در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه تهران

2 فارغ التحصیل دکترای حسابداری، دانشگاه تهران

کلیدواژه‌ها


استا، سهراب و قیطاسی، روح الله. (1391). اثر چرخه عمر واحد تجاری بر اقلام تعهدی- اختیاری، پژوهش های حسابداری مالی، 4 (1): 89-103.
- بولو، قاسم، حسنی القار، مسعود. (1391). ارتباط میان کیفیت سود، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام، دانش حسابداری، 5 (17): 49-75.
- بولو، قاسم؛ قربانی، علی‌اصغر؛ و رضایی پینه‌توی، یاسر. (1391) تاثیر چرخه عملیاتی شرکتها بر پایداری اقلام تعهدی سود، دانش حسابرسی، 12 (46): 34-47.
- حقیقت، حمید؛ و قربانی، آرش. (1385). رابطه سود و جریان های نقدی با ارزش شرکت درچارچوب الگو چرخه عمر، چشم انداز مدیریت، 15 (21 و 22): 201-219.
- خواجوی، شکرالله؛ و ناظمی، امین. (1384). بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهامداران با تأکید بر نقش ارقام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 12 (40): 37-60.
- دهدار، فرهاد. (1386). طراحی و تبیین الگوهای برتر ارزشگذاری مبتنی بر عایدات حسابداری و جریان وجوه نقد در فرآیند چرخه عمر شرکت، رساله دکتری حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس.
- رحمانی، علی؛ مسجد موسوی، میر سجاد؛ و قیطاسی، روح الله، (1390). بررسی رابطه سودآوری و بازده با توجه به چرخه عمر و اندازه شرکت، تحقیقات حسابداری، 3 (9): 1-18.
- کرمی، غلامرضا؛ تاجیک، کامران؛ و مرادی، محمد تقی. (1385). بررسی رابطه بین کیفیت سود و افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی،13 (44): 71-84.
- کرمی، غلامرضا و عمرانی، حامد. (1389). تاثیر چرخه عمر شرکت و محافظه کاری بر ارزش شرکت، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 17 (59): 79-96.
- مشایخ، شهناز و اسماعیلی، مریم. (1385). بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبردی در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 13 (45): 25-44.