نقش سبک مدیریتی در چسبندگی هزینه و ارزش سهامداران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، حسابداری و اقتصاد، دانشگاه پیام نور، ایران.

10.22103/jak.2023.20334.3783

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر سبک مدیریتی  بر چسبندگی هزینه‌های عمومی، اداری و فروش در سطح شرکت و همچنین تأثیر آن بر ارزش سهامداران است.
روش: در پژوهش حاضرچگونگی ارتباط چسبندگی مازاد هزینه‌های اداری و فروش ناشی از تصمیمات مدیران عامل با ارزش شرکت مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس تئوری نمایندگی و نظریه نئوکلاسیک، سبک تصمیم گیری مدیران عامل به میزان قابل توجهی در سطح چسبندگی هزینه‌ها مؤثر است. از این رو فرضیه‌های پژوهش بر اساس شناسایی اثرات ثابت مدیرعامل بر چسبندگی هزینه‌های اداری و فروش و ارتباط منفی بین چسبندگی مازاد مربوط به مدیر عامل و ارزش شرکت تدوین گردید و  بر اساس اطلاعات 1395 سال- شرکت از بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1389 تا 1399 با استفاده از تحلیل رگرسیون  چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج حاکی از آن است که انتخاب‌ها و سبک مدیریتی مدیران عامل در چسبندگی هزینه‌ها ، نقش قابل ملاحظه ایی دارد و این سبک مدیریتی بر ارزش شرکت، تأثیر مثبتی دارد.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش، از اولین شواهدی محسوب می‌شود که نشان می‌دهد سبک انتخاب و تصمیم‌گیری مدیران بر چسبندگی هزینه تأثیر دارد و چسبندگی هزینه می‌تواند یک عنصر مفید برای شرکت و سهامداران باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


پورساسان، سیمین و حصارزاده، رضا (1395). بررسی فرضیه‌های چسبندگی هزینه‌ها: شواهدی درباره انگیزه‌های سازمانی و انگیزه‌های شخصی مدیران. پیشرفت‌های حسابداری، 8(1)، 48-25 https://jaa.shirazu.ac.ir/article_3851.html.
حسینی‌پور، رضا؛ نصیرزاده، فرزانه؛ عباس‌زاده، محمدرضا (1398). عوامل تعیین کننده رفتار چسبندگی هزینه‌ها. مجله دانش حسابداری، 10(4)، 214-177 https://jak.uk.ac.ir/article_2460.html.
حقیقت، حمید و مرتضوی، سیدمرتضی (1393). بررسی تأثیر رفتار هزینه‌های عملیاتی بر سودآوری آینده. مجله دانش حسابداری، 5(18)، 24-7 https://jak.uk.ac.ir/article_857.html.
رستگاری، امیرحسین؛ حصارزاده، رضا و ساعی، محمدجواد (1400). بررسی نقش سرمایه اجتماعی عمومی بر رفتار نا متقارن هزینه. مجله دانش حسابداری، 12(1)، 44-19 https://jak.uk.ac.ir/article_2788.html.
سجادی، سید حسین؛ حاجی‌زاده، سعید و نیک کار، جواد (1393). تأثیر چسبندگی هزینه بر تقارن زمانی سود با تاکید بر ارتباط میان چسبندگی هزینه و محافظه کاری شرطی. مجله دانش حسابداری، 5(16)، 99-810 https://jak.uk.ac.ir/article_662.html.
سلیمانی امیری، غلامرضا؛ طباطبائیان، مریم السادات و معصومه بیلندی، زهرا (1397). چسبندگی هزینه و مدیریت سود با تمرکز بر انگیزه‌های مدیریتی در صنعت سیمان. مجله دانش حسابداری، 9(4)، 151-129 https://jak.uk.ac.ir/article_2182.html.
کردستانی، غلامرضا و مرتضوی، مرتضی (1391). بررسی تأثیر تصمیمات سنجیده مدیران بر چسبندگی هزینه‌ها. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 19(67)،90-73 https://acctgrev.ut.ac.ir/article_28798.html?lang=fa.
علی‌احمدی، سعید؛ سروش‌یار، افسانه و دادخواه، مهدی (1394). ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی بر چسبندگی هزینه شرکت. دانش حسابداری مالی،2(4)، 153-137 https://jfak.journals.ikiu.ac.ir/article_1252_0.html.
منصورفر، غلامرضا؛ حیدری، مهدی و کولانی، طاهره (1396). بررسی تأثیر مدیریت واقعی سود و انگیزه‌های مدیریتی بر چسبندگی هزینه. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 5(1)، 16-1 https://amf.ui.ac.ir/article_21149.html?lang=fa.
نمازی، محمد و دوانی‌پور، ایرج (1389). بررسی تجربی رفتار چسبندگی هزینه‌ها در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 17(62)، 102-85 https://acctgrev.ut.ac.ir/article_22520.html?lang=fa.
References
Ali Ahmadi, S., Soroushyar, A., & Dadkhah, M. (2014). Evaluating the role of social capital on firm's cost stickiness. Knowledge of Financial Accounting, 2(4), 153-137 https://jfak.journals.ikiu.ac.ir/article_1252_0.html [In Persian].
Anderson, M., Banker, R., Huang, R., & Janakiraman, S. (2007). Cost behaviorand fundamental analysis of SG&A costs. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 22, 1–28 https://doi.org/10.1177/0148558X0702200103.
Anderson, M.C., Banker, R.D., & Janakiraman, S.N. (2003). Are selling, general, and administrative costs "sticky"? Journal of Accounting Research, 41(1), 47–63 https://doi.org/10.1111/1475-679X.00095.
Anderson, M.C., Lee, J.H., & Mashruwala, R. (2016). Cost stickinesss and cost inertia: A two-driver model of asymmetric cost behavior. Microeconomics: Asymmetric & Private Information eJournal, 1-45 DOI: 10.2139/ssrn.2599108.
Balakrishnan, R., & Gruca, T.S. (2008). Cost stickiness and core competency: A note.  Contemporary Accounting Research, 25(4), 993–1006 https://doi.org/10.1506/car.25.4.2.
Balakrishnan, R., Petersen, M.J., & Soderstrom, N. S. (2004). Does capacity utilization affect the “stickiness” of cost?  Journal of Accounting, Auditing & Finance, 19(3), 283–300 https://doi.org/10.1177/0148558X0401900303.
Bamber, L.S., Jiang, J., & Wang, I.Y. (2010). What's my style? The influence of top managers on voluntary corporate financial disclosure.  The Accounting Review, 85(4), 1131–1162 https://www.jstor.org/stable/20744154.
Banker, R.D., & Byzalov, D. (2014). Asymmetric cost behavior.  Journal of Management Accounting Research, 26(2), 43–79 https://ssrn.com/abstract=2312779.
Banker, R.D., Byzalov, D., & Chen, L. (2013). Employment protection legislation, adjustment costs and cross-country differences in cost behavior.  Journal of Accounting and Economics, 55(1), 111–127 DOI: 10.1016/j.jacceco.2012.08.003.
Banker, R.D., Byzalov, D., Ciftci, M., & Mashruwala, R. (2014). The moderating effect of prior sales changes on asymmetric cost behavior.  Journal of Management Accounting Research, 26(2), 221–242 http://dx.doi.org/ 10.2139/ssrn.902546.
Banker, R.D., Byzalov, D., Fang, S., Liang, Y. (2018). Cost management research. Journal of Management Accounting Research, 30(3), 187-209 https://doi.org/10.2308/jmar-51965.
Bartov, E., Gul, F.A., & Tsui, J.S.L. (2000). Discretionary-accruals models and audit qualifications.  Conference Issue on Contemporary Financial Reporting Issues, 30(3), 421–452 https://doi.org/10.1016/ S0165-4101(01)00015-5.
Bates, T.W., Kahle, K.M., & Stulz, R.M. (2009). Why do U.S. firms hold so much more cash than they used to?  Journal of Finance, 64(5), 1985–2021 DOI: 10.2139/ssrn.927962.
Berson, Y., Oreg, S., & Dvir, T. (2008). CEO values, organizational culture and firm outcomes.  Journal of Organizational Behavior, 29(5), 615–633 https://www.jstor.org/stable/30162650.
Bertrand, M., & Schoar, A. (2003). Managing with style: The effect of managers on firm policies.  Quarterly Journal of Economics, 118(4), 1169–1208 https://www.jstor.org/stable/25053937.
Brick, I.E., Palmon, O., & Wald, J.K. (2006). CEO compensation, director compensation, and firm performance: Evidence of cronyism?  Journal of Corporate Finance, 12(3), 403–423 https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin. 2005.08.005.
Brochet, F., Faurel, L., & McVay, S.E. (2011). Manager-specific effects on earnings guidance: An analysis of top executive turnovers.  Journal of Accounting Research, 49(5), 1123–1162 https://www.jstor.org/stable/41328954.
Cadman, B., & Sunder, J. (2014). Investor horizon and CEO horizon incentives.  The Accounting Review, 89(4), 1299–1328 https://www.jstor.org/stable/24468342.
Capozza, D.R., & Seguin, P.J. (1998). Managerial style and firm value.  Real Estate Economics, 26(1), 131–150 https://public.websites.umich.edu/~reecon/restate/faculty/Capozza/ga112096.pdf.
Chen, C.R., & Steiner, T.L. (2000). Tobin's q, managerial ownership, and analyst coverage.  Journal of Economics and Business, 52(4), 365–382 https://doi.org/10.1016/S0148-6195(00)00024-2.
Chen, C.X., Gores, T., & Nasev, J. (2013). Managerial overconfidence and cost stickiness. DOI: 10.2139/ssrn.2208622.
Chen, C.X., Lu, H., & Sougiannis, T. (2012). The agency problem, corporate governance, and the asymmetrical behavior of selling, general, and administrative costs. Contemporary Accounting Research, 29(1), 252–282 https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.2011.01094.x.
Chen, J.V., Kama, I., & Lehavy, R. (2017). The tone of management forward looking statements and asymmetric cost behavior. Business, Stephen M. Ross School of Working Papers Series, 1-36 http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2684164.
Choi, J.H., Kim, J.B., & Zang, Y. (2010). Do abnormally high audit fees impair audit quality?  AUDITING: A Journal of Practice & Theory, 29(2), 115–140 https://doi.org/10.2308/aud.2010.29.2.115.
Ciftci, M., Mashruwala, R., & Weiss, D. (2016). Implications of cost behavior for analysts' earnings forecasts.  Journal of Management Accounting Research, 28(1), 57–80 https://ssrn.com/abstract=2327167.
Cyert, R.M., & March, J.G. (1963). A behavioral theory of the firm. New Jersey: Prentice Hall. https://us.sagepub.com/ sites/default/files/upm-assets/5029_book_item_5029.pdf.
Davis, A.K., Ge, W., Matsumoto, D., & Zhang, J.L. (2015). The effect of manager-specific optimism on the tone of earnings conference calls.  Review of Accounting Studies, 20(2), 639–673 https://link.springer.com/ article/10.1007/s11142-014-9309-4.
Dezsö, C.L., & Ross, D.G. (2012). Does female representation in top management improve firm performance? A panel data investigation.  Strategic Management Journal, 33(9), 1072–1089 https://doi.org/10.1002/smj.1955.
Dickinson, V. (2011). Cash flow patterns as a proxy for firm life cycle.  The Accounting Review, 86(6), 1969–1994 https://www.jstor.org/stable/41408043.
Dierynck, B., Landsman, W.R., & Renders, A. (2012). Do managerial incentives drive cost behavior? Evidence about the role of the zero earnings benchmark for labor cost behavior in private Belgian firms.  The Accounting Review, 87(4), 1219–1246 https://www.jstor.org/stable/23246275.
Edmans, A., Fang, Vivian W., Lewellen, K.A. (2015). Equity vesting and managerial myopia. https://www.nber.org/ papers/w19407.
Falato, A., Li, D., & Milbourn, T. (2015). Which skills matter in the market for CEOs? Evidence from pay for CEO credentials.  Management Science, 61(12), 2845–2869 https://www.jstor.org/stable/24551562.
Gabaix, X., & Landier, A. (2008). Why has CEO pay increased so much?  Quarterly Journal of Economics, 123(1), 49–100 https://www.jstor.org/stable/25098894.
Gaspar, J.M., & Massa, M. (2011). The role of commonality between CEO and divisional managers in internal capital markets.  Journal of Financial and Quantitative Analysis, 46(03), 841–869 https://www.jstor.org/ stable/23018550.
Graham, J.R., Harvey, C.R., & Rajgopal, S. (2005). The economic implications of corporate financial reporting.  Journal of Accounting and Economics, 40(1-3), 3–73 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2005.01.002.
Graham, J.R., Li, S., & Qiu, J. (2012). Managerial attributes and executive compensation.  Review of Financial Studies, 25(1), 144–186 https://doi.org/10.1093/rfs/hhr076.
Griffith, J.M. (1999). CEO ownership and firm value.  Managerial and Decision Economics, 20(1), 1–8 https://www.jstor.org/stable/3108210.
Haghighat, H., & Mortazavi, S.M. (2014). Investigating of the impact of selling, general, and administrative costs behavior on future profitability. Journal of Accounting Knowledge, 5(18), 7-24 https://jak.uk.ac.ir/article_857. html?lang=en [In Persian].
Hartlieb, S., Loy, T., Eierle, B. (2020). Does community social capital affect asymmetric cost behavior? Management Accounting Research, 46, 1-15 https://doi.org/10.1016/j.mar.2019.02.002.
Himmelberg, C.P., Hubbard, R.G., & Palia, D. (1999). Understanding the determinants of managerial ownership and the link between ownership and performance.  Journal of Financial Economics, 53(3), 353–384 https://doi.org/10.1016/S0304-405X(99)00025-2.
Hosseinipour, R., Nassirzadeh, F., & Abbaszadeh, M.R. (2020). Determinants of sticky cost behavior. Journal of Accounting Knowledge, 10(4), 177-214 https://jak.uk.ac.ir/article_2460.html?lang=en [In Persian].
Huselid, M.A., Jackson, S.E., & Schuler, R.S. (1997). Technical and strategic human resources management effectiveness as determinants of firm performance.  Academy of Management Journal, 40(1), 171–188 https://www.jstor.org/stable/257025.
Hoyt, R.E., & Liebenberg, A.P. (2011). The value of enterprise risk management.  Journal of Risk and Insurance, 78(4), 795–822 https://doi. org/10.1111/j.1539-6975.2011.01413.x.
Jung, H.W., & Subramanian, A. (2017). CEO talent, CEO compensation, and product market competition.  Journal of Financial Economics, 125(1), 48–71 https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2017.04.005.
Kama, I., & Weiss, D. (2013). Do earnings targets and managerial incentives affect sticky costs?  Journal of Accounting Research, 51(1), 201–224 https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2012.00471.x.
Kaspereit, T., Lopatta, K., & Onnen, D. (2017). Shareholder value implications of compliance with the German corporate governance code.  Managerial and Decision Economics, 38(2), 166–177 https://doi.org/10.1002/mde.2750.
Kitching, K., Mashruwala, R., & Pevzner, M. (2016). Culture and cost stickiness: A cross-country study.  International Journal of Accounting, 51(3), 402–417 https://doi.org/10.1016/j.intacc.2016.07.010.
Kordestani, Gh., & Mortazavi, S.M. (2012). The impact of managers’ deliberate decisions on costs’ stickiness. Accounting and Auditing Review, 19(67), 73-90 https://acctgrev.ut.ac.ir/article_28798.html?lang=en [In Persian].
Lang, L.H.P., & Stulz, R.M. (1994). Tobin's q, corporate diversification, and firm performance.  Journal of Political Economy, 102(6), 1248–1280 https://www.jstor.org/stable/2138786.
Liu, P., & Nguyen, H.T. (2020). CEO Characteristics and Tone at the Top Inconsistency. Journal of Economics and Business, https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2019.105887.
Lopatta, K., Kaspereit, T., & Gastone, L.M. (2020). Managerial style in cost asymmetry and shareholder value.  Management Decision Economic, 41, 800–826 https://doi.org/10.1002/mde.3139.
Maher, M.W., Stickney, C.P., Weil, R.L. (2008). Manangerial accounting: An introduction to concepts, methods and uses (10th ed.). Manson: Thomson Higher Education. https://www.amazon.com/Managerial-Accounting-Introduction-Concepts-Methods/dp/0324639767.
Malmendier, U., & Tate, G. (2008). Who makes acquisitions? CEO overconfidence and the market's reaction.  Journal of Financial Economics, 89(1), 20–43 https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2007.07.002.
Mansourfar, Gh., Heidari, M., & Colani, T. (2017). The effect of real earnings management and managerial incentives on sticky costs. Journal of Asset Management and Financing, 5(1), 1-16 https://amf.ui.ac.ir/article_ 21149.html?lang=en [In Persian].
March, J.G., & Simon, H.A. (1993). Organizations (2nd ed.). Cambridge, Massachusetts: Blackwell Publishers Ltd. https://www.amazon.com/Organizations-James-G-March/dp/063118631X.
Merchant, K.A. (1990). The effects of financial controls on data manipulation and management myopia.  Accounting, Organizations and Society, 15(4), 297–313 https://doi.org/10.1016/0361-3682(90)90021-L.
Namazi, M., & Davanipour, I. (2010). Empirical evaluation of the sticky behavior of costs in the Tehran Stock Exchange market. Accounting and Auditing Review, 17(4), 85-186 https://acctgrev.ut.ac.ir/article_22520.html?lang=en [In Persian].
Noreen, E. (1991). Conditions under which activity-based cost systems provide relevant costs.  Journal of Management Accounting Research, 3(4), 159–168 https://bpb-us-w2.wpmucdn.com/u.osu.edu/dist/8/36875/files/2016/12/Noreen-JMAR-1991-vrlob7.pdf.
Poursasan, S., & Hesarzadeh, R. (2016). Investigating the competing theories of sticky costs: evidence of organizational incentives and managerial incentives. Journal of Accounting Advances, 8(1), 25-48 https://jaa.shirazu.ac.ir/article_3851.html?lang=en [In Persian].
Pouryousof, A. Nassirzadeh, F. Hesarzadeh, R. Askarany, D. (2022). The relationship between managers’ disclosure tone and the trading volume of investors. Journal of Risk and Financial Management, Descember 2022. https://doi.org/10.3390/jrfm15120618.
Rajan, R., Servaes, H., & Zingales, L. (2000). The cost of diversity: The diversification discount and inefficient investment.  Journal of Finance, 55(1), 35–80 https://doi.org/10.1111/0022-1082.00200.
Rastegari, A., Hesarzadeh, R., & Saey, M. (2021). The impact of community social capital on asymmetric behavior of cost. Journal of Accounting Knowledge, 12(1), 19-44 https://jak.uk.ac.ir/article_2788.html?lang=en [In Persian].
Rotemberg, J.J., & Saloner, G. (2000). Visionaries, managers, and strategic direction.  RAND Journal of Economics, 31(4), 693–716 https://www.jstor.org/stable/2696355.
Sajadi, S.H., Hajizadeh, S., & Nikkar, J. (2014). Effect of cost stickiness on symmetry time profit with emphasis on relationship between cost stickiness and conditional conservatism. Journal of Accounting Knowledge, 5(16), 81-99 https://jak.uk.ac.ir/article_662.html?lang=en [In Persian].
Soleimani Amiri, Gh., Tabatabaeian, M.S., & Masumi Bilandy, Z. (2019). cost stickiness and income smoothing with focus on management motives in cement industry. Journal of Accounting Knowledge, 9(4), 129-151 https://jak.uk.ac.ir/article_2182.html?lang=en [In Persian].
Van der Stede, W.A. (2000). The relationship between two consequences of budgetary controls: Budgetary slack creation and managerial shortterm orientation.  Accounting, Organizations and Society, 25(6), 609–622 https://doi.org/10.1016/S0361-3682(99)00058-6.
Vomberg, A., Homburg, C., & Bornemann, T. (2015). Talented people and strong brands: The contribution of human capital and brand equity to firm value.  Strategic Management Journal, 36(13), 2122–2131 https://doi.org/10.1002/smj.2328.
Weiss, D. (2010). Cost behavior and analysts' earnings forecasts.  The Accounting Review, 85(4), 1441–1471 https://www.jstor.org/stable/20744165.
Xuan, Y. (2009). Empire-building or bridge-building? Evidence from new CEOs' internal capital allocation decisions.  Review of Financial Studies, 22(12), 4919–4948 https://doi.org/10.1093/rfs/hhp030.
Yang, H.I. (2012). Capital market consequences of managers' voluntary disclosure styles.  Journal of Accounting and Economics, 53(1-2), 167–184 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2011.08.003.
Zhu, W., & Xu, X.E. (2011). Second-mover advantages with asymmetric costs and information updates: A product life cycle perspective.  Managerial and Decision Economics, 32(8), 527–533 https://doi.org/10.1002/mde.1552.