بررسی تأثیر برنامه اخلاق سازمانی بر رفتارهای غیراخلاقی حسابرسان مستقل، با در نظر گرفتن نقش میانجی فرایند ارزیابی شناختی فردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، کرمان، ایران.

10.22103/jak.2023.21251.3867

چکیده

هدف: با توجه به این‌که در پیشگیری از وقوع رفتارهای غیراخلاقی در مؤسسات حسابرسی هم عوامل سازمانی و هم عوامل فردی دارای اهمیت هستند، هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر برنامه اخلاق سازمانی بر رفتارهای غیراخلاقی کارکنان شاغل در مؤسسات حسابرسی با در نظر گرفتن نقش میانجی فرایند ارزیابی شناختی فردی حسابرسان مستقل است.
 روش: قلمرو مکانی پژوهش، مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، قلمرو زمانی پژوهش، سال 1401، جامعه آماری پژوهش کلیه حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و نمونه آماری شامل 171 عضو این جامعه است که به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند. داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق‌ساخته جمع‌آوری و برای تحلیل داده‌ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با به کارگیری نرم افزار Smart-PLS استفاده شده است.
 یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد برنامه‌های اخلاقی مؤسسات حسابرسی شامل مکانیسم‌های کنترلی انطباق‌گرا و ارزش‌محور و همچنین فرایند ارزیابی شناختی فردی حسابرسان مستقل نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش رفتارهای غیراخلاقی حسابرسان مستقل دارد.
 نتیجه‌گیری: در راستای تقویت فرایند ارزیابی شناختی فردی کارکنان و پیشگیری از رفتارهای غیراخلاقی کارکنان، لازم است که مؤسسات حسابرسی نسبت به ایجاد و تقویت برنامه اخلاق سازمانی مؤثر شامل مکانیسم‌های کنترلی انطباق‌گرا و ارزش‌محور اهتمام لازم را داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


احمدی، شهرزاد و خوزین، علی (1400). بررسی تأثیر تصمیم‌گیری اخلاقی، افشاگری و نیم رخ شخصیت آیسنک در شدت اخلاقی ادراک شده توسط حسابداران بخش عمومی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 10(40)، 231-217 https://www.jmaak.ir/article_18276_f40f8c29a3ab1da26fb0f5e74b6c1e7d.pdf.
اعتمادی، حسین؛ خلیل‌پور، مهدی و تقی‌پوریان، یوسف (1391). تأثیر اخلاق حرفه‌ای حسابداران بر قابلیت اتکای صورت‌های مالی. فصلنامه اخلاق در علوم و فن‌آوری، 7(3)، 8-1 https://ethicsjournal.ir/article-1-687-fa.html.
بهاری سجهرود، محمدعلی؛ خوزین، علی؛ گرگانلی، دوجی جمادوردی و نادریان، آرش (1401). شناسایی ابعاد رفتار اخلاق حرفه‌ای حسابرسان با تأکید بر فضای اخلاقی از طریق رویکرد تحلیل کیفی محتوا. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 11(43)، 378-365 https://journals.srbiau.ac.ir/article_20071.html.
حساس‌یگانه، یحیی و عموزاد مهدیرجی، شهرام (1399). عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه‌ای (اخلاقی) حسابرسان و فشارهای وارده برآنها. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 17(67)، 16-1 https://qjma.atu.ac.ir/article_11754.html.
درخشان‌مهر، آرش؛ جبارزاده کنگرلوئی، سعید؛ بحری ثالث، کمال و قلاوندی، حسن (1398). تحلیل روابط مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای، رهبری اخلاقی، مسؤلیت‌های اجتماعی با عملکرد حسابرسان مستقل. دانش حسابرسی، 19(76)، 230-195 https://ensani.ir/file/download/article/1584858461-9414-76-8.pdf.
رجب‌دری، حسین؛ وکیلی‌فرد، حمیدرضا؛ سالاری، حجت‌الله و امیری، علی (1399). شناسایی و بررسی اهمیت نظریه‌های اخلاقی در حسابرسی از دیدگاه خبرگان و فعالان حرفه‌ای. اخلاق در علوم و فناوری، 15(2)، 44-37 http://ethicsjournal.ir/article-1-1852-fa.html.
رحمانی‌سرشت، حسین؛ شاکری، المیرا و آذری‌راد، شهرام (1397). اثرویژگی‌های دموگرافیک فردی، متغیرهای سازمانی و اخلاقی در تصمیم‌گیری‌های اخلاقی؛ (مطالعه موردی: حسابداران شرکت‌های صنعتی تبریز). پژوهش‌های مدیریت در ایران، 22(2)، 29-1 https://mri.modares.ac.ir/article_457.html.
رستمی‌نیا، رضا؛ حجازی، رضوان؛ برادران حسن‌زاده، رسول و طالب‌نیا، قدرت‌الله (1401). الگوی رفتار ناکارآمد حسابرسی. مجله دانش حسابداری، 13(4)، 115-91 https://jak.uk.ac.ir/article_3169.html.
فرج‌زاده دهکردی، حسین و اسمعیلی کجنی، محمد (1393). رابطه متقابل معنویات و مادیات با تصمیم‌گیری اخلاقی. اخلاق در علوم و فناوری، 9(3)، 11-1 https://ethicsjournal.ir/article-1-88-fa.html.
گلپایگانی، آیدا؛ رحمانی‌نیا، احسان و پورزمانی، زهرا (1400). بررسی تأثیرپذیری تصمیم‌گیری اخلاقی حسابداران حرفه‌ای از ویژگی‌های شخصیتی ورفتاری‌شان. فصلنامه پژوهش‌های حسابرسی، 1(2)، 85-57 https://www.sid.ir/paper/411117/fa.
مرادی، جواد و زکی‌زاده، زهرا (1393). بررسی نقش مدیریت اخلاقی، عملکرد حسابرسی داخلی و گرایش‌های اخلاقی بر عملکرد حسابداری و گزارشگری مالی. مجله دانش حسابداری، 5(18)، 163-141 https://jak.uk.ac.ir/article_863.html.
مرادی، مهدی و مرندی، زکیه (1396). بررسی تأثیر ویژگی‌های فردی بر قضاوت‌های اخلاقی دانشجویان. فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 7(1)، 32-19 https://www.sid.ir/paper/236922/fa.
مؤمنی، منصور و فعال قیومی، علی (1386). تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS. تهران، انتشارات کتاب نو، چاپ دوم.
یزدی، زینب؛ بنی مهد، بهمن و نیکومرام، هاشم (1402). نقش تعدیل‌کنندگی جهت‌گیری فاصله قدرت، توانمندی ایگو و منبع کنترل بر رابطه بین فشار اخلاقی و اعتقادات اخلاقی در حرفه حسابداری. مجله دانش حسابداری، 14(4)، 30-1 https://jak.uk.ac.ir/article_3791.html.
References
Ahmadi, S., & Khozein, A. (2021). Investigating the impact of moral decision making, disclosure and profile of eysenck personality on the moral intensity perceived by public accountants. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 10(40), 217-231 https://www.jmaak.ir/article_18276_f40f8c29a3ab1da26fb0f5e74b6c1e7d.pdf [In Persian].
Akeley Spear, J., & Miller, A.N. (2012). The effects of instructor fear appeals and moral appeals on cheating-related attitudes and behavior of university students. Ethics & Behavior, (22), 196–207 DOI: 10.1080/10508422.2012.659603.
Anderson-Gough, F., Grey, C., & Robson, K. (2001). Tests of time: organizational time-reckoning and the making of accountants in two multi-national accounting firms. Accounting, Organizations and Society, 26(2), 99–122 https://doi.org/10.1016/S0361-3682(00)00019-2.
Aras, G., & Muslumov, A. (2005). The analysis of factors affecting ethical judgment: The Turkish evidence. Representation of Social Responsibility, 161-172 https://ssrn.com/abstract=890075.
Askew, O.A., Beisler, J.M., & Keel, J. (2015). Current trends of unethical behavior within organizations. International Journal of Management & Information Systems, 19, 107-121 https://clutejournals.com/index.php/IJMIS/article/view/9374.
Ayal, S., Gino, F., Barkan, R., & Ariely, D. (2015). Three principles to REVISE people’s unethical behavior. Perspectives on Psychological Science, 10: 738–741 https://doi.org/10.1177/1745691615598512.
Bahari Sejahrood, M.A., Khozein, A. Gorganli Davaj, J., & Naderian, A. (2022). Identify the dimensions of auditors' professional ethics behavior with emphasis on ethical climate through a qualitative content analysis approach. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 11(43), 365-378 https://journals.srbiau.ac.ir/article_20071.html [In Persian].
Basyouni, S.S., & Chahine, E.F. (2011). Fear of punishment and causes of feelings of guilt in samples of Egyptian and Saudi preschool children. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30, 1022–1026 https://doi.org/10.1016/ j.sbspro.2011.10.199.
Bekir, I., Harbi, S.E., Grolleau, G., Mzoughi, N., & Sutan, A. (2016). The impact of monitoring and sanctions on cheating: Experimental evidence from Tunisia. Managerial and Decision Economics, 7, 461–473 https://doi.org/10.1002/mde.2731.
Boyd, C. (2004). The structural origins of conflicts of interest in the accounting profession. Business Ethics Quarterly, 14(3), 377–398 https://www.jstor.org/stable/3857737.
Casali, G.L., & Perano, M. (2020). Forty years of research on factors influencing ethical decision making: Establishing a future research agenda. Journal of Business Research, 132, 614-630 https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.07.006.
Clements, L., & Shawver, T. (2015). The effects of Emotions on the Moral Judgments and Intentions of Accountants. Journal of Forensic & Investigative Accounting, 7(1), 146-179 http://web.nacva.com/JFIA/Issues/JFIA-2015-1_6.pdf.
Derakhshanmehr, A., Jabbarzadeh Kangarlooi, S., Bahri Sales, K., & Qalavandi, H. (2019). Analyzing the relationships between the components of professional ethics, ethical leadership, social responsibilities, and the performance of independent auditors. Journal of Auditing Knowledge, (76), 230-195 https://ensani.ir/file/ download/article/1584858461-9414-76-8.pdf [In Persian].
Elango, B., Paul, K., Kundu, S.K., & Paudel, S.K. (2010). Organizational ethics, individual ethics, and ethical intentions in international decision-making. Journal of Business Ethics, 97, 543–561 https://www.jstor.org/stable/40929513.
Etemadi, H., Khalilpour, M., & Taghipourian, Y. (2012). The impact of accountants' professional ethics on the reliability of financial statements. Quarterly Journal of Ethics in Science and Technology, 7(3), 1-8 https://ethicsjournal.ir/ article-1-687-fa.html [In Persian].
Farajzade Dehkordi, H., & Esmaeili Kajani, M., (2014). The mutual relationship of spirituality and materiality with ethical decision making. Ethics in Science and Technology, 9(3), 1-11 https://ethicsjournal.ir/article-1-88-fa.html [In Persian].
Gentina, E., Shrum, L., & Lowrey, T.M. (2018). Coping with loneliness through materialism: Strategies matter for adolescent development of unethical behaviors. Journal of Business Ethics, 152, 103–122 http://dx.doi.org/ 10.2139/ssrn.2866806.
Ghazali, M., & Anum, N. (2021). Factors influencing ethical judgements of accounting practitioners: some Malaysian evidence. International Journal of Social Economics, 48(3), 384-398 https://doi.org/10.1108/IJSE-07-2020-0473.
Gnazzo, P.J. (2011). The chief ethics and compliance officer: A test of endurance. Business and Society Review, 116(4), 533–553 DOI: 10.1111/j.1467-8594.2011.00396.x.
Golpaygani, A., Rahmaninia, E., & pourzamani, Z. (2021). Investigating the effect of personality and behavioral traits on the ethical decision-making process of professional accountants. Audit Research, 1(2), 57-85 https://www.sid.ir/ paper/411117/fa [In Persian].
Haeridistia, N., & Fadjarenie, A. (2019). The effect of independence, professional ethics and auditor experience on audit quality. Journal of Scientific & Technology Research, 8(2), 24-27 https://api.semanticscholar.org/CorpusID:116678719.
Hair, J.F., Ringle, C.M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a silver bullet. Journal of Marketing Theory and Practice, 19(2), 139-152 https://doi.org/10.2753/MTP1069-6679190202.
Harrison, A., Summers, J., & Mennecke, B. (2018). The effects of the dark triad on unethical behavior. Journal of Business Ethics, 153, 53–77 https://doi.org/10.1007/s10551-016-3368-3.
Hasas Yaganeh, Y., & Amouzad, S. (2020). The factors affecting the professional judgment (ethics) of auditors and the pressures on them. Empirical Studies in Financial Accounting, 17(67), 1-26 https://qjma.atu.ac.ir/article_11754.html?lang=en [In Persian].
Hauser, C. (2020). From preaching to behavioral change: Fostering ethics and compliance learning in the workplace. Journal of Business Ethics, 162, 835–855 https://doi.org/10.1007/s10551-019-04364-9.
Hofeditz, M., Nienaber, A.M., Dysvik, A., & Schewe, G. (2015). “Want to” versus “Have to”: Intrinsic and extrinsic motivators as predictors of compliance behavior intention. Human Resource Management, 56, 25–49 https://doi.org/ 10.1002/hrm.21774.
Hoseini Nasab, H., Khodamipour, A., & Pourheidari, O. (2020). Conflict of interest and ethical dilemmas of independent auditors: situations and strategies. International Journal of Ethics & Society (IJES), 3(2), 10-23 https://ijethics.com/article-1-90-en.pdf.
Hurst, S.A., Reiter-Theil, S., Perrier, A., Forde, R., Slowther, A.M., & Pegoraro, R. (2007). Physicians’ access to ethics support services in four European countries. Health Care Analysis, 15, 321-329 DOI: 10.1007/s10728-007-0072-6.
Johansson, E., & Carey, P. (2016). Detecting fraud: The role of the anonymous reporting channel. Journal of Business Ethics, 139, 391–409 https://www.jstor.org/stable/44164230.
Kanjanapathy, M., & Ramakrishnan, S. (2018). The influence of knowledge, skills, attitude and organization commitment using ethical climate as a moderator towards ethical decision making of accountants in Malaysia: A conceptual paper. International Journal of Engineering & Technology, 7(2.29), 1155-1160 DOI: 10.14419/ijet. v7i2.29.15148.
Kaptein, M. (2015). The effectiveness of ethics programs: The role of scope, composition, and sequence. Journal of Business Ethics, 132, 415–431 https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-014-2296-3.
Kaptein, M., & Schwartz, M.S. (2008). The effectiveness of business codes: A critical examination of existing studies and the development of an integrated research model. Journal of Business Ethics, 77(2), 111–127 https://www.jstor.org/ stable/25075548.
Kouchaki, M., & Desai, S.D. (2015). Anxious, threatened, and also unethical: How anxiety makes individuals feel threatened and commit unethical acts. Journal of Applied Psychology, 100, 360-371 https://doi.org/10.1037/a0037796.
Latan, H., Ringle, C.M., & Jabbour, C.J.C. (2018). Whistleblowing intentions among public accountants in Indonesia: Testing for the moderation effects. Journal of Business Ethics, 152, 573–588 https://link.springer.com/article/ 10.1007/s10551-016-3318-0.
Lee, Y.K., Choi, J., Moon, B.Y., & Babin, B.J. (2014). Codes of ethics, corporate philanthropy, and employee responses. International Journal of Hospitality Management, 39, 97–106 https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2014.02.005.
Lin, X., Clay, P.F., Hajli, N., & Dadgar, M. (2018). Investigating the impacts of organizational factors on employees’ unethical behavior within organization in the context of Chinese firms. Journal of Business Ethics, 150, 779–791 https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-016-3209-4.
Long, C.P., Bendersky, C., & Morrill, C. (2011). Fairness monitoring: Linking managerial controls and fairness judgments in organizations. Academy of Management Journal, 54, 1045–1068 https://www.jstor.org/stable/41413605.
Magahy, B., & Pyman, M. (2010). Ethics and business conduct in defence establishments: An international review. Journal of Military Ethics, (9), 57–76 https://doi.org/10.1080/15027570903523065.
Manrique, Z., & De Lara, P. (2006). Fear in organizations: Does intimidation by formal punishment mediate the relationship between interactional justice and workplace internet deviance? Journal of Managerial Psychology, 21, 580–592 DOI: 10.1108/02683940610684418.
Marques, P., & Azevedo-Pereira, J. (2009). Ethical ideology and ethical judgments in the Portuguese accounting profession. Journal of Business Ethics, 86(2), 227-242 https://www.jstor.org/stable/40294886.
Mesmer-Magnus, J.R., & Viswesvaran, C. (2005). Whistleblowing in organizations: An examination of correlates of whistleblowing intentions, actions, and retaliation. Journal of Business Ethics, 62, 277–297 https://www.jstor.org/ stable/25123666.
Momeni, M, & FaalQayyomi, A. (2016). Statistical analysis using SPSS. Tehran, New Book Publications. Second edition [In Persian].
Moradi, J., & Zakizadeh, Z. (2014). The effect of ethical leadership, internal audit function and moral intensity on financial reporting decisions. Journal of Accounting Knowledge, 5(18), 141-163 https://jak.uk.ac.ir/article_863.html? lang=en [In Persian].
Moradi, M., & Marandi, Z. (2017). Investigating the effect of personal characteristics on students' moral judgments. Culture in Islamic University, 7(1), 32-19 https://www.sid.ir/paper/236922/fa [In Persian].
Park, H., & Blenkinsopp, J. (2013). The impact of ethics programmes and ethical culture on misconduct in public service organizations. International Journal of Public Sector Management, 26, 520–533 https://doi.org/10.1108/IJPSM-01-2012-0004.
Pierce, B., & Sweeney, B. (2010). The relationship between demographic variables and ethical decision making of trainee accountants. International Journal of Auditing, 14(1), 79-99 https://doi.org/10.1111/j.1099-1123.2009.00404.x.
Posey, M.C. (2010). Protection-motivated behaviors of organizational insiders. Ruston: Louisiana Tech University https://digitalcommons.latech.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1435&context=dissertations.
Rahmaniseresht, H., Shakeri, E., & Azarirad, Sh. (2018). The effect of individual demographic characteristics, organizational and ethical variables on ethical decisions; (Case study: Accountants of Tabriz industrial companies). Journal of Management Research in Iran, 22(2), 1-29 https://mri.modares.ac.ir/article_457.html [In Persian].
Rajab Dorri, H., Vakili Fard, M.R., Salari, H., & Amiri, A. (2020). Identifying and examining the importance of ethical theories in auditing from the perspective of experts and practitioners. Ethics in Science and Technology, 15(2), 37-44 http://ethicsjournal.ir/article-1-1852-fa.html [In Persian].
Ratnaningsih, R., & Linda Diana, A. (2020). The effect of accountant professional ethic’s education and religiosity on student’s perception of accountant’s ethical behavior (Study on Indonesia College of economics bachelor of accounting students. Advances in Economics, Business and Management Research, 127, 1-4 DOI: 10.2991/ aebmr.k.200309.001.
Remisova, A., Lasakova, A., & Kirchmayer, Z. (2019). Influence of formal ethics program components on managerial ethical behavior. Journal of Business Ethics, 160, 151–166 https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-018-3832-3.
Rogers, R.W. (1983). Cognitive and psychological processes in fear appeals and attitude change: A revised theory of protection motivation. In J.T. Cacioppo & R.E. Petty (Eds.), Social psychophysiology: A sourcebook (pp.153–176). New York: Guilford Press https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=1632333.
Rostaminia, R., Hejazi, R., Baradaran Hassanzadeh, R., & Talibnia, Gh. (2022). A model of dysfunctional audit behavior. Journal of Accounting Knowledge, 13(4), 91-115 https://jak.uk.ac.ir/article_3169.html?lang=en [In Persian].
Schminke, M., Arnaud, A., & Kuenzi, M. (2007). The power of ethical work climates. Organizational Dynamics, (36), 171–186 https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2007.03.005.
Seifert, S.G., LaMothe, E.G., & Schmitt, D.B. (2022). Perceptions of the ethical infrastructure, professional autonomy, and ethical judgments in accounting work environments. Journal of Business Ethics, 182, 821-850 https://link.springer.com/ article/10.1007/s10551-021-05001-0.
Singh, J.B. (2011). Determinants of the effectiveness of corporate codes of ethics: An empirical study. Journal of Business Ethics, 101, 385–395 https://www.jstor.org/stable/41475908.
Stuart, I., Stuart, B., & Pedersen, L. (2014). Accounting Ethics. John Wiley & Sons Ltd, Chichester, West Sussex, UK.
Sulaiman, R., Toulson, P., Brougham, D., Lempp, F & Haar, J. (2021). The role of religiosity in ethical decision- making: A study on Islam and the Malaysian workplace. Journal of Business Ethics, 179(1), 297-313 https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-021-04836-x.
Taylor, A. (2013). Ethics training for accountants: Does it add up? Meditari Accountancy Research, 21(2), 161–177 DOI: 10.1108/MEDAR-06-2012-0020.
Verwey, I.G., & Asare, S.K. (2022). The joint effect of ethical idealism and trait skepticism on auditors’ fraud detection. Journal of Business Ethics, 176(2), 381-395 https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-020-04718-8.
Waheeduzzaman, A., & Myers, E. (2010). Influence of economic reward and punishment on unethical behavior: An empirical study. Business & Professional Ethics Journal, 29, 155–174 https://www.jstor.org/stable/41340843.
Warren, D.E., Gaspar, J.P., & Laufer, W.S. (2014). Is formal ethics training merely cosmetic? A study of ethics training and ethical organizational culture. Business Ethics Quarterly, 24, 85–117 https://www.jstor.org/stable/43694989.
Warrick, B. (2016). Examining employee motivation, environmental systems, and corporate social responsibility in proenvironmental behavior. Walden dissertations and doctoral studies https://scholarworks.waldenu.edu/dissertations/ 2906.
Weaver, G.R., & Trevino, L.K. (2001). The role of human resources in ethics/compliance management: A fairness perspective. Human Resource Management Review, (11), 113–134 https://doi.org/10.1016/S1053-4822(00)00043-7.
Wickramasinghe, D., Hamid, A.F.A., Pirzada, K., & Ahmad, M. (2015). Contemporary issues in management and social science research. the impact of ex-auditors’ employment with audit clients on perceptions of auditor independence. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 172, 479–486 DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.01.387.
Witte, K. (1996). Predicting risk behaviors: Development and validation of a diagnostic scale. Journal of Health Communication, 1, 317–342 DOI: 10.1080/108107396127988.
Wong, K.K. (2013). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) techniques using SmartPLS. Marketing Bulletin, 24, 1–32 http://marketing-bulletin.massey.ac.nz/v24/mb_v24_t1_wong.pdf.
Workman, M., Bommer, W.H., & Straub, D. (2008). Security lapses and the omission of information security measures: A threat control model and empirical test. Computers in Human Behavior, 24, 2799–2816 https://doi.org/10.1016/j.chb. 2008.04.005.
Wuttaphan, N., Supavanee, T.J., & Gary, N.M. (2015). Conceptualizing employee unethical behavior in organizations: How HRD interventions can help. In: Paper presented at the 16th International Conference on Human Resource Development Research and Practice across Europe. University College Cork, Ireland on June 3rd–5th, 2015.
Yang, L., Brink, A.G., & Wier, B. (2018). The impact of emotional intelligence on auditor judgment. International Journal of Auditing, 22(1), 83-97 https://doi.org/10.1111/ijau.12106.
Yazdi, Z., Banimahd, B., & Nikoomaram, H. (2023). The moderating role of power distance orientation, ego strength, and locus of control on the relationship between ethical pressure and ethical beliefs in the accounting profession. Journal of Accounting Knowledge, 14(4), 1-30 https://jak.uk.ac.ir/article_3791.html?lang=en [In Persian].