نقش تعدیل‌کنندگی جهت‌گیری فاصله قدرت، توانمندی ایگو و منبع کنترل بر رابطه بین فشار اخلاقی و اعتقادات اخلاقی در حرفه حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22103/jak.2023.21180.3862

چکیده

هدف: هدف مطالعه حاضر، بررسی نقش تعدیل‌کنندگی متغیرهای شخصی جهت‌گیری فاصله قدرت، توانمندی ایگو و منبع کنترل بر رابطه بین فشار اخلاقی درک شده و اعتقادات اخلاقی حسابداران است.
 روش: این پژوهش از نوع پژوهش‌های کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش افراد شاغل در حرفه حسابداری شامل مدیران مالی، سرپرستان حسابداری و کارشناسان حسابداری شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1400 است. داده‌های پژوهش از طریق پرسشنامه به روش تصادفی به تعداد 201 پرسشنامه جمع‌آوری‌شده و با استفاده از مدل معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) مورد تحلیل قرارگرفته است.
 یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد جهت‌گیری فاصله قدرت رابطه بین فشار اخلاقی درک شده و اعتقادات اخلاقی حسابداران را تعدیل می‌کند. درحالی‌که متغیرهای شخصی توانمندی ایگو و منبع کنترل رابطه بین فشار اخلاقی درک شده و اعتقادات اخلاقی حسابداران را تعدیل نمی‌کنند. همچنین متغیرهای شخصی جهت‌گیری فاصله قدرت، توانمندی ایگو و منبع کنترل و متغیر موقعیتی فشار اخلاقی درک شده بر اعتقادات اخلاقی حسابداران تأثیر بسزایی دارند.
 نتیجه‌گیری: با توجه به نقش متغیرهای شخصی و موقعیتی در شکل‌گیری اعتقادات اخلاقی حسابداران، توجه به عوامل اثرگذار بر اعتقادات اخلاقی حسابداران و کنترل و پیشگیری عوامل تضعیف‌کننده آن، منجر به تقویت ارزش‌ها و باورهای اخلاقی حسابداران و درنتیجه تقویت هنجارهای رفتاری در سازمان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


احمدی، ابراهیم (1392). رابطه خلاقیت و ناراست گویی با میانجیگری توانایی توجیه رفتار غیراخلاقی: بررسی جنبه  منفی خلاقیت. روانشناسی کاربردی، 7(1)، 127-105 https://sid.ir/paper/101539/fa.
باغبانی، غلامرضا و نوری، رضا (1397). تأثیر اخلاقی کردن کارکنان در پیشرفت سازمان. دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت و نهمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز، تهران، https://civilica.com/doc/826773.
بخشی، مجید؛ آذین فر، کاوه و نبوی چاشمی، سید علی (1401). بررسی تأثیر فشار زمانی حسابرس بر کیفیت حسابرسی و کیفیت سود با تأکید بر نقش تعدیلی استرس کاری حسابرسان. فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 11(34)، 80-67 https://magiran.com/p2434091.
رامین‌مهر، حمید و پروانه چارستاد (139۲). روش پژوهش کمی با کاربرد معادلات ساختاری (نرم‌افزار لیزرل). تهران، انتشارات ترمه https://www.adinehbook.com/ gp/product/9649783246.
رخشی، مریم؛آذین فر، کاوه و نبوی چاشمی، سیدعلی (1400). فشارها و معضلات اخلاقی موجود در تضاد بها – کیفیت حسابرسی. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 13(5)، 206-173 https://sid.ir/paper/408663/fa.
زنگی‌آبادی، مصطفی و نصیرزاده، فرزانه (1401). تأثیر سبک رهبری اخلاقی بر کاهش ابعاد شخصیت تاریک افراد درگیر در مدیریت سود. مجله دانش حسابداری، 13(4)، 67-49 https://jak.uk.ac.ir/article_3273.html.
ستوده، مسعود؛ پورحیدری، امید و خدامی‌پور، احمد (1401). بررسی تأثیر فشار شغلی حسابرسی بر قضاوت و هنجارهای ذهنی حسابرسان با در نظر گرفتن نقش میانجی‌گری هوش هیجانی و هوش اخلاقی. مجله دانش حسابداری، ۴(۱)، 50-25 https://jak.uk.ac.ir/article_3326.html.
عینی، ساناز؛ نریمانی، محمد؛ عطا دخت، بشر پور و صادقی، موحد (1397). اثربخشی درمان شناختی-تحلیلی بر قدرت ایگو و روابط موضوعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی. مجله مطالعات علوم پزشکی، 29(1)، 11-1 http://payeshjournal.ir/article-1-46-fa.html.
غفاری، ابوالفضل و رسولی، هادی (1395). رابطه بین فاصله قدرت و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.
کوچکی راوندی، محمد؛ منیرپور، نادر و ارج، عباس (1396). نقش سبک‌های دل‌بستگی، کیفیت روابط موضوعی و قدرت ایگو در پیش‌بینی سندروم روده تحریک‌پذیر. مجله علمی پژوهشی فیض، 19(3)، 231-241 http://feyz.kaums.ac.ir/article-1-2718-fa.html.
لاری دشت بیاض، محمود؛ خادم، حمید و لاری دشت بیاض، عباس (1392)، رفتار اخلاقی حسابداران تفاوت‌های بین عقاید و عمل. مطالعات حسابداری و حسابرسی، 22(5)، 69-50 https://sid.ir/paper/848982/fa.
مرادی، جواد و زکی‌زاده، زهرا (1393). بررسی نقش مدیریت اخلاقی، عملکرد حسابرسی داخلی و گرایش‌های اخلاقی بر عملکرد حسابداری و گزارشگری مالی. مجله دانش حسابداری، 5(18)، 163-141 https://jak.uk.ac.ir/article_863.html.
منصوری سپهر، سپهر؛ باقریان، روح الله و حیدری، محمود (1390). ناهماهنگی شناختی و تغییر نگرش: نقش معیارهای مختلف در تعامل با عزت‌نفس. روان‌شناسی کاربردی، 5(2)، 116-101 https://apsy.sbu.ac.ir/article_95329.html.
نصیرپور، عباسیان و پورآقاجان (1401). ارائه مدل کیفیت حسابرسی بر اساس سازمان‌یافتگی شخصیت، استرس شغلی و توانمندی ایگو. مجله روان‌پزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 28(1)، 75-62 https://sid.ir/paper/992465/fa.
References
Ahmadi, E. (2014). Relationship between creativity and dishonesty mediated by ability to justify unethical behavior: A review of negative aspect of creativity. Journal of Applied Psychology, 7(1), 105-127 https://sid.ir/paper/101539/fa [In Persian].
Arnold, D.F., Bernardi, R.A., Neidermeyer, P.E., & Schmee, J. (2007). The effect of country and culture on perceptions of appropriate ethical actions prescribed by codes of conduct: A Western European perspective among accountants. Journal of Business Ethics, 70(4), 327-340 https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-006-9113-6.
Baghbani, G., & Nouri, R. (2017). The effect of moralizing employees on the progress of the organization, the 12th International Conference on Accounting and Management and the 9th Conference on Entrepreneurship and Open Innovations, Tehran, 76-101 https://civilica.com/doc/826773 [In Persian].
Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: a social cognitive theory, upper saddle river, nj: Prentice hall https://www.amazon.com/Social-Foundations-Thought-Action-Cognitive/dp/013815614X.
Basu, S. (2015). Multidimensionality and complexity of role stress: an empirical study of the public and private sector managers in Kolkata. Open Access Library Journal, 2(8), 1-14 https://www.scirp.org/html/68544_68544.htm.
Blanck, G., & Blanck, R. (1994). Ego psychology: Theory and practice. Columbia University Press https://psycnet.apa.org/record/1993-99140-000.
Boatright, J.R. (2013). Confronting ethical dilemmas in the workplace. Financial Analysts Journal, 69(5), 6-9 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.2469/faj.v69.n5.5.
Brehm, J.W., & Cohen, A.R. (1962). Explorations in cognitive dissonance https://psycnet.apa.org/record/2008-07220-000?source=post_page.
Budhiraja, S., & Modi, S. (2021). Virtuousness and un/ethical behaviour: The moderating role of power distance culture in select Indian public sector undertakings. IIMB Management Review, 33(3), 214-224 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0970389621000926.
Cherry, J. (2006). The impact of normative influence and locus of control on ethical judgments and intentions: A cross-cultural comparison. Journal of Business Ethics, 68(2), 113-132 https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-006-9043-3.
Clayton, B.M., & Van Staden, C.J. (2015). The impact of social influence pressure on the ethical decision making of professional accountants: Australian and New Zealand evidence. Australian Accounting Review, 25(4), 372-388 https://doi.org/10.1111/auar.12077.
Davis, S., DeZoort, F.T., & Kopp, L.S. (2006). The effect of obedience pressure and perceived responsibility on management accountants' creation of budgetary slack. Behavioral Research in Accounting, 18(1), 19-35 https://doi.org/10.2308/bria.2006.18.1.19.
Detert, J.R., Treviño, L.K., & Sweitzer, V.L. (2008). Moral disengagement in ethical decision making: A study of antecedents and outcomes. Journal of Applied Psychology, 93(2), 374–391 https://psycnet.apa.org.
DeZoort, F.T., & Lord, A.T. (1997). A review and synthesis of pressure effects research in accounting. Journal of Accounting Literature, 16, 28 https://www.proquest.com/openview/8e9eb137bf01a22e74892170d5ca251d/1?pq-origsite=gscholar&cbl=31366.
Doan, N.T., Ta, T.T., Chu, H.T.T., Le, A.T.Q., Le, M.T., Pham, T.H., & Vuong, T.T. (2022). Cultural factors affecting tendency of ethical decision-making by accounting students: An empirical study in Vietnam. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 9(2), 159-168 https://doi.org/10.13106/jafeb.2022.vol9.no2.0159.
Durmaz, Y.Ç., & Ünsal, G. (2019). Study of validity, reliability in accordance with Turkey conditions in ego functions assessment scale. Perspectives in Psychiatric Care, 55(3), 509-516 https://doi.org/10.1111/ppc.12357.
Earley, P.C., & Erez, M. (1997). The transplanted executive: Why you need to understand how workers in other countries see the world differently. Oxford University Press https://www.amazon.com/Transplanted-Executive-Understand-Countries-Differently/dp/019508795X.
Einy, S., Basharpoor, S., Atadokht, A., Narimani, M., & Sadeghi Movahhed, F., (2018). Effectiveness of cognitive-analytical therapy on ego-strength and object relations of persons with borderline personality disorder. Journal of Urmia University of Medical Sciences, 29(1), 1-11 http://payeshjournal.ir/article-1-46-fa.html [In Persian].
Elias, R.Z. (2004). The impact of corporate ethical values on perceptions of earnings management. Managerial Auditing Journal, 19(1), 84-98 https://doi.org/10.1108/02686900410509839.
Espinosa-Pike, M., & Barrainkua, I. (2016). An exploratory study of the pressures and ethical dilemmas in the audit conflict. Spanish Accounting Review, 19(7), 10–20 https://doi.org/10.1016/j.rcsar.2014.10.001.
Festinger, L.A. (1957). A theory of cognitive dissonance. Evanston, IL: Row, Peterson https://doi.org/10.1177/0013164458 01800424.
Festinger, L., & Carlsmith, J.M. (1959). Cognitive consequences of force compliance. Journal of Abnormal and Social Psychology, 58, 203-210 https://doi.org/10.1037/h0041593.
Froelich, K.S., & Kottke, J.L. (1991). Measuring individual beliefs about organizational ethics. Educational and Psychological Measurement, 51(2), 377-383 https://doi.org/10.1177/0013164491512011.
Galal, F.A., Rahmanm, Z.A., & Adil, M.A.M. (2016). Harmonization of Islamic Insurance Models within the Shari’ah Parameter in Selected Countries. In Proceedings of the 1st AAGBS International Conference on Business Management 2014 (AiCoBM 2014), Springer Singapore, 535-546 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-287-426-9_47.
Ghaffari, A., & Rasouli, H. (2015). The relationship between power distance and professional ethics among the academic faculty members of Ferdowsi University of Mashhad, Master's Thesis, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad [In Persian].
Grasso, L.P., Tilley, P.A., & White, R.A. (2009). The ethics of earnings management: perceptions after sarbanes-oxley. Management Accounting Quarterly, 11(1), 45-70 https://www.researchgate.net/publication/323429097_The_Ethics _of_Earnings_Management_Perceptions_after_Sarbanes-Oxley/citations.
Gupta, D. (2020). Synergy between teaching and freud’s structural theory of personality: Id, Ego and Superego. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 17(6), 6723-6734 https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/ 1949.
Haines, R., & Leonard, L.N. (2007). Individual characteristics and ethical decision‐making in an IT context. Industrial Management & Data Systems, 107(1), 5-20 https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/02635570710719025/ full/html.
Harada, Y. (2017). A cultural comparison of business practices in Thailand and Japan with implications for Malaysia. Cogent Social Sciences, 3(1), 1-9 https://doi.org/10.1080/23311886.2017.1370994.
Henseler, J., Ringle, C.M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. Journal of the Academy of Marketing Science, 43, 115-135 https://link.springer.com/ article/10.1007/s11747-014-0403-8.
Hume, E.C., & Smith, A. (2006). University student ethics: The differential explanatory effect of locus of control. Academy of Educational Leadership Journal, 10(3), 49 https://www.proquest.com/openview/571c083e565e465021ddf2db4c72 445b/1?pq-origsite=gscholar&cbl=38741.
Jafarkarimi, H., Saadatdoost, R., Sim, A.T.H., & Hee, J.M. (2016). Behavioral intention in social networking sites ethical dilemmas: An extended model based on theory of planned behavior. Computers in Human Behavior, 62, 545-561 https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.04.024.
Jarne-Jarne, J.I., Callao-Gastón, S., Marco-Fondevila, M., & Llena-Macarulla, F. (2022). The impact of organizational culture on the effectiveness of corporate governance to control earnings management. Journal of Risk and Financial Management, 15(9), 379 https://doi.org/10.3390/jrfm15090379.
Jpepa, A. (2022). The influence of locus of control and emotional intelligence on student ethical behavior. Journal Pendidikan Ekonomi, Perkantoran, dan Akuntansi, 3(2), 309-325 https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/1949.
Kaptein, M. (2012). Why do good people sometimes do bad things? 52 reflections on ethics at work. Available at SSRN 2117396 https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2117396.
Keizer, K., Lindenberg, S., & Steg, L. (2008). The spreading of disorder. Science, 322(5908), 1681-1685 https://doi.org/ 10.1126/science.1161405.
Khanifah, K., Isgiyarta, J., Lestari, I., & Udin, U. (2019). The effect of gender, locus of control, love of money, and economic status on students' ethical perception. International Journal of Higher Education, 8(5), 168-175 https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/555/1/Gender.pdf.
Kline, R.B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling. Guilford publications https://www.guilford.com/ books/Principles-and-Practice-of-Structural-Equation-Modeling/Rex-Kline/9781462551910.
Knapp, M.C. (2014). Contemporary auditing. Cengage Learnin https://fliphtml5.com/xzfda/cmcr.
Koochaki-Ravandi, M., Monirpour, N., & Arj, A. (2015). The role of attachment styles, quality of object relations and ego strength in predicting irritable bowel syndrome. KAUMS Journal (FEYZ), 19(3), 231-241 http://feyz.kaums.ac.ir/article-1-2718-fa.html [In Persian].
Kristianti, I.P., & Kristiana, D.R. (2020). Role of locus of control and understanding of accountant ethics on accountant ethical behavior. Journal Reviu Akuntansi dan Keuangan, 10(1), 79-92 https://doi.org/10.22219/jrak.v10i1.9415.
Lang, M.A.R.I.E., Karmańska, A., & Jarvis, R.O.B.I.N. (2016). Accounting and ethics–pressure experienced by the professional accountants. European Federation of Accountant and Auditors https://efaa.com/wp-content/uploads/ 2021/06/20161221_EFAA_Pressure_Survey.pdf.
Lari Dashtbayaz, M., Khadem, H., Rostami, A., & Lari Dashtbayaz, A. (2017). Accountant’s ethical behavior - the differences between beliefs and practices. Accounting and Auditing Studies, 6(22), 50-69 https://sid.ir/paper/848982/ fa [In Persian].
Lazarus, R.S. (1985). The psychology of stress and coping. Issues in Mental Health Nursing, 7(1-4), 399-418 https://doi.org/10.3109/01612848509009463.
Leonard, L.N.K., & Cronan, T.P. (2001). Illegal, inappropriate, and unethical behavior in an information technology context: a study to explain influences. Journal of the Association for Information Systems, 1(1), 1-31 DOI: 10.17705/1jais.00012.
Leonard, L.N.K., Cronan, T.P., & Kreie, J. (2004). What influences it ethical behavior intentionsdplanned behavior, reasoned action, perceived importance, or individual characteristics? Information & Management, 42(1), 143-158 https://doi.org/10.1016/j.im.2003.12.008.
Lin, W., Wang, L., & Chen, S. (2013). Abusive supervision and employee well‐being: The moderating effect of power distance orientation. Applied Psychology, 62(2), 308-329 https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2012.00520.x.
Liu, Y., Chen, S., Bell, C., & Tan, J. (2020). How do power and status differ in predicting unethical decisions? A cross-national comparison of China and Canada. Journal of Business Ethics, 167(4), 745-760 https://link.springer.com/ article/10.1007/s10551-019-04150-7.
Lord, A.T., & Dezoort, F.T. (2001). The impact of commitment and moral reasoning on auditors responses to social influence pressure. Accounting, Organizations and Society, 26(3), 215-235 https://doi.org/10.1016/S0361-3682(00)00022-2.
Magner, N., Welker, R.B., Campbell, T.L. (1996). Testing a model of cognitive budgetary participation processes in a latent variable structural equations framework. Accounting and Business Research, 27(1), 41-50 https://doi.org/ 10.1080/00014788.1996.9729530.
Magnusson, D. (2013). Toward a psychology of situations: An interactional perspective. Psychology Press https://doi.org/ 10.4324/9780203780886.
Bakhshi, M., Azinfar, K., & Nabavi Chashmi, S.A. (2022). Investigating the effect of auditor time pressure on audit quality and profit quality with emphasis on the moderating role of auditors' work stress, Iranian Management Accounting Association, 11(43), 67-80 https:// magiran.com/p2434091 [In Persian].
Mansouri Sepehr, R., Bagherian, F., & Heidari, M. (2011). Cognitive dissonance and attitude change: Role of various standards interacting with self-esteem. Journal of Applied Psychology, 5(2), 101-116 https://apsy.sbu.ac.ir/article_ 95329.html [In Persian].
Markstrom, C.A., Sabino, V.M., Turner, B.J., & Berman, R.C. (1997). The psychosocial inventory of ego strengths: Development and validation of a new Eriksonian measure. Journal of Youth and Adolescence, 26)6), 705-732 https://link.springer.com/article/10.1023/A:1022348709532.
Merchant, K.A., & Rockness, J. (1994). The ethics of managing earnings: An empirical investigation. Journal of Accounting and Public Policy, 13(1), 79-94 https://doi.org/10.1016/0278-4254(94)90013-2.
Moore, C. (2008). Moral disengagement in processes of organizational corruption. Journal of Business Ethics, 80(1), 129-139 https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-007-9447-8.
Moradi, J., & Zakizadeh, Z. (2014). The effect of ethical leadership, internal audit function and moral intensity on financial reporting decisions. Journal of Accounting Knowledge, 5(18), 141-163 https://jak.uk.ac.ir/article_863. html [In Persian].
Murphy, P.R. (2012). Attitude, Machiavellianism and the rationalization of misreporting. Accounting, Organizations and Society, 37(4), 242-259 https://doi.org/10.1016/j.aos.2012.04.002.
Nasirpour, N., Abbasian, M.M., & Pour Aghajan, A.A. (2022). Investigating the effect of personality organization, job stress, and ego strength on audit quality. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 28(1), 62-75 https://sid.ir/paper/992465/fa [In Persian].
Nasution, D., & Östermark, R. (2012). The impact of social pressures, locus of control, and professional commitment on auditors’ judgment: Indonesian evidence. Asian Review of Accounting, 20(2), 163-178 https://doi.org/10.1108/13217341211242204.
Nunnally, J. (1978). Psychometric theory. New York, NY: McGraw-Hill https://www.scirp.org/reference/ReferencesPapers? ReferenceID=1867797.
Ogoun, S., & Zuode, O.T.K. (2020). A meta-analysis on locus of control and ethical compliance among professional auditors in Nigeria. Open Journal of Accounting, 9(1), 1-14 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
Okpara, J. (2014). The effects of national culture on managers' attitudes toward business ethics: Implications for organizational change. Journal of Accounting & Organizational Change, 10(2), 174-189 http://creativecommons.org/ licenses/by/4.0/.
Onumah, R.M., Simpson, S.N.Y., & Kwarteng, A. (2022). The effects of personal and organisational attributes on ethical attitudes of professional accountants: evidence from Ghana. Journal of Global Responsibility, 13(3), 245-267 https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JGR-04-2021-0041/full/html.
Pendarvis, D.M., & Morris, D.E. (2012). Analysis of the perceptions of accounting students and practitioners regarding the ethnicity of earnings management post Sarbanes-Oxley. Journal of Academic and Business Ethics, 6, 1-15 http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/cadez2228-B.pdf.
Peterson, D.K. (2003). The relationship between ethical pressure, relativistic moral beliefs and organizational commitment. Journal of Managerial Psychology, 18(6), 557-572 https://doi.org/10.1108/02683940310494386.
Ramin Mehr, H., & Charsetad, P. (2014). Quantitative research method using structural equation modeling (Lisrel Software). Tehran: Publishers Terme https://www.adinehbook.com/gp/product/9649783246 [In Persian].
Rokhshi, M., Azinfar, K., & Nabavi, C.S.A. (2021). Examine the pressures and ethical dilemmas availablect in the audit conflicont cost & quality (A case study of small and medium-sized audit institutions trusted exchange), Financial Accounting and Auditing Research, 13(50), 173-206 https://sid.ir/paper/408663/fa [In Persian].
Rosenblatt, V. (2012). Hierarchies, power inequalities, and organizational corruption. Journal of Business Ethics, 111(2), 237–251 https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-012-1204-y#notes.
Rotter, J.B. (1954). Social learning and clinical psychology. Englewood Cliffs, NJ: Prentice- Hall https://psycnet.apa.org/ doi/10.1037/10788-000.
Rotter, J.B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological Monographs: General and Applied, 80(1), 1-28 https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/h0092976.
Schunk, D.H., & DiBenedetto, M.K. (2020). Motivation and social cognitive theory. Contemporary Educational Psychology, 60, 101832 https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2019.101832.
Shafer, W.E., & Wang, Z. (2011). Effects of ethical context and Machiavellianism on attitudes toward earnings management in China. Managerial auditing journal, 26(5), 372-392 https://doi.org/10.1108/02686901111129553.
Simpson, P.M., Banerjee, D., & Simpson, C.L. (1994). Softlifting: a model of motivating factors. Journal of Business Ethics, 13(6), 431-438 https://link.springer.com/article/10.1007/BF00881451.
Sotoudeh, M., Pourheidari, O., & Khodamipour, A. (2022). Investigating the effect of audit job pressure on auditors' judgment and mental norms by considering the mediating role of emotional intelligence and moral intelligence. Journal of Accounting Knowledge, 4(1), 25-50 https://jak.uk.ac.ir/article_3326.html [In Persian].
Steele, C.M., Spencer, S.J., & Lynch, M. (1993). Dissonance and affirmational resources: Resilience against self-image threats. Journal of Personality and Social Psychology, 64(6), 885–896 https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/ 0022-3514.64.6.885.
Sweeney, B., & Pierce, B. (2006). Good hours, bad hours and auditors' defence mechanisms in audit firms. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 19(6), 858-892 https://doi.org/10.1108/09513570610709908.
Tenbrunsel, A.E., & Messick, D.M. (2004). Ethical fading: The role of self-deception in unethical behavior. Social justice research, 17, 223-236 https://link.springer.com/article/10.1023/B:SORE.0000027411.35832.53.
Trevino, L.K. (1986). Ethical decision making in organizations: A person-situation interactionist model. Academy of management Review, 11(3), 601-617 https://doi.org/10.5465/amr.1986.4306235.
West, A.N., & Fleischman, G.M. (2022). The roles of cynicism, CFO pressure, and moral disengagement on FIN 48 earnings management. Journal of Business Ethics, 185(3), 545-562 https://link.springer.com/article/10.1007/ s10551-022-05210-1.
Yang, N., Lin, C., Liao, Z., & Xue, M. (2022). When moral tension begets cognitive dissonance: An investigation of responses to unethical pro-organizational behavior and the contingent effect of construal level. Journal of Business Ethics, 180(1), 339-353 https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-021-04866-5.
Zangiabadi, M., & Nassirzadeh, F. (2022). The effect of ethical leadership style on reducing the dark personality dimensions of people involved in earnings management. Journal of Accounting Knowledge, 13(4), 49-67 https://jak.uk.ac.ir/article_3273.html [In Persian].
Zhatkin, Y., Gurvitš, N., & Strouhal, J. (2017). Addressing ethical matters in ukrainian accounting practice. Economics & Sociology, 10(3), 167-178 doi: 10.14254/2071-789X.2017/10-3/12.
Zhu, K. (2018). Authoritarian leadership and unethical pro-organizational behavior: Mediating role of moral disengagement. European Journal of Business and Management, 33(10), 57-63 https://core.ac.uk/download/pdf/ 234628677.pdf.