دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، زمستان 1395، صفحه 7-182 
5. عدم قطعیت مدیریت و حق‌الزحمة حسابرسی

صفحه 109-133

ولی خدادادی؛ سجاد ویسی؛ علی چراغی نیا