دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 7-139 
3. ارتباط خطای پیش‌بینی سود مدیریت و اقلام تعهدی

صفحه 59-76

سیداحمد خلیفه سلطانی؛ مهناز ملانظری؛ سجاد دل‌پاک