لحن گزارش مدیریت و سرعت تعدیل اهرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران.

10.22103/jak.2023.21132.3858

چکیده

هدف: در پژوهش حاضر تأثیر لحن گزارش مدیریت به عنوان یکی از گزارش‌های غیر‌مالی واحد تجاری بر میزان سرعت تعدیل نسبت اهرم واقعی به سمت اهرم هدف، مورد بررسی قرار گرفته است.
 روش: جهت سنجش لحن گزارش‌های مدیریت شامل گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش تفسیری مدیریت، از روش فراوانی واژگان و همچنین برای سنجش اهرم مالی واحد تجاری از دو شاخص اهرم دفتری و اهرم بازاری استفاده شده است. بدین منظور از اطلاعات 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1400-1396 استفاده شده است؛ جهت آزمون فرضیه پژوهش، از رگرسیون چندگانه با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافتۀ سیستمی و کنترل اثرات سال و صنعت استفاده شده است.
 یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد، استفاده بیشتر از لحن مثبت در گزارش مدیریت، باعث افزایش سرعت تعدیل اهرم به سمت اهرم بهینه می‌شود.
 نتیجه‌گیری: شواهد حاکی از آن است که استفاده بیشتر از لحن مثبت در متن گزارش‌های مدیریت از دو جهت منجر به افزایش سرعت تعدیل اهرم می‌شود؛ اولین مورد این است که با تسهیل درک استفاده کنندگان از وضیعت جاری و آتی عملکرد واحد تجاری، منجر به کاهش ریسک اطلاعاتی و در نتیجه کاهش هزینه تعدیل می‌شود؛ در مورد دوم این است که سرمایه گذاران نسبت به آینده واحد تجاری مطمئن‌تر خواهند شد و این امر منجر به کاهش محدودیت مالی و ایجاد انگیزه در تعدیل اهرم مالی واحد تجاری می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


احمدی، محمد علی؛ صالحی، اله کرم؛ نصیری، سعید و جرجرزاده، علیرضا (1401). بررسی تأثیر نا اطمینانی‌های متغیرهای کلان اقتصادی بر سرعت تعدیل اهرم هدف. فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری، 11(4)، 530-501. https://jik.srbiau.ac.ir/article_20375.html
افلاطونی، عباس (1397). تحلیل آماری در پژوهش‌های مالی و حسابداری با نرم افزار Stata. ویراست دوم، تهران، انتشارات ترمه.
افلاطونی، عباس (1397). تحلیل آماری در پژوهش‌های مالی و حسابداری با نرم افزار EViews. ویراست دوم، تهران، انتشارات ترمه.
افلاطونی، عباس و نیکبخت، زهرا (1396). تأثیر کیفیت افشاء و کیفیت اقلام تعهدی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه. دانش حسابداری مالی، 4(4)، 100-85 https://jfak.journals.ikiu.ac.ir/article_1311.html .
افلاطونی، عباس؛ تمجیدی، نیما و شکوری‌نسب، حسین (1400). تأثیر اعتبار تجاری بر سرعت تعدیل اهرم. مجله دانش حسابداری، 12(3)، 48-29 https://jak.uk.ac.ir/article_2912.html.
پله، مولود؛ ایزدی نیا، ناصر و امیری، هادی (1398). بررسی تأثیر لحن گزارش‌های فعالیت هیئت مدیره بر عملکرد آتی شرکت‌ها مبتنی بر دیدگاه علامت‌دهی و رفتار فرصت طلبانه مدیران. حسابداری ارزشی و رفتاری، 4(8)، 31-1 https://aapc.khu.ac.ir/article-1-663-en.html.
پور کریم، محمد؛ جبارزاده کنگرلویی، سعید؛ بحری ثالث، جمال و قلاوندی، حسن. (1398). تأثیر حاکمیت شرکتی بر لحن گزارشگری مالی. حسابداری ارزشی و رفتاری، 4(8)، 62-33 http://aapc.khu.ac.ir/article-1-571-en.html.
تورچی، محمود و لاری دشت بیاض، محمود (1400). بررسی رابطه بین لحن گزارش فعالیت هیئت مدیره و پیش بینی ورشکستگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 11(2)، 158-137 https://jera.alzahra.ac.ir/article_5567.html.
تورچی، محمود؛ لاری‌دشت‌بیاض، محمود و رازدار، محمد (1400). بررسی اثر لحن گزارش پیش‌بینی سود بر واکنش سرمایه‌گذاران و پیش‌بینی عملکرد. دانش سرمایه گذاری، 10(38)، 388-369 https://jik.srbiau.ac.ir/article_17530.html.
تهرانی، رضا (1384). مدیریت مالی. چاپ پنجم، تهران، انتشارات نگاه دانش.
ثقفی، مهدی؛ فغانی، مهدی؛ نونهال نهر، علی اکبر و بشیری منش، نازنین (1401). کیفیت گزارشگری مالی، مدیریت لحن گزارش‌های سالانه و حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 11(44)، 175-159 https://www.jmaak.ir/article_18514.html.
دولو، مریم و سعادت آبادی، علی (1397). بازگشت اهرم به میانگین و عدم تقارن در سرعت تعدیل ساختار سرمایه. پژوهش‌های حسابداری مالی، 10(1)، 55-74 https://far.ui.ac.ir/article_22839.html.
رستمی، وهاب؛ مهرآور، مهدی و کارگر، حامد (1401). تأثیر مدیریت ریسک بر سرعت تعدیل اهرم مالی در مراحل چرخه عمر شرکت‌ها. پیشرفت‌های حسابداری، 14(1)، 88-59 https://jaa.shirazu.ac.ir/article_6804.html.
ژولانزاد، فاطمه؛ بخردی نسب، وحید و عرب صالحی، مهدی (1397). بررسی نقش رقابت و راهبری شرکتی بر سرعت تعدیل اهرم مالی در بازار سرمایه. پژوهش‌های اقتصاد صنعتی، 2(3)، 106-87 https://indeco.journals.pnu.ac.ir/article_6540.html.
شعری آناقیز، صابر؛ رحمانی، علی؛ بولو، قاسم و محسنی ملکی، بهرام (1394). انعطاف‌پذیری مالی و سرعت تعدیل ساختار سرمایه. دانش حسابداری مالی، 2(2)، 73-87 https://jfak.journals.ikiu.ac.ir/article_1243.html.

شمس، شهاب‌الدین؛ یحیی‌زاده‌فر، محمود و عباس‌زاده، سکینه (1396). بررسی رابطه بین اهرم مالی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 9(34)، 121-104 https://www.iaaaar.com/article_98770.html.

شهبازی، وحید؛ افلاطونی، عباس و زلقی، حسن (1401). تأثیر قابلیت اتکا و به‌هنگامی ارائه گزارش‌های مالی بر سرعت تعدیل نسبت اهرمی: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته. پیشرفت‌های حسابداری، 14(1)، 212-189 https://jaa.shirazu.ac.ir/article_6761.html.
عباس‌زاده، محمدرضا؛ لاری دشت بیاض، محمود و پوریوسف، اعظم (1401). مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی بیشتر، سرعت تعدیل اهرم کمتر: یک واقعیت؟ راهبرد مدیریت مالی، 10(4)،124-103 https://jfm.alzahra.ac.ir/article_6602.html.
کاشانی‌پور، محمد؛ آقائی، محمد علی و محسنی نامقی، داود (1398). لحن افشای اطلاعات و عملکرد آتی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 26(4)، 594-570 https://acctgrev.ut.ac.ir/article_75297.html.
منصوری، کفسان؛ افلاطونی، عباس؛ زلقی، حسن و خزایی، مهدی (1401). بیش اطمینانی مدیران و سرعت تعدیل اهرم. حسابداری مالی، 13(51)، 27-1 https://qfaj.mobarakeh.iau.ir/article-1-2565-en.html.
میرعلی، مهدیه؛ غلامی مقدم، فائزه و حصارزاده، رضا (1397). بررسی رابطه لحن گزارشگری مالی با عملکرد آتی شرکت و بازده بازار. دانش حسابداری مالی، 5(3)، 98-81 https://jfak.journals.ikiu.ac.ir/article_1513.html.
میرزائی، سعیده؛ عبدلی، محمدرضا و کوشکی جهرمی، علیرضا (1399). بررسی تأثیر لحن بدبینانه گزارشگری مالی متهورانه: حفاظت از حقوق سهامداران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 16(65)، 32-1 https://qjma.atu.ac.ir/article_11090.html.
References
Abbaszadeh, M.R., Lari Dastebayaz, M., & Pouryousof, A. (2022). More corporate social responsibility, less leverage adjustment speed: a fact? Financial Management Strategy, 10(4), 103-124 https://jfm.alzahra.ac.ir/article_6602.html [In Persian]
Aflatooni, A. (2018). Econometrics in Accounting and Finance using EViews. 2nd edition, Tehran, Termeh Publications [In Persian].
Aflatooni, A. (2018). Econometrics in Accounting and Finance using Stata. 2nd edition, Tehran, Termeh Publications [In Persian].
Aflatooni, A., & Khazaei, M. (2020). Information asymmetry, leverage deviation, and leverage adjustment speed. Asian Journal of Business and Accounting, 13(1).1-34 https://doi.org/10.22452/ajba.vol13no1.1.
Aflatooni, A., & Mansouri, K. (2019). Opaque information, deviation from target leverage and speed of adjustment. Advances in Mathematical Finance and Applications, 4(2), 15-29 https://sanad.iau.ir/journal/amfa/Article/ 665211?jid=665211.
Aflatooni, A., & Nikbakht, Z. (2018). Investigating the effect of disclosure quality and accruals quality on capital structure adjustment speed. Financial Accounting Knowledge, 4(4), 85-100 https://jfak.journals.ikiu.ac.ir/article_1311.html [In Persian].
Aflatooni, A., Ghaderi, K., & Mansouri, K. (2022). Sanctions against Iran, political connections and speed of adjustment. Emerging Markets Review, 51, 1-19 https://doi.org/10.1016/j.ememar.2022.100889.
Aflatooni, A., Khazaei, M., & Nikbakht, Z. (2021). Earnings manipulation and adjustment speed towards an optimal leverage. Advances in Mathematical Finance and Applications, 6(3), 567-588 https://sanad.iau.ir/journal/amfa/ Article/678872?jid=678872.
Aflatooni, A., Tamjidi, N., & Shakori Nasab, H. (2021). The effect of trade credit on leverage adjustment speed. Journal of Accounting Knowledge, 12(3), 29-48 https://jak.uk.ac.ir/article_2912.html [In Persian].
Ahmadi, M.A., Salehi, A.K., Naseri, S., & Jorjorzadeh, A. (2022). The effect of economic uncertainty on speed of adjustment to target leverage. Journal of Investment Knowledge, 11(4), 501-530 https://jik.srbiau.ac.ir/ article_20375.html [In Persian].
Al-Tuwaijri, S.A., Christensen, T.E., & Hughes Ii, K.E. (2004). The relations among environmental disclosure, environmental performance, and economic performance: A simultaneous equations approach. Accounting, Organizations and Society, 29(5-6), 447-471 https://doi.org/10.1016/S0361-3682(03)00032-1.
An, Z., Chen, C., Li, D., & Yin, C. (2021). Foreign institutional ownership and the speed of leverage adjustment: International evidence. Journal of Corporate Finance, 68, 1-21 https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2021.101966.
An, Z., Li, D., & Yu, J. (2015). Firm crash risk, information environment, and speed of leverage adjustment. Journal of Corporate Finance, 31, 132-151 https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2015.01.015.
Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. https://doi.org/10.2307/2297968.
Bagnoli, M., Kross, W., & Watts, S.G. (2002). The information in management’s expected earnings report date: A day late, a penny short. Journal of Accounting Research, 40(5), 1275-1296. http://www.jstor.org/stable/3542252.
Barth, M.E., Konchitchki, Y., & Landsman, W.R. (2013). Cost of capital and earnings transparency. Journal of Accounting and Economics, 55(2-3), 206-224 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2013.01.004.
Beattie, V., & Thomson, S.J. (2007). Lifting the lid on the use of content analysis to investigate intellectual capital disclosures. In Accounting Forum, 31(2), 129-163 https://doi.org/10.1016/j.accfor.2007.02.001.
Black, J., Irtisam, R., & Jain, P.K. (2020). Textual Ambiguity in Financial Disclosures and Information Asymmetry among Investors. Available at SSRN: https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3755570.
Boudt, K., & Thewissen, J. (2019). Jockeying for position in CEO letters: Impression management and sentiment analytics. Financial Management, 48(1), 77-115 https://doi.org/10.1111/fima.12219.
Bowen, R.M., Davis, A.K., & Matsumoto, D.A. (2005). Emphasis on pro forma versus GAAP earnings in quarterly press releases: Determinants, SEC intervention, and market reactions. The Accounting Review, 80(4), 1011-1038 https://www.jstor.org/stable/4093115.
Boyle, M. (2020). Management discussion and analysis-MD&A. Corporate finane & accounting. Financial analysis. https://www.investopedia.com/terms/m/mdanalysis.asp. Update January 30, 2023.
Brockett, A., & Rezaee, Z. (2012). Sustainability reporting’s role in managing climate change risks and opportunities. Managing climate change business risks and consequences: Leadership for Global Sustainability: Leadership for Global Sustainability, 143-158 https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781137011435_7.
Brown, S.V., & Tucker, J.W. (2011). Large‐sample evidence on firms’ year‐over‐year MD&A modifications. Journal of Accounting Research, 49(2), 309-346 https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2010.00396.x.
Brown, S., Hillegeist, S.A., & Lo, K. (2004). Conference calls and information asymmetry. Journal of Accounting and Economics, 37(3), 343-366. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2004.02.001.
Byoun, S. (2008). How and when do firms adjust their capital structures toward targets? The Journal of Finance, 63(6), 3069-3096. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2008.01421.x.
Cardinaels, E., Hollander, S., & White, B.J. (2019). Automatic summarization of earnings releases: attributes and effects on investors’ Judgments. Review of Accounting Studies, 24(3), 860-890 https://doi.org/10.1007/s11142-019-9488-0.
Chang, Y.K., Chou, R.K., & Huang, T.H. (2014). Corporate governance and the dynamics of capital structure: New evidence. Journal of Banking & Finance, 48, 374-385 https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.04.026.
Cheynel, E. (2013). A theory of voluntary disclosure and cost of capital. Review of Accounting Studies, 18(4), 987-1020 https://doi.org/10.1007/s11142-013-9223-1.
Cho, C.H., Roberts, R.W., & Patten, D.M. (2010). The language of US corporate environmental disclosure. Accounting, Organizations and Society, 35(4), 431-443 https://doi.org/10.1016/j.aos.2009.10.002.
Clarkson, P.M., Kao, J.L., & Richardson, G.D. (1999). Evidence that management discussion and analysis (MD&A) is a part of a firm's overall disclosure package. Contemporary Accounting Research, 16(1), 111-134 https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.1999.tb00576.x.
Cook, D.O., & Tang, T. (2010). Macroeconomic conditions and capital structure adjustment speed. Journal of Corporate Finance, 16(1), 73-87 https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2009.02.003.
Cooney Jr, J.W., & Kalay, A. (1993). Positive information from equity issue announcements. Journal of Financial Economics, 33(2), 149-172 https://doi.org/10.1016/0304-405X(93)90002-S.
Dang, V.A., Kim, M., & Shin, Y. (2012). Asymmetric capital structure adjustments: New evidence from dynamic panel threshold models. Journal of Empirical Finance, 19(4), 465-482 https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2012.04.004.
Davallou, M., & Saadat, A. (2018). Leverage mean-reversion and asymmetry of speed adjustment of‎ capital structure‎. Journal of Financial Accounting Research, 10(1), 55-74 https://far.ui.ac.ir/article_22839.html [In Persian].
Davis, A.K., & Tama‐Sweet, I. (2012). Managers’ use of language across alternative disclosure outlets: Earnings press releases versus MD&A. Contemporary Accounting Research, 29(3), 804-837 https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.2011.01125.x.
Dufour, D., Luu, P., & Teller, P. (2020). Accruals quality and leverage adjustments. Journal of Applied Accounting Research, 21(4), 799-817 https://doi.org/10.1108/JAAR-06-2019-0102.
Ertugrul, M., Lei, J., Qiu, J., & Wan, C. (2017). Annual report readability, tone ambiguity, and the cost of borrowing. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 52(2), 811-836 http://www.jstor.org/stable/26164618.
Faulkender, M., Flannery, M.J., Hankins, K.W., & Smith, J.M. (2012). Cash flows and leverage adjustments. Journal of Financial Economics, 103(3), 632-646 https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2011.10.013.
Feldman, R., Govindaraj, S., Livnat, J., & Segal, B. (2010). Management’s tone change, post earnings announcement drift and accruals. Review of Accounting Studies, 15(4), 915-953 https://doi.org/10.1007/s11142-009-9111-x.
Fitzgerald, J., & Ryan, J. (2019). The impact of firm characteristics on speed of adjustment to target leverage: a UK study. Applied Economics, 51(3), 315-327 https://doi.org/10.1080/00036846.2018.1495822.
Flannery, M.J., & Rangan, K.P. (2006). Partial adjustment toward target capital structures. Journal of Financial Economics, 79(3), 469-506 https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.03.004.
Graham, J.R. (1996). Debt and the marginal tax rate. Journal of Financial Economics, 41(1), 41-73. https://doi.org/10.1016/0304-405X(95)00857-B.
Graham, J.R., & Harvey, C.R. (2001). The theory and practice of corporate finance: Evidence from the field. Journal of Financial Economics, 60(2-3), 187-243 https://doi.org/10.1016/S0304-405X(01)00044-7.
Guillamon-Saorin, E., Osma, B.G., & Jones, M.J. (2012). Opportunistic disclosure in press release headlines. Accounting and Business Research, 42(2), 143-168 https://doi.org/10.1080/00014788.2012.632575.
He, W., & Kyaw, N.A. (2021). Macroeconomic risks and capital structure adjustment speed: The Chinese evidence. International Journal of Finance & Economics. 93(51), 1-15 https://doi.org/10.1002/ijfe.2569.
Ho, L., Bai, M., Lu, Y., & Qin, Y. (2021). The effect of corporate sustainability performance on leverage adjustments. The British Accounting Review, 53(5), 100989 https://doi.org/10.1016/j.bar.2021.100989.
Hovakimian, A., Hovakimian, G., & Tehranian, H. (2004). Determinants of target capital structure: The case of dual debt and equity issues. Journal of Financial Economics, 71(3), 517-540 https://doi.org/10.1016/S0304-405X(03)00181-8.
Huang, R., & Ritter, J.R. (2009). Testing theories of capital structure and estimating the speed of adjustment. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 44(2), 237-271 http://www.jstor.org/stable/40505924.
Huang, X., Krishnan, S., & Lin, P. (2018). Tone analysis and earnings management. Journal of Accounting & Finance, 18(8), 1-16 https://doi.org/10.33423/jaf.v18i8.110.
Huang, X., Teoh, S.H., & Zhang, Y. (2014). Tone management. The Accounting Review, 89(3), 1083-1113 http://www.jstor.org/stable/24468328.
Hussain, H.I., Kot, S., Thaker, H.M.T., & Turner, J.J. (2020). Environmental reporting and speed of adjustment to target leverage: Evidence from a dynamic regime switching model. Organizacija, 53(1), 21-35. http://organizacija.fov.uni-mb.si/index.php/organizacija/article/view/1161.
Jolanezhad, F., BekhradiNasab, V., & ArabSalehi, M. (2018). The role of competition and corporate governance on the speed of adjustment of financial leverage in the capital market. Industrial Economics Research, 2(3), 87-106 https://indeco.journals.pnu.ac.ir/article_6540.html [In Persian].
Kashanipoor, M., Aghaee, M.A., & Mohseni Namaghi, D. (2020). Information disclosure tone and future performance. Accounting and Auditing Review, 26(4), 570-594 https://acctgrev.ut.ac.ir/article_75297.html [In Persian].
Kayed, S. (2020). Disclosure Tone, Financial Performance and Earnings Management: Evidences from UK Conference Calls, Ph.D Dissertation, University of Reading. https://doi.org/10.48683/1926.00094953.
Kim, T.N., & Xie, Y. (2023). Off-balance sheet disclosure and leverage adjustment speed. Finance Research Letters, 51, 103346 https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.103346.
Leary, M.T., & Roberts, M.R. (2005). Do firms rebalance their capital structures? The Journal of Finance, 60(6), 2575-2619 https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2005.00811.x.
Li, S., Wang, G., & Luo, Y. (2022). Tone of language, financial disclosure, and earnings management: A textual analysis of form 20-F. Financial Innovation, 8(1), 1-24 https://doi.org/10.1186/s40854-022-00346-5.
Lopatta, K., Gloger, M.A., & Jaeschke, R. (2017). Can language predict bankruptcy? The explanatory power of tone in 10‐K filings. Accounting Perspectives, 16(4), 315-343 https://doi.org/10.1111/1911-3838.12150.
Loughran, T., & McDonald, B. (2011). When is a liability not a liability? Textual analysis, dictionaries, and 10‐Ks. The Journal of Finance, 66(1), 35-65 https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2010.01625.x.
Mansouri, K., Aflatooni, A., Zalaghi, H., & Khazaei, M. (2022). The overconfidence of managers and leverage adjustment speed. Quarterly Financial Accounting, 13(51), 1-27 https://qfaj.mobarakeh.iau.ir/article-1-2565-en.html [In Persian].
Melloni, G., Stacchezzini, R., & Lai, A. (2016). The tone of business model disclosure: an impression management analysis of the integrated reports. Journal of Management & Governance, 20(2), 295-320 https://doi.org/10.1007/s10997-015-9319-z.
Miller, M.H. (1977). Debt and taxes. The Journal of Finance, 32(2), 261-275. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1977.tb03267.x.
Mirali, M., Gholami Moghaddam, F., & Hesarzadeh, R. (2018). Investigation of the relationship between financial reporting tone with future corporate performance and market return. Financial Accounting Knowledge, 5(3), 81-98 https://jfak.journals.ikiu.ac.ir/article_1513.html [In Persian].
Mirzayee, S., Abdoli, M., & Koushki Jahromi, A. (2020). Financial reporting language bad on aggressive financial reporting investor protection. Empirical Studies in Financial Accounting, 17(65), 109-138 https://qjma.atu.ac.ir/ article_11090.html [In Persian].
Modigliani, F., & Miller, M.H. (1958). The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. The American Economic Review, 48(3), 261-297 https://www.jstor.org/stable/1809766.
Myers, S.C. (1984). Capital structure Puzzle. Journal of Finance, 39(3), 575-592 https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1984.tb03646.x.
Myers, S.C., & Majluf, N.S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. Journal of Financial Economics, 13(2), 187-221 https://doi.org/10.1016/0304-405X(84)90023-0.
Nachman, D.C., & Noe, T.H. (1994). Optimal design of securities under asymmetric information. The Review of Financial Studies, 7(1), 1-44 https://www.jstor.org/stable/2962284.
Noe, T.H. (1988). Capital structure and signaling game equilibria. The Review of Financial Studies, 1(4), 331-355 https://www.jstor.org/stable/2962094.
Öztekin, Ö., & Flannery, M.J. (2012). Institutional determinants of capital structure adjustment speeds. Journal of Financial Economics, 103(1), 88-112. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2011.08.014.
Peleh, M., Izadinia, N., & Amiri, H. (2018). The effect of tone in board's activity reports on future performance based on signaling and opportunistic approach. Journal of Value & Behavioral Accounting, 4(8), 1-31 https://aapc.khu.ac.ir/article-1-663-en.html [In Persian].
Pourkarim, M., Jabbarzadeh Kangarlouei, S., Bahri Sales, J., & Galavandi, H. (2020). The impact of corporate governance on tone of financial reporting. Journal of Value and Behavioral Accounting, 4(8), 33-62 http://aapc.khu.ac.ir/ article-1-571-en.html [In Persian].
Rajan, R.G., & Zingales, L. (1995). What do we know about capital structure? Some evidence from international data. The Journal of Finance, 50(5), 1421-1460 https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1995.tb05184.x.
Riordan, R., Storkenmaier, A., Wagener, M., & Zhang, S.S. (2013). Public information arrival: Price discovery and liquidity in electronic limit order markets. Journal of Banking & Finance, 37(4), 1148-1159 https://doi.org/10.1016/ j.jbankfin.2012.11.008.
Rostami, V., Mehravar, M., & Kargar, H. (2022). The effect of risk management on the speed of adjusting financial leverage in the life cycle stages of companies. Journal of Accounting Advances, 14(1), 59-88 https://jaa.shirazu.ac.ir/article_6804.html [In Persian].
Saghafi, M., Faghani, M., Nonahal Nahr, A.A., & Bashiri Manesh, N. (2022). The financial reporting quality, managing the tone of annual reports and abnormal audit fee. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 11(44), 159-175 https://www.jmaak.ir/article_18514.html [In Persian].
Sedor, L.M. (2002). An explanation for unintentional optimism in analysts' earnings forecasts. The Accounting Review, 77(4), 731-753 https://www.jstor.org/stable/3068869.
Shahbazi, V., Aaflatooni, A., & Zalaghi, H. (2022). The effect of reliability and timeliness of financial reporting on speed Leverage ratio adjustment: A generalized torque approach. Journal of Accounting Advances, 14(1), 189-212 https://jaa.shirazu.ac.ir/article_6761.html [In Persian].
Shams, S., Yahyazadehfar, M., & Abbaszadeh, S. (2017). The study of relationship between financial leverage and information asymmetry in listed firms of Tehran stock exchange. Accounting and Auditing Research, 9(34), 104-121 https://www.iaaaar.com/article_98770.html [In Persian].
Sheri Anaqiz, S., Rahmani, A., Bolo, G., & Mohsen Maleki, B. (2015). Financial flexibility and the financial leverage adjustment speed of companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE). Financial Accounting Knowledge, 2(2), 73-87 https://jfak.journals.ikiu.ac.ir/article_1243.html [In Persian].
Spence, A.M. (1973). Job market signaling. The Quarterly Journal of Economics, 87(3), 227-252. https://doi.org/ 10.2307/1882010.
Starliper, M. (2023). The impact of tone management on investor judgments: evidence from ICFR reports. Accounting Research Journal, 36(1), 77-91 https://doi.org/10.1108/ARJ-06-2021-0179.
Stegovec, K., & Črnigoj, M. (2020). Optimal capital structure and leverage adjustment speed of European public and private firms. Economic and Business Review, 22(2), 261-288. https://doi.org/10.15458/ebr103.
Strebulaev, I.A. (2007). Do tests of capital structure theory mean what they say? The Journal of Finance, 62(4), 1747-1787 https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2007.01256.x.
Supra, B., Narender, V., Jadiyappa, N., & Girish, G.P. (2016). Speed of adjustment of capital structure in emerging markets. Theoretical Economics Letters, 6(3), 1-5 http://dx.doi.org/10.4236/tel.2016.63059.
Synn, C.J., & Williams, C.D. (2015). Financial reporting quality and optimal capital structure. In 8th CAPANA Annual Research Conference, Retrieved from www.capana.net/www/conference2015/SynnWilliams.
Tehrani, r. (2005). Financial management. 5th edition, Tehran, Negah Danesh publishing [In Persian].
Thai, A., & Burlacu, R. (2022). Adjustment speed toward target leverage throughout the Vietnamese corporate life cycle: Under-versus over-the-target firms. Journal of Business Cycle Research, 18(3), 315-341 https://doi.org/ 10.1007/s41549-022-00069-7.
Titman, S., & Wessels, R. (1988). The determinants of capital structure choice. The Journal of Finance, 43(1), 1-19. https://doi.org/10.2307/2328319.
Toorchi, M., & Lari Dashtebayaz, M. (2021). Tone of board activity report and bankruptcy prediction. Journal of Empirical Research in Accounting, 11(2), 137-158 https://jera.alzahra.ac.ir/article_5567.html [In Persian].
Toorchi, M., Lari Dashtebayaz, M., & Razdar, M.R. (2021). Investigate the effect of prediction profit reporting tone on investors' reactions and performance prediction. Journal of Investment Knowledge, 10(38), 369-388 https://jik.srbiau.ac.ir/article_17530.html [In Persian].
Tran, L.T.H., Tu, T.T.K., Nguyen, T.T.H., Nguyen, H.T.L., & Vo, X.V. (2023). Annual report narrative disclosures, information asymmetry and future firm performance: evidence from Vietnam. International Journal of Emerging Markets, 18(2), 351-375 https://doi.org/10.1108/IJOEM-08-2020-0925.
Uysal, V.B. (2011). Deviation from the target capital structure and acquisition choices. Journal of Financial Economics, 102(3), 602-620 https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2010.11.007.
Verrecchia, R.E. (1983). Discretionary disclosure. Journal of Accounting and Economics, 5, 179-194 https://doi.org/ 10.1016/0165-4101(83)90011-3.
Wang, J., Hu, Y., Liao, F., & Xu, S. (2023). Governance of non-state-owned shareholders and corporate capital structure decision: A mechanism test from the opportunistic behavior of management. Plos One, 18(1), e0281120 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0281120.
Wang, Q., Wu, D., & Yan, L. (2021). Effect of positive tone in MD&A disclosure on capital structure adjustment speed: evidence from China. Accounting & Finance, 61(4), 5809-5845 https://doi.org/10.1111/acfi.12777.
Zhou, Q., Tan, K.J.K., Faff, R., & Zhu, Y. (2016). Deviation from target capital structure cost of equity and speed of adjustment. Journal of Corporate Finance, 39, 99-120 https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2016.06.002.