تأثیر اعتبار تجاری بر سرعت تعدیل اهرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 مربی گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد گروه حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

10.22103/jak.2021.16817.3378

چکیده

هدف: استفاده از اعتبار تجاری یکی از روش‌های تأمین‌مالی واحدهای تجاری در کوتاه‌مدت است. در این پژوهش، تأثیر اعتبار تجاری بر سرعت تعدیل نسبت اهرم واقعی در جهت نیل به اهرم هدف (بهینه)، بررسی شده است.
 روش: نمونه پژوهش شامل 143 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 1398-1384 است. به‌منظور تعیین نوع اهرم (بیش اهرمی یا کم اهرمی)، الگو‌های ایستا با رویکرد داده‌های ترکیبی و الگوی اثرات ثابت برآورد شده‌اند. به‌علاوه، جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش، الگو‌های پویا با برآوردگر گشتاورهای تعمیم‌یافته تفاضلی به‌کار رفته و از برآوردگر گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی به عنوان آزمون تکمیلی، استفاده شده است.
 یافته‌ها: نتایج در مجموع نشان می‌دهد که در شرکت‌های بیش اهرمی (کم اهرمی)، سرعت تعدیل اهرم برای آن دسته از واحدهای تجاری که از اعتبار تجاری کمتری بهره برده و در نتیجه از ظرفیت اعتبار تجاری بالاتری برخوردارند، سریع‌تر (آهسته‌تر) است. یافته‌های حاصل از آزمون‌های تکمیلی که مؤیّد نتایج اولیه پژوهش است؛ با نظریۀ توازن سازگاری دارد.
 نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد، در آن گروه از واحدهای تجاری که حجم بدهی‌ها بیشتر (کمتر) از میزان بهینه است، استفادۀ بیشتر از اعتبار تجاری و کاهش ظرفیت اخذ آن، موجب کاهش (افزایش) سرعت تصحیح نسبت اهرم واقعی در جهت دستیابی به اهرم هدف می‌شود.

کلیدواژه‌ها


افلاطونی، عباس؛ نعمتی، مرضیه. (1397). نقش کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت افشا در افزایش اعتبار تجاری: رویکرد متغیرهای ابزاری. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 25(1)، 20-1.
افلاطونی، عباس؛ نوروزی، محمد. (1399). عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای اعتبار تجاری: رویکردهای ایستا و پویا. مجله دانش حسابداری، 11(1)، 59-35.
افلاطونی، عباس؛ نیکبخت، زهرا. (1396). بررسی تأثیر کیفیت افشاء و کیفیت اقلام تعهدی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه. دانش حسابداری مالی، 4(4)، 100-85.
تائبی نقندری، امیر حسین؛ صادقی، مسعود؛ تائبی نقندری، علی. (1397). اثر آنتروپی صورت‌های مالی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه. مجله دانش حسابداری، 9(3)، 176-145.
جبارزاده کنگرلوئی، سعید؛ منفرد، منصور؛ متوسل، مرتضی. (1393). تأثیر جریان وجوه نقد عملیاتی بر تعدیلات اهرم مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. راهبرد مدیریت مالی، 2(1)، 95-73.
دولو، مریم؛ رضائیان، علیرضا. (1395). انحراف از اهرم هدف، بی‌تعادلی در جریان نقدی و تعدیل ساختار سرمایه. تحقیقات مالی، 18(2)، 306-287.
رامشه، منیژه. (1398). تحلیلی مقایسه‌ای بر سنجه‌های اهرم بهینه. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 7(2)، 138-119.
رامشه، منیژه؛ سلیمانی امیری، غلامرضا؛ اسکندری، رسول. (1395). بررسی سرعت تعدیل ساختار سرمایه بر اساس پیش‌بینی تئوری‌های توازن و سلسله مراتبی در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 5(4)، 209-187.
ستایش، محمدحسن؛ کارگرفرد جهرمی، محدثه. (1390). بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر ساختار سرمایه. دانش حسابداری مالی، 1(1)، 31-9.
شعری‌آناقیز، صابر؛ رحمانی، علی؛ بولو، قاسم؛ محسنی ملکی، بهرام. (1394). انعطاف‌پذیری مالی و سرعت تعدیل ساختار سرمایه. دانش حسابداری مالی، 2(2)، 87-73.
گرجی، امیرحسین؛ راعی، رضا. (1394). تبیین سرعت تعدیل ساختار سرمایه به کمک الگو دینامیک ساختار سرمایه بهینه با تاکید بر عامل رقابت بازار محصول. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 8(25)، 67-43.
مرادی، مهدی؛ پرهیزکار ملک آباد، سیده عصمت. (1399). بررسی اثر ریسک نرخ تورم و ریسک خاص شرکت بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه شرکت: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته. پژوهش‌های تجربی حسابداری، در حال نشر.
نصیرزاده، فرزانه؛ مستقیمان، علیرضا. (1389). آزمون نظریه‌های ساختار سرمایه توازن ایستا و سلسله‌مراتبی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت‌های حسابداری، 2(2)، 158-133.
ولیان، حسن؛ عبدلی، محمدرضا؛ استادهاشمی، علی. (1397). بررسی تأثیر حساسیت تجدید ساختار دارایی‌ها بر اهرم مالی هدف شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. راهبرد مدیریت مالی، 6(1)، 142-115.
ولی‌زاده لاریجانی، اعظم؛ اثنی عشری، حمیده. (1396). ساختار سرمایه و سرعت تعدیل آن در چرخه عمر شرکت و نقش سودآوری. راهبرد مدیریت مالی، 5(4)، 92-69.
هاشمی، سید عباس؛ کشاورز مهر، داوود. (1394). بررسی عدم تقارن سرعت تعدیل ساختار سرمایه: الگو استان‌های پویا. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 6(23)، 78-59.
هاشمی، سید عباس؛ کشاورزمهر، داوود؛ شهریاری، مجتبی. (1396). تعدیل ساختار سرمایه: روش گشتاور تعمیم یافته. سیاست‌های مالی و اقتصادی، 5(18)، 102-77.
References
Abuhommous, A.A. (2019). Trade credit and the speed of leverage adjustment. Management Decision, In Press. Doi: 10.1108/MD-04-2019-0530.
Aflatooni, A., Khazaei, M. (2020). Information asymmetry, leverage deviation, and leverage adjustment speed. Asian Journal of Business and Accounting, 13(1), 1-34.
Aflatooni, A., Khazaei, M., Nikbakht, Z. (2021). Earnings manipulation and adjustment speed towards an optimal leverage. Advances in Mathematical Finance and Applications, In Press. Doi: 10.22034/AMFA.2020.1912619. 1500.
Aflatooni, A., Mansouri, K. (2019). Opaque information, deviation from target leverage and speed of adjustment. Advances in Mathematical Finance and Applications, 4(2), 15-29.
Aflatooni, A., Nemati, M. (2018). The role of financial reporting quality and disclosure quality in increasing commercial credit. Accounting and Auditing Review, 25(1), 1-20 [In Persian].
Aflatooni, A., Nikbakht, Z. (2018). Investigating the effect of disclosure quality and accruals quality on capital structure adjustment speed. Financial Accounting Knowledge, 4(4), 85-100 [In Persian].
Aflatooni, A., Norouzi, M. (2020). Determinants of supply of and demand for trade credit: static and dynamic approaches. Journal of Accounting Knowledge, 11(1), 35-59 [In Persian].
Ahmed, J., Xiaofeng, H., Khalid, J. (2014). Determinants of trade credit: The case of a developing economy. European Researcher, 83(9-2), 1694-1706.
Antão, P., Bonfim, D. (2014). The dynamics of capital structure decisions, Available at SSRN: http://ssrn.com /abstract= 2512249.
Antoniou, A., Guney, Y., Paudyal, K. (2008). The determinants of capital structure: capital market-oriented versus bank-oriented institutions. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 43(1), 59-92.
Arellano, M., Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte-Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297.
Bancel, F., Mittoo, U.R. (2004). Cross-country determinants of capital structure choice: A survey of European firms. Financial Management, 33(4), 103-132.
Barclay, M.J., Smith Jr, C.W. (1999). The capital structure puzzle: Another look at the evidence. Journal of Applied Corporate Finance, 12(1), 8-20.
Barth, M.E., Konchitchki, Y., Landsman, W.R. (2010). Cost of capital and earnings transparency. Journal of Accounting and Economics, 55(2-3), 206-224.
Blundell, R., Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143.
Booth, L., Aivazian, V., Demirguc Kunt, A., Maksimovic, V. (2001). Capital structures in developing countries. The Journal of Finance, 56(1), 87-130.
Brisker, E.R., Wang, W. (2017). CEO's inside debt and dynamics of capital structure. Financial Management, 46(3), 655-685.
Byoun, S. (2008). How and when do firms adjust their capital structures toward targets? Journal of Finance, 63(6), 3069-3096.
Céspedes, J., González, M., Molina, C.A. (2010). Ownership and capital structure in Latin America. Journal of Business Research, 63(3), 248-254.
Chang, X., Dasgupta, S., Hilary, G. (2009). The effect of auditor quality on financing decisions. Accounting Review, 84(4), 1085-1117
Chen, J.J. (2004). Determinants of capital structure of Chinese-listed companies. Journal of Business Research, 57(12), 1341-1351.
Cooney, J., Kalay, A. (1993). Positive information from equity issue announcements. Journal of Financial Economics, 33(2), 149-172.
Cuong Manh, N. (2012). Essays on corporate capital structure and cash holdings. Working paper, University of Manchester.
Dang, V.A., Kim, M., Shin, Y. (2014). Asymmetric adjustment toward optimal capital structure: Evidence from a crisis. International Review of Financial Analysis, 33(3), 226-242.
Davallou, M., Rezaeian, A. (2016). Deviation from target debt ratio, cash flow imbalance and capital structure adjustment. Financial Research Journal, 18(2), 287-306 [In Persian].
Drobetz, W., Wanzenried, G. (2006). What determines the speed of adjustment to the target capital structure? Applied Financial Economics, 16(13), 941-958.
Dufour, D., Luu, P., Teller, P. (2018). The influence of cash flow on the speed of adjustment to the optimal capital structure. Research in International Business and Finance, 45(1), 62-71.
Fama, E.F., French, K.R. (2002). Testing trade-off and pecking order predictions about dividends and debt. The Review of Financial Studies, 15(1), 1-33.
Faulkender, M., Flannery, M.J., Hankins, K.W., Smith, J.M. (2012). Cash flows and leverage adjustments. Journal of Financial Economics, 103(3), 632-646.
Faulkender, M., Petersen, M.A. (2006). Does the source of capital affect capital structure? The Review of Financial Studies, 19(1), 45-79.
Fier, S.G., McCullough, K.A., Carson, J.M. (2013). Internal capital markets and the partial adjustment of leverage. Journal of Banking & Finance, 37(3), 1029-1039.
Fitzgerald, J., Ryan, J. (2019). The impact of firm characteristics on speed of adjustment to target leverage: A UK study. Applied Economics, 51(3), 315-327.
Flannery, M.J., Hankins, K.W. (2013). Estimating dynamic panel models in corporate finance. Journal of Corporate Finance, 19(1), 1-19.
Flannery, M.J., Rangan, K.P. (2006). Partial adjustment toward target capital structures. Journal of Financial Economics, 79(3), 469-506.
Fosu, S., Danso, A., Ahmad, W., & Coffie, W. (2016). Information asymmetry, leverage and firm value: Do crisis and growth matter? International Review of Financial Analysis, 46, 140-150.
Frank, M.Z., Goyal, V.K. (2009). Capital structure decisions: which factors are reliably important?. Financial Management, 38(1), 1-37.
Gan, L., Lv, W., Chen, Y. (2020). Capital structure adjustment speed over the business cycle. Finance Research Letters, In Press. Doi: 10.1016/j.frl.2020.101574
Giannetti, M., Burkart, M., Ellingsen, T. (2011). What you sell is what you lend? Explaining trade credit contracts. Review of Financial Studies, 24(4), 1261-1298.
Gorji, A., Raei, R. (2015). Identification of capital structure adjustment speed using a dynamic model of optimal capital structure; Emphasis on product market competition factor. Financial Knowledge and Securities Analysis, 2(1), 129-149 [In Persian].
Graham, J.R., Leary, M.T. (2011). A review of empirical capital structure research and directions the future. Annual Review of Financial Economics, 3(1), 309-345.
Hashemi, S., Keshavarz Mehr, D., and Shahriyari, M. (2017). Capital structure adjustment: Generalized methods of moments. Fiscal and Economic Policies, 5(18), 77-102 [In Persian].
Hashemi, S., Keshavarzmehr, D. (2015). Investigating the asymmetry in capital structure adjustment speed: A theshlod dynamic model. Financial Engineering and Securities Management, 6(23), 59-78 [In Persian].
He, W., Kyaw, N.A. (2018). Capital structure adjustment behaviors of Chinese listed companies: Evidence from the Split Share Structure Reform in China. Global Finance Journal, 36(1), 14-22.
Hovakimian, A., Opler, T., Titman, S. (2001). The debt-equity choice. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 36(1), 1-24.
Huang, R., Ritter, J.R. (2009). Testing theories of capital structure and estimating the speed of adjustment. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 44(2), 237-271.
Hussain, H.I., Ali, M., Hassan, M.K., El-Khatib, R. (2020). Asymmetric capital structure speed of adjustment, equity mispricing and Shari’ah compliance of Malaysian firms. International Review of Economics & Finance. In Press. Doi: 10.1016/j.iref.2020.10.017.
Jabbarzade Kangarlouei, S., Monfared, M., Motavassel, M. (2014). The impact of operating cash flows on financial leverage adjustments in firms listed on Tehran Stock Exchange (TSE). Financial Management Strategy, 2(1), 73-95 [In Persian].
Kang, M., Wang, W., Xiao, Y. (2018). Market imperfections, macroeconomic conditions, and capital structure dynamics: A cross-country study. Emerging Markets Finance and Trade, 54(1), 234-254.
Kim, W.S. (2016). Determinants of corporate trade credit: An empirical study on Korean firms. International Journal of Economics and Financial Issues, 6(2), 414-419.
Korajczyk, R.A., Levy, A. (2003). Capital structure choice: macroeconomic conditions and financial constraints. Journal of Financial Economics, 68(1), 75-109.
Lambert, R.A., Leuz, C., Verrecchia, R.E. (2007). Accounting information, disclosure, and the cost of capital. Journal of Accounting Research, 45(2), 385-420.
Leary, M.T., Roberts, M.R. (2005). Do firms rebalance their capital structures? The Journal of Finance, 60(6), 2575-2619.
Li, W., Wu, C., Xu, L., Tang, Q. (2017). Bank connections and the speed of leverage adjustment: evidence from China's listed firms. Accounting & Finance, 57(5), 1349-1381.
Liao, L.K., Mukherjee, T., Wang, W. (2015). Corporate governance and capital structure dynamics: An empirical study. Journal of Financial Research, 38(2), 169-192.
Lockhart, G.B. (2014). Credit lines and leverage adjustments. Journal of Corporate Finance, 25(1), 274-288.
Moradi, M., Parhizkar Malek Abad, E. (2021). The effect of inflation risk and the firm-specific risk on speed of capital structure adjustment of firm: GMM Approach. Empirical Research in Accounting, In Press. Doi: 10.22051/jera.2020.20957.2077 [In Persian].
Mukherjee, T., Wang, W. (2013). Capital structure deviation and speed of adjustment. Financial Review, 48(4), 597-615.
Nadarajah, S., Ali, S., Liu, B., Huang, A. (2018). Stock liquidity, corporate governance and leverage: New panel evidence. Pacific-Basin Finance Journal, 50(3), 216-234.
Nasirzadeh, F., Mostagiman, A. (2011). Testing the static trade-off and pecking order theories in capital structure of TSE accepted companies. Accounting Advances, 2(2), 133-158 [In Persian].
Ozkan, A. (2001). Determinants of capital structure and adjustment to long run target: Evidence from UK company panel data. Journal of Business Finance & Accounting, 28(1‐2), 175-198.
Öztekin, Ö. (2015). Capital structure decisions around the world: Which factors are reliably important? Journal of Financial and Quantitative Analysis, 50(3), 301-323.
Öztekin, Ö., Flannery, M.J. (2012). Institutional determinants of capital structure adjustment speeds. Journal of Financial Economics, 103(1), 88-112.
Petacchi, R. (2014) .Information asymmetry and capital structure: evidence from Regulation FD. Journal of Accounting and Economics, 59(2-3), 143-162.
Rajan, R. G., and Zingales, L. (1995). What do we know about capital structure? Some evidence from international data. The Journal of Finance, 50(5), 1421-1460.
Ramesheh, M., Soleimani amiri, G., Eskandari, R. (2016). Speed of adjustment to target capital structure based on interaction between trade-off and pecking order theories in Tehran Stock Exchange. Empirical Research in Accounting, 5(4), 187-209 [In Persian].
Ramsheh, M. (2019). A comparative analysis of proxies for an optimal leverage ratio. Asset Management and Financing, 7(2), 119-138 [In Persian].
Seifert, D., Seifert, R.W., Protopappa-Sieke, M. (2013). Trade credit: literature review and research directions. European Journal of Operational Research, 231(2), 245-256.
Setayesh, M., Kargarfard Jahromi, M. (2011). Investigating the effect of product market competition on capital structure. Financial Accounting Knowledge, 4(4), 85-100 [In Persian].
Sheri Anaqiz, S., Rahmani, A., Bolo, G., Mohseni Maleki, B. (2015). Financial flexibility and the financial leverage adjustment speed of companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE). Financial Accounting Knowledge, 2(2), 73-87 [In Persian].
Shivdasani, A., Stefanescu, I. (2010). How do pensions affect corporate capital structure decisions? The Review of Financial Studies, 23(3), 1287-1323.
Smith, D.J., Chen. J., Anderson, H.D. (2015). The influence of firm financial position and industry characteristics on capital structure adjustment. Accounting and Finance, 55(4), 1135-1169.
Strebulaev, I.A. (2007). Do tests of capital structure theory mean what they say? Journal of Finance, 62(4), 1747-1787.
Supra, B., Narender, V., Jadiyappa, N., Girish, G.P. (2016). Speed of adjustment of capital structure in emerging markets. Theoretical Economics Letters, 6(1), 534-538.
Synn, C., Williams, C. (2015). Financial reporting quality and optimal capital structure. The 8th CAPANA Annual Research Conference. www.capana.net /www/ conference 2015/synn Williams.pdf.
Taebi Noghondari, A., Sadeghi, M., Taebi Noghondari, A. (2018). Effects of entropy of financial statements on the adjustment speed of capital structure. Journal of Accounting Knowledge, 9(3), 145-176. [In Persian]
Titman, S., Tsyplakov, S. (2007). A dynamic model of optimal capital structure. Review of Finance, 11(3), 401-451.
Titman, S., Wessels, R. (1988). The determinants of capital structure choice. The Journal of Finance, 43(1), 1-19.
Valiyan, H., Abdoli, A., Ostadhashemi, A. (2018). The effect of corporate asset restructuring sensitivity on the target leverage of companies listed in Tehran Stock Exchange. Financial Management Strategy, 6(1), 115-142 [In Persian].
Valizadeh Larijani, A., Esnaashari, H. (2018). Capital structure and its adjustment speed in firm's life cycle and the role of profitability. Financial Management Strategy, 5(4), 69-92 [In Persian].
Zhou, Q., Keng Tan, K.J., Faff, R., Zhu, Y. (2016). Deviation from target capital structure, cost of equity and speed of adjustment. Journal of Corporate Finance, 39(1), 99-120.