توانایی مدیریتی و هموارسازی سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

10.22103/jak.2023.20986.3848

چکیده

هدف: هموارسازی به عنوان یکی از الگوهای مدیریت سود ابزاری در اختیار مدیران است. مدیران قادر هستند از این ابزار در جهت اهداف خود از جمله فرصت‌طلبی و یا علامت‌دهی به بازار استفاده نمایند. توانایی مدیریتی می‌تواند عاملی برای انتخاب این ابزار برای علامت‌دهی به بازار در جهت مدیریت سود خوب باشد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش توانایی مدیریتی در هموارسازی سود و ارتباط آن با محتوای اطلاعاتی سود است.
 روش: برای آزمون فرضیه‌های پژوهش با پیروی از مطالعات پیشین از مدل رگرسیونی داده‌های ترکیبی استفاده شده است. نمونه‌های پژوهش شامل 791 سال- شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391-1397 (داده‌های مالی 1400-1388) است.
 یافته‌ها: شواهد نشان می‌دهند توانایی مدیریتی با هموارسازی سود رابطه مثبتی دارد و مدیران با توانایی بالا اطلاعات آینده‌نگرانه‌تری را از طریق هموارسازی سود ارائه می‌دهند و از این طریق موجب افزایش محتوای اطلاعاتی سود در مورد عملکرد آتی می‌شوند.
 نتیجه‎گیری: توانایی مدیران را می‌توان به‌عنوان یکی از عوامل اصلی در به‌کارگیری هموارسازی سود به‌عنوان ابزاری جهت مخابره اطلاعات شرکت به بازار در نظر گرفت، در واقع مدیران توانمند از هموارسازی سود جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی استفاده می‌کنند و از این طریق به طور غیرمستقیم به بازار علامت می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


بزرگ‌اصل، موسی و صالح‌زاده، بیستون (1393). توانایی مدیریت و کیفیت اقلام تعهدی. مجله دانش حسابداری، 5(17)، 119-139 https://jak.uk.ac.ir/article_727.html.
بشیری‌منش، نازنین؛ مهری کامرود، ملیحه (1397). تأثیر توانایی مدیریت بر کیفیت افشای اطلاعات با تأکید بر محافظه‌کاری. پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی، 7(1)، 71-90 https://www.arfr.ir/article_68837.html.
حسنی القار، مسعود و مرفوع، محمد (1396). بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر سیاست تقسیم سود. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 7(1)، 103-129 https://journal.alzahra.ac.ir/article_2802.html.
خواجوی، شکراله؛ جهان دوست مرغوب، مهران و ویسی حصار، ثریا (1400). تأثیر توانایی مدیران بر پیامدهای عدم شفافیت اطلاعات شرکت. پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی، 10(1)، 149-185 https://www.arfr.ir/article_136994.html.
خزایی، مهدی؛ زلقی، حسن و افلاطونی، عباس (1398). تأثیر توانایی مدیریت بر میزان قابلیت مقایسه صورت‌های مالی. مجله دانش حسابداری، 10(2)، 21-42 https://jak.uk.ac.ir/article_2276.html.
دموری، داریوش؛ عارف منش، زهره و عباس موصلو، خلیل (1390). بررسی رابطه بین هموارسازی سود، کیفیت سود و ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، 3(1)، 39-54 https://far.ui.ac.ir/article_16902.html.
رحمانی، علی و بشیری‌منش، نازنین (1390). بررسی اثر هموارسازی سود بر آگاهی‌بخشی قیمت سهام. پژوهش‌های حسابداری مالی، 3(3)، 39-54 https://far.ui.ac.ir/article_16920.html.
رسولخانی، باقر و بزرگ اصل، موسی (1398). تأثیر کیفیت سود شرکت‎های مرتبط اقتصادی بر ریسک بازار. پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی، 8(2)، 57-85 https://www.arfr.ir/article_104483.html.
رضایی، فرزین؛ فیروز علیزاده، اکرم و نورمحمدی، الهام (1399). رابطه توانایی مدیریت با اجزاء مدیریت ریسک یکپارچه. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 12(48)، 23-42 https://sanad.iau.ir/journal/faar/Article/680054?jid=680054.
سپاسی، سحر؛ انواری رستمی، علی‌اصغر و صیادی صومار، علی (1394). تأثیر توانایی مدیریت بر تجدید ارائه صورت‌های مالی با تأکید بر انگیزه‌های فرصت‌طلبانه. دانش حسابداری مالی، 2(4)، 89-110 https://jfak.journals.ikiu.ac.ir/article_1256_0.html?lang=en.
صفری گرایلی، مهدی و رضائی پیته نوئی، یاسر (1397). توانایی مدیریت و خوانایی گزارشگری مالی: آزمون نظریۀ علامت‌دهی. مجله دانش حسابداری، 9(2)، 191-218 https://jak.uk.ac.ir/article_2049.html.
طالب بیدختی، عباس؛ ودیعی، محمدحسین و کازرونی، اکرم (1390). تأثیر هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی سود. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 3(9)، 167-191 https://sanad.iau.ir/journal/faar/Article/510628?jid=510628.
منصورفر، غلامرضا؛ دیدار، حمزه و حسین‌پور، وحید (1394). بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، 7(1)، 37-54 https://far.ui.ac.ir/article_17035.html.
موسوی، سید علیرضا؛ جمشیدی، علی و رحمانی، کیهان (1391). بررسی نقش هموارسازی سود در پیش‌بینی سودآوری آتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری مالی، 02(5)، 116-132 https://jfak.journals.ikiu.ac.ir/article_1200.html?lang=fa.
هاشمی، سیدعباس و صمدی، ولی‌الله (1388). آثار هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی آن در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 1(1)، 148-167 https://www.iaaaar.com/article_105220.html?lang=fa.
References
Amiram, D., & E. Owens. (2018). Sign reversal in the relationship between income smoothing and cost of debt. Journal of Business, Finance, & Accounting, 45(1-2), 40-71 https://doi.org/10.1111/jbfa.12295.
Baik, B.J. Chae, S. Choi, & D.B. Farber. (2020); Managerial ability and income smoothing. The Accounting Review, 95(4), 1–22 https://doi.org/10.2308/accr-52600.
Baik, B., Farber, D.B., & Lee, S. (2011). CEO ability and management earnings forecasts. Contemporary Accounting Research, 28(5), 1645-1668 https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.2011.01091.x.
Barnea, A., Ronen, J., & Sadan, S. (1976). Classificatory smoothing of income with extraordinary items. The Accounting Review, 51(1), 110 122 https://www.jstor.org/stable/245377.
Barth, M.E., Elliot, J.A., & Finn, M.W. (1999). Market rewards associated with pattern of increasing earnings. Journal ofAccounting Research, 37(2), 387-413 https://doi.org/10.2307/2491414.
Barth, M.E., Konchitchki, Y., & Landsman, W.R. (2013). Cost of capital and earnings transparency. Journal of Accounting and Economics, 55(2/3), 206-224 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2013.01.004.
Bashirimanesh, N., & Mehri Kamrod, M. (2018). Impact of management ability on information disclosure quality with an emphasis on conservatism. Applied Research in Financial Reporting, 7(1), 71-90 https://www.arfr.ir/article_68837.html [In Persian].
Bhattacharya, U., Daouk, H., & Welker, M. (2003). The world price of earnings opacity. The Accounting Review, 78(3), 641-678 https://doi.org/10.2308/accr.2003.78.3.641.
Biddle, G.C., & Hilary, G. (2006). Accounting quality and firm-level capital investment. The Accounting Review, 81(5), 963-982 https://doi.org/10.2308/accr.2006.81.5.963.
Bozorgasl, M., & Salehzadeh, B. (2014). Managerial ability and accruals quality. Journal of Accounting Knowledge, 5(17), 119-139 https://jak.uk.ac.ir/article_727.html [In Persian].
Cahan, S.F., Liu, G., & Sun, J. (2008). Investor protection, income smoothing, and earnings informativeness. Journal ofInternational Accounting Research, 7(1), 1-24 https://doi.org/10.2308/jiar.2008.7.1.1.
Chaney, P.K., & Lewis, C.M. (1995). Earnings management and firm valuation under asymmetric information. Journal of Corporate Finance, 1(1), 319-345 https://doi.org/10.1016/0929-1199(94)00008-I.
Chaney, P., Jeter, D., & Lewis, C.M. (1998). The use of accruals in income smoothing: A permanent earnings hypothesis. Advances in Quantitative Analysis of Finance & Accounting, 6, 103-135.
Choi, J.H., Myers, L.A., Zang, Y., & Ziebart, D. (2011). Do management EPS forecasts allow returns to reflect future earnings? Implications for the continuation of management’s quarterly earnings guidance. Review of Accounting Studies, 16(1), 143-182 https://doi.org/10.1007/s11142-010-9131-6.
Coff, R.W. (1999). When competitive advantage doesn’t lead to performance: The resource-based view and stakeholder bargaining power. Organization Science, 10(2), 119-133 https://doi.org/10.1287/orsc.10.2.119.
Cohen, D.A., & Zarowin, P. (2010). Accrual-based and real earnings management activities around seasoned equity offerings. Journal of Accounting and Economics, 50(1), 2-19 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.01.002.
Collins, D.W., Kothari, S.P., Shanken, J., & Sloan, R.G. (1994). Lack of timeliness and noise as explanations for the low contemporaneous return-earnings association. Journal of Accounting and Economics, 18(3), 289-324 https://doi.org/10.1016/0165-4101(94)90024-8.
Damoori, D., Arefmanesh, Z., & Abasi Muselo, K. (2011). Investigating the relation between income smoothing, earnings quality and firm value. Financial Accounting Research, 3(1), 39-54 https://far.ui.ac.ir/article_16902.html [In Persian].
Das, S., Shroff, P.K., Zhang, H. (2009). Quarterly earnings patterns and earnings management. Contemporary Accounting Research, 26(3), 797 831 https://doi.org/10.1506/car.26.3.7.
Dascher, P.E., & Malcom, R.E. (1970). A note on income smoothing in the chemical industry. Journal of Accounting Research, 8(2), 253–259 https://doi.org/10.2307/2490110.
Dechow, P.M., & Dichev, I.D. (2002). The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. The Accounting Review, 77(4), 35–59 https://doi.org/10.2308/accr.2002.77.s-1.35.
Dechow, P., Ge, W., & Schrand, C. (2010). Understanding earnings quality: A review of the proxies, their determinants and their consequences. Journal of Accounting and Economics, 50(2–3), 344–401 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.001.
DeFond, M.L., & Park, C.W. (1997). Smoothing income in anticipation of future earnings. Journal of Accounting and Economics, 23(2), 115–139 https://doi.org/10.1016/S0165-4101(97)00004-9.
DeFond, M., Hung, M., & Trezevant, R. (2007). Investor protection and the information content of annual earnings announcements: International evidence. Journal of Accounting and Economics, 43(1), 37–67 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2006.09.001.
Demerjian, P., Lev, B., & McVay, S. (2012). Quantifying managerial ability: A new measure and validity tests. Management Science, 58(7), 1229–1248 https://doi.org/10.1287/mnsc.1110.1487.
Demerjian, P.R., Lev, B., Lewis, M., & McVay, S.E. (2013). Managerial abilty and earnings quality. The Accounting Review, 88(2), 463–498 https://doi.org/10.2308/accr-50318.
Demerjian, P.R., Lewis, M., McVay, S.E. (2017). How does intentional earnings smoothing vary with managerial ability? Journal of Accounting, Auditing & Finance, Forthcoming, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2426313.
Demski, J.S. (1998). Performance measure manipulation. Contemporary Accounting Research, 15(3), 261–285 https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.1998.tb00560.x.
Demski, J., & Sappington, D.E.M. (1987). Delegated expertise. Journal of Accounting Research, 25(1), 68-89 https://www.jstor.org/stable/2491259.
Dou, Y., Hope, O.K., & Thomas, W.B. (2013). Relationship-specificity, contract enforceability, and income smoothing. The Accounting Review, 88(5), 1629–1656 https://doi.org/10.2308/accr-50489.
Durnev, A., Morck, R., Yeung B., & Zarowin, P. (2003). Does greater firm-specific return variation mean more or less informed stock pricing? Journal of Accounting Research, 41(5), 797–836 https://doi.org/10.1046/j.1475-679X.2003.00124.x.
Ewert, R., & Wagenhofer, A. (2005). Economic effects of tightening accounting standards to restrict earnings management. The Accounting Review, 80(4), 1101–1124 https://doi.org/10.2308/accr.2005.80.4.1101.
Falato, A., Li, D., & Milbourn, T. (2015). Which skills matter in the market for CEOs? Evidence from pay for CEO credentials. Working Paper, Federal Reserve Board and Washington University in St Louis. https://doi.org/10.1287/mnsc.2014.2024.
Fernandes, N., & Ferreira, M.A. (2009). Insider trading laws and stock price informativeness. Review of Financial Studies, 22(5), 1845–1887 https://doi.org/10.1093/rfs/hhn066.
Financial Accounting Standards Board (FASB). (2010). Statement of financial accounting concepts No. 8: conceptual framework for financial reporting.
Francis, J., LaFond, R., Olsson, P.M, & Schipper, K. (2004). Cost of equity and earnings attributes. The Accounting Review, 79(4), 967–1010 https://www.jstor.org/stable/4093083.
Francis, J., Huang, A.H., Rajgopal, S., & Zang, A.Y. (2008). CEO reputation and earnings quality. Contemporary Accounting Research, 25(1), 109–147 https://doi.org/10.1506/car.25.1.4.
Fudenberg, D., & Tirole, J. (1995). A theory of income and dividend smoothing based on incumbency rents. Journal of Political Economy, 103(1), 75–93 https://doi.org/10.1086/261976.
Graham, J., Campbell, H., & Rajgopal, S. (2005). The economic implications of corporate financial reporting. Journal of Accounting and Economics, 40(1–3), 3–73 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2005.01.002.
Graham, J., Li, S., & Qiu, J. (2012). Managerial attributes and executive compensation. Review of Financial Studies, 25(1), 144–186 https://doi.org/10.1093/rfs/hhr076.
Hann, R., Heflin, F., & Subramanyam, K.R. (2007a). Fair-value pension accounting. Journal of Accounting and Economics, 44(3), 328–358 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2007.04.001.
Hann, R.N., Lu, Y.Y., & Subramanyam, K.R. (2007b). Uniformity versus flexibility: Evidence from pricing of the pension obligation. The Accounting Review, 82(1), 107–137 https://doi.org/10.2308/accr.2007.82.1.107.
Hasani Alghar, M., & Marfou, M. (2017). The impact of managerial ability on dividend policy. Empirical Research in Accounting, 7(1), 103-129 https://journal.alzahra.ac.ir/article_2802.html [In Persian].
Hjalmarsson, E. (2011). New methods for inference in long-horizon regression. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 46 (3), 815–839 https://doi.org/10.1017/S0022109011000135.
Holcomb, T.R., Holmes Jr., R.M., & Connelly, B.L. (2009). Making the most of what you have: Managerial ability as a source of resource value creation. Strategic Management Journal, 30(5), 457–485 https://doi.org/10.1002/smj.747.
Hashemi, S.A., & Samadi, V. (2009). The effects of profit smoothing on its information content in companies listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting and Auditing Research, 1(1), 148-167 https://www.iaaaar.com/article_105220.html?lang=fa [In Persian].
Hunt, A., Moyer, S.E., & Shevlin, T. (2000). Earnings volatility, earnings management, and equity value. Working Paper, University of Washington http://faculty.washington.edu/shevlin/hms2vol.pdf.
Jones, J.J. (1991). Earnings management during import relief investigations. Journal of Accounting Research, 29(2), 193–228 https://doi.org/10.2307/2491047.
Kanagaretnam, K., Lobo, G.L., & Yang, D.H. (2004). Joint tests of signaling and income smoothing through bank loan loss provisions. Contemporary Accounting Research, 21(4), 843–884 https://doi.org/10.1506/UDWQ-R7B1-A684-9ECR.
Khazaei, M., Zalaghi, H., & Aflatooni, A. (2019). Impacts of management ability on of financial statement comparability. Journal of Accounting Knowledge, 10(2), 21-42 https://jak.uk.ac.ir/article_2276.html [In Persian].
Khajavi,, S., Jahandoust Marghoub, M., & weysihesar, S. (2021). The impact of managers' ability on the consequences of corporate opacity. Applied Research in Financial Reporting, 10(18), 149-185 https://www.arfr.ir/ article_136994.html [In Persian].
Kirschenheiter, M., & Melumad, N.D. (2004). Earnings quality and smoothing. Working paper, Columbia University DOI: 10.2139/ssrn.930445.
LaFond, R. (2008). Discussion of CEO reputation and earnings quality. Contemporary Accounting Research, 25(1),149–156 https://doi.org/10.1506/car.25.1.5.
Lang, M., Lins, K.V., & Maffett, M. (2012). Transparency, liquidity, and valuation: International evidence on when transparency matters most. Journal of Accounting Research, 50(3), 729–774 https://doi.org/10.1111/ j.1475-679X.2012.00442.x.
Leuz, C., Nanda, D., & Wysocki, P.D. (2003). Earnings management and investor protection: An international comparison. Journal of Financial Economics, 69(3), 505–527 https://doi.org/10.1016/S0304-405X(03)00121-1.
Lev, B., & Sougiannis, T. (1996). The capitalization, amortization, and value-relevance of R&D. Journal of Accounting and Economics, 21 (1), 107–138. https://doi.org/10.1016/0165-4101(95)00410-6.
Levitt, A. (1998). The numbers game, Available at: https://www.sec.gov/news/speech/speecharchive/1998/spch220.txt.
Liu, C., Ryan, S., & Wahlen, J.M. (1997). Differential valuation implications of loan loss provisions across banks and fiscal quarters. The Accounting Review, 72(1), 133–146 https://www.jstor.org/stable/248226.
Louis, H., & Robinson, D. (2005). Do managers credibly use accruals to signal private information? Evidence from the pricing of discretionary accruals around stock splits. Journal of Accounting and Economics, 39(2), 361–380 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2004.07.004
Louis, H., & White, H. (2007). Do managers intentionally use repurchase tender offers to signal private information? Evidence from firm financial reporting behavior. Journal of Financial Economics, 85(1), 205–233 https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2006.08.003.
Lundholm, R.J., & Myers, L.A. (2002). Bringing the future forward: The effect of disclosure on the returns-earnings relation. Journal of Accounting Research, 40(3), 809–839 https://doi.org/10.1111/1475-679X.00072.
Malmendier, U., & Tate, G. (2009). Superstar CEOs. The Quarterly Journal of Economics, 124(4), 1593–1638 https://doi.org/10.1162/qjec.2009.124.4.1593.
Mansourfar, G., Didar, H., & Hosseinpour, V. (2015). The effect of managerial ability on earning quality of listed companies in Tehran Stock Exchange. Financial Accounting Research, 7(1), 37-54 https://far.ui.ac.ir/article_ 17035 .html [In Persian].
McNichols, M.F. (2002). Discussion of the quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. The Accounting Review, 77(4), 61–69 https://doi.org/10.2308/accr.2002.77.s-1.61.
McNichols, M., & Wilson, G.P. (1988). Evidence of earnings management from the provision for bad debts. Journal of Accounting Research, 26(Supplement), 1–31. https://doi.org/10.2307/2491176.
Muslu, V., Radhakrishnan, S., Subramanyam, K.R., & Lim, D. (2015). Forward-looking MD&A disclosure and the information environment. Management Science, 61(5), 931–948 https://doi.org/10.1287/mnsc.2014.1921.
Myers, J.N., Myers, L.A., & Skinner, D.J. (2007). Earnings momentum and earnings management. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 22(2), 249–284 https://doi.org/10.1177/0148558X0702200211.
Orpurt, S.F., & Zang, Y. (2009). Do direct cash flow disclosures help predict future operating cash flows and earnings? The Accounting Review, 84(3), 893–935 https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.3.893.
Rahmani, A., & Bashirimanesh, N. (2011). Analysis of the Effect of Income Smoothing on Informative of Stock Prices. Financial Accounting Research, 3(3), 39-54. https://far.ui.ac.ir/article_16920.html [In Persian].
Rajgopal, S., Shevlin, T., & Zamora, V. (2006). CEOs’ outside employment opportunities and the lack of relative performance evaluation in compensation contracts. Journal of Finance, 61(4), 1813–1844  https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2006.00890.x.
Ramanna, K., & Watts, R.L. (2012). Evidence on the use of unverifiable estimates in required goodwill impairment. Review of Accounting Studies, 17(4), 749–780 https://doi.org/10.1007/s11142-012-9188-5.
Rasoulkhani, B., & Bozorg Asl, M. (2020). Economic links and the effect of earnings quality on market risk. Research in Financial Reporting, 8(2), 57-85 https://www.arfr.ir/article_104483.html [In Persian].
Riedl, E.J. (2004). An examination of long-lived asset impairment. The Accounting Review, 79(3), 823–852. https://doi.org/10.2308/accr.2004.79.3.823.
Ronen, J., & Sadan, S. (1981). Smoothing income numbers: Objectives, means, and implications. Reading, MA: Addison-Wesley, https://www.amazon.com/Smoothing-income-numbers-implications-Addison-Wesley/dp/0201063476.
Roychowdhury, S. (2006). Earnings management through real activities manipulation. Journal of Accounting and Economics, 42(3), 335–370 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2006.01.002.
Safari Gerayli, M., & Rezaei Pitenoei, Y. (2018). Managerial ability and financial reporting readability: A test of signaling theory. Journal of Accounting Knowledge, 9(2), 191-218 https://jak.uk.ac.ir/article_2049.html [In Persian].
Sankar, M.R., & Subramanyam, K.R. (2001). Reporting discretion and private information communication through earnings. Journal of Accounting Research, 39(2), 365–386 https://doi.org/10.1111/1475-679X.00017.
Schipper, K., & Vincent, L. (2003). Earnings quality. Accounting Horizons, 17 (Supplement), 97–110 https://doi.org/ 10.2308/acch.2003.17.s-1.97.
Schrand, C.M., & Zechman, S.L.C. (2012). Executive overconfidence and the slippery slope to financial misreporting. Journal of Accounting and Economics, 53(1–2), 311–329 https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2011.09.001.
Scott, W.R. (2012). Financial accounting theory. Pearson Prentice Hall https://www.amazon.com/Financial-Accounting-Theory-William-Scott/dp/0132984660.
Sepasi, S. (2016). Investigating the effect of managerial ability on financial restatements: with emphasis on Opportunistic Incentives. Financial Accounting Knowledge, 2(4), 89-110 https://jfak.journals.ikiu.ac.ir/ article_1256_0.html?lang=en [In Persian].
Spence, M. (1973). Job market signaling. The Quarterly Journal of Economics, 87(3), 355–374 https://doi.org/10.2307/ 1882010.
Subramanyam, K.R. (1996). The pricing of discretionary accruals. Journal of Accounting and Economics, 22(1–3), 249–281 https://doi.org/10.1016/S0165-4101(96)00434-X.
Taleb Bidokhti, A., Vadiei, M., & Kazeroni, A. (2011). Interest income smoothing effect on content. Financial Accounting and Auditing Research, 3(9), 167-191 https://sanad.iau.ir/journal/faar/Article/510628?jid=510628 [In Persian].
Trueman, B., & Titman, S. (1988). An explanation for accounting income smoothing. Journal of Accounting Research, 26(Supplement), 127–139 https://doi.org/10.2307/2491184.
Tucker, J.W., & Zarowin, P.A. (2006). Does income smoothing improve earnings informativeness? The Accounting Review, 81(1), 251–270 https://doi.org/10.2308/accr.2006.81.1.251.