اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر امید پورحیدری

حسابداری استاد حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

accunting.uk.ac.ir/~opourheidari
opourheidariuk.ac.ir
0000-0003-1599-4434

h-index: 9  

مدیر مسئول

دکتر امید پورحیدری

حسابداری استاد حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

accunting.uk.ac.ir/~opourheidari
opourheidariuk.ac.ir
0000-0003-1599-4434

h-index: 9  

دبیر تخصصی

دکتر حمیدرضا حُرّی

اقتصاد پولی دانشیار اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

economic.uk.ac.ir/~horryhr
horryhruk.ac.ir
0000-0002-2038-8968

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر حسن یزدی‌فر

حسابداری استاد حسابداری، دانشگاه دربی، دربی، انگلستان

hassan_yazdifaryahoo.co.uk
0000-0003-3023-2534

h-index: 21  

دکتر غلامرضا زندی پورجوپاری

حسابداری مالی دانشیار حسابداری مالی، دانشگاه کوالا لامپور، کوالا لامپور، مالزی.

www.unikl.edu.my/dvteam/gholamreza-zandi-pour-joopari/
zandiunikl.edu.my
0000-0001-9517-8474

h-index: 6  

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهدی بهار‌مقدم

حسابداری دانشیار بازنشسته حسابداری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

accunting.uk.ac.ir/~mbahar
mbaharuk.ac.ir
0000-0002-6449-4092

دکتر امید پورحیدری

حسابداری استاد حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

accunting.uk.ac.ir/~opourheidari
opourheidariuk.ac.ir
0000-0003-1599-4434

h-index: 9  

دکتر علی ثقفی

حسابداری استاد بازنشسته حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

simap.atu.ac.ir/cv/9693096/
saghafiatu.ac.ir
0000-0003-4240-9130

دکتر احمد خدامی‌پور

حسابداری استاد حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

accunting.uk.ac.ir/~khodamipour
khodamipouruk.ac.ir
0000-0002-1620-0096

h-index: 5  

دکتر سیداحمد خلیفه سلطانی

حسابداری دانشیار حسابداری، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

staff.alzahra.ac.ir/khalifehsultani
khalifehsultanialzahra.ac.ir
0000-0002-6222-8516

h-index: 4  

دکتر مهدی صالحی

حسابداری استاد حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

fea.um.ac.ir/index.php/fa/?option=com_groups&view=prof&pid=401367192&grpId=1302&c1=009ace&c2=7a4197&f=1
mehdi.salehium.ac.ir
0000-0003-2698-9817

h-index: 17  

دکتر محمد عرب‌مازار یزدی

حسابداری دانشیار حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375689
marabmazarsbu.ac.ir
0000-0002-9411-4943

h-index: 6  

دکتر داریوش فروغی

حسابداری دانشیار حسابداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

ase.ui.ac.ir/foroghi
foroghiase.ui.ac.ir

دکتر مهدی مرادی

حسابداری، حسابرسی، مالیات استاد حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

mhd_moradi.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
mhd_moradium.ac.ir
0000-0003-2622-4953

دکتر حسین مهرابی بشر آبادی

اقتصاد استاد اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

depagr.uk.ac.ir/~hmehrabi
hmehrabiuk.ac.ir
0000-0002-6169-8081

دکتر ساسان مهرانی

حسابداری دانشیار حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/smehrani/
smehraniut.ac.ir

h-index: 10  

ویراستار انگلیسی

دکتر مهدی صالحی

حسابداری استاد حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

fea.um.ac.ir/index.php/fa/?option=com_groups&view=prof&pid=401367192&grpId=1302&c1=009ace&c2=7a4197&f=1
mehdi.salehium.ac.ir
0000-0003-2698-9817

h-index: 17  

ویراستار ادبی نشریه

دکتر سید امیر جهادی حسینی

ادبیات فارسی دانشیار ادبیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

hu.uk.ac.ir/~jahadi
jahadiuk.ac.ir
0000-0001-9278-7784

دبیر اجرایی

امین محمدی

کامپیوتر مدیر اجرایی مجله دانش حسابداری

jakuk.ac.ir
034-33257550