نکول شرکتی و قیمت‌گذاری دارایی‌ها در بازار سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری گروه مالی و بانکداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری گروه مدیریت مالی و مهندسی مالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22103/jak.2023.21254.3868

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، تحلیل نقش نکول شرکتی در قیمت‌گذاری دارایی‌ها و توضیح سودآوری مهمترین راهبردهای سرمایه‌گذاری است.
 روش: در این پژوهش، از نسخه‌های بسط‌یافته مدل‌های فاما و فرنچ (1993) و کارهارت (1997) به‌منظور آزمون رابطه بین بازده‌های مازاد سهام و فاکتورهای ریسک استفاده شده است.
 یافته‌ها: صرف ارزش، بی‌تفاوت نسبت به حضور یا عدم حضور فاکتور نکول شرکتی در مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌ها، غالباً در گروه‌های سهام کوچک ارزشی و بزرگ ارزشی، وجود دارد. با ورود متغیر نکول شرکتی، معناداری اثر اندازه در بین سهام بزرگ ارزشی ناپدید می‌شود، اما این فاکتور همچنان تأثیرگذاری خود را در توضیح نوسان‌های بازده سه گروه دیگر سهام شامل کوچک ارزشی، کوچک رشدی و بزرگ رشدی، حفظ می‌کند. همچنین، مشخص شد که بازده‌های مازاد هیچ‌یک از پرتفوی‌ها، حاوی صرف تکانه نیستند. مهم‌تر اینکه، یک رابطه منفی و معنادار بین احتمال نکول شرکتی و بازده‌های مازاد پرتفوی‌ها مشاهده می‌شود.
 نتیجه‌گیری: ورود فاکتور نکول شرکتی به مدل‌های پیش‌گفته، عملکرد آنها را در قیمت‌گذاری سهام بهبود می‌دهد. نماگر احتمال نکول کمپل و همکاران، بیشترین سهم را در افزایش قدرت توضیح‌دهندگی مدل‌های مذکور دارد. امتیاز O اولسن و امتیاز Z آلتمن، در رتبه‌های دوم و سوم قرار می‌گیرند و معیار مبتنی بر مدل مرتون، در جایگاه آخر می‌ایستد. با توجه به یافته‌های پژوهش، نمی‌توان صرف ارزش، صرف اندازه و صرف تکانه در بازده سهام را به‌عنوان پاداشی در ازای تحمل ریسک نکول در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها


بولو، قاسم و احمدوند، میثم (1398). الگویی برای پیش‌بینی نکول شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران. مجله دانش حسابداری، (1)10، 38-1 https://jak.uk.ac.ir/ article_2262.html.
راعی، رضا و بستان‌آرا، مهدی (1398). جستجو برای ساختار بهینه مدل قیمت‌گذاری فاما و فرنچ و کارهارت در بازار سرمایه ایران. راهبرد مدیریت مالی، (24)7، 70-41 https://journal.alzahra.ac.ir/article_3881.html.
صراف، فاطمه؛ هاشمی‌نژاد، شبنم و سودی، گیتا (1400). نوسان‌پذیری بازار، تمایلات سرمایه‌گذاران و استراتژی مومنتوم. مطالعات حسابداری و حسابرسی، (38)10، 68-53 https://www.iaaaas.com/article_134544.html.
فدائی‌نژاد، محمداسماعیل؛ شهریاری، سارا و سلیم، فرشاد (1394). تجزیه و تحلیل رابطه ریسک درماندگی مالی و بازده سهام. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، (2)22، 262-243 https://acctgrev.ut.ac.ir/article_54972.html.
فدائی‌نژاد، محمداسماعیل؛ شهریاری، سارا و سلیم، فرشاد (1394). معمای رابطه ریسک درماندگی مالی با بازده سهام - مطالعه تجربی در بورس اوراق بهادار تهران. مدیریت دارایی و تأمین مالی، (2)3، 54-33 https://amf.ui.ac.ir/article_19912.html.
فلاح شمس، میرفیض؛ احمدوند، میثم و خواجه‌زاده دزفولی، هادی (1397). آزمون رابطه ریسک نکول و اثر شتاب: با استناد به شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، (37)11، 118-103 https://journals.srbiau.ac.ir/article_11516.html.
References
Abinzano, I., Muga, L., & Santamaria, R. (2014). Is default risk the hidden factor in momentum returns? Some empirical results. Accounting & Finance, 54(3), 671-698 https://doi.org/10.1111/acfi.12021.
Agarwal, V., & Taffler, R. (2008). Does financial distress risk drive the momentum anomaly? Financial Management, 37(3), 461-484 https://www.jstor.org/stable/20486664.
Altman, E.I. (1968). Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. The Journal of Finance, 23(4), 589-609 https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1968.tb00843.x.
Avramov, D., Chordia, T., Jostova, G., & Philipov, A. (2007). Momentum and credit rating. The Journal of Finance, 62(5), 2503-2520 https://www.jstor.org/stable/4622342.
Banerjee, A., De, A., & Bandyopadhyay, G. (2018). Momentum effect, value effect, risk premium and predictability of stock returns- A study on Indian market. Asian Economic and Financial Review, 8(5), 669-681 https://doi.org/ 10.18488/journal.aefr.2018.85.669.681.
Bas, T., Elgammal, M.M., Gough, O., Shah, N.S., & Van Dellen, S. (2016). Do financial distress and liquidity crises affect value and size premiums? Applied Economics, 48(39), 3734-3751 https://doi.org/10.1080/00036846.2016.1145345.
Bolo, Gh., & Ahmadvand, M. (2019). A model for predicting corporate default in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Knowledge, 10(1), 1-38 https://jak.uk.ac.ir/article_2262.html?lang=en [In Persian].
Campbell, J.Y., Hilscher, J., & Szilagyi, J. (2008). In search of distress risk. The Journal of Finance, 63, 2899-2939 https://scholar.harvard.edu/files/campbell/files/campbellhilscherszilagyi_jf2008.pdf.
Carhart, M.M. (1997). On persistence in mutual fund performance. The Journal of Finance, 52, 57-82 https://www.jstor.org/ stable/2329556.
Chan, H., Faff, R., & Kofman, P. (2011). Is default risk priced in Australian equity? Exploring the role of the business cycle. Australian Journal of Management, 36(2), 217-246 https://doi.org/10.1177/0312896211407528.
Chan, K.C., & Chen, N.F. (1991). Structural and return characteristics of small and large firms. The Journal of Finance, 46(4), 1467-1484 https://www.jstor.org/stable/2328867.
Chen, C.M., & Lee, H.H. (2013). Default risk, liquidity risk, and equity returns: Evidence from the Taiwan market. Emerging Markets Finance and Trade, 49(1), 101-129 https://www.jstor.org/stable/23437617.
Chen, N.F., & Zhang, F. (1998). Risk and return of value stocks. Journal of Business, 71, 501-35 https://www.jstor.org/ stable/10.1086/209755.
Cheng, Z., Fang, J., & Zhang, Y. (2022). The dual effect of financial distress on stock pricing and realized return. Available at SSRN, https,//ssrn.com/abstract=4058257 (Retrieved May, 2022)
Dichev, I.D. (1998). Is the risk of bankruptcy a systematic risk? The Journal of Finance, 53(3), 1131-1147 https://www.jstor.org /stable/117389.
Dimson, E., Nagel, S., & Quigley, G. (2003). Capturing the value premium in the United Kingdom. Financial Analysts Journal, 59(6), 35-45 https://www.jstor.org/stable/4480526.
Dove, H. (2018). Distress risk, financial crisis and investment strategies: Evidence from the United Kingdom. Durham Theses, Durham University http://etheses.dur.ac.uk/12755.
Fadaeinejad, M.E., Shahriary, S., & Salim, F. (2015). An analysis of the relationship between financial distress risk and equity returns. Journal of the Accounting and Auditing Review, 22(2), 243-262 https://acctgrev.ut.ac.ir/ article_54972.html?lang=en [In Persian].
Fadaeinejad, M.E., Shahriary, S., & Salim, F. (2015). A relation of the distress risk and equity returns puzzle- Empirical evidence from Tehran Stock Exchange. Journal of Asset Management and Financing, 3(2), 33-54 https://amf.ui.ac.ir/article_19912.html?lang=en [In Persian].
Fallah Sham, M.F., Ahmadvand, M., & Khajezadeh Dezfuli, H. (2018). Studying the relationship between default risk and momentum effect: Based on evidence from firms listed on Tehran Stock Exchange. Financial Knowledge of Securities Analysis, 11(37), 103-118 https://journals.srbiau.ac.ir/article_11516.html?lang=en [In Persian].
Fama, E. F., & French, K.R. (1992). The cross-section of expected stock returns. The Journal of Finance, 47, 427-465 https://www.jstor.org/stable/2329112.
Fama, E.F., & French, K.R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33, 3-56 https://doi.org/10.1016/0304-405X(93)90023-5.
Fama, E.F., & French, K.R. (1996). Multifactor explanations of asset pricing anomalies. The Journal of Finance, 51(1), 55-84 https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1996.tb05202.x.
Fama, E.F., & French, K.R. (1998). Value versus growth: The international evidence. The Journal of Finance, 53(6), 1975-1998 https://www.jstor.org/stable/117458.
Fama, E.F., & French, K.R. (2015). A five-factor asset pricing model. Journal of Financial Economics, 116(1), 1-22 https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2014.10.010.
Gharghori, P., Chan, H., & Faff, R. (2007). Are the Fama-French factors proxying default risk? Australian Journal of Management, 32(2), 223-249 https://doi.org/10.1177/031289620703200204.
Griffin. J.M., & Lemmon. M.L. (2002). Book-to-market equity, distress risk, and stock returns. The Journal of Finance, 57(5), 2317-2336 https://www.jstor.org/stable/3094513.
Idrees, S., & Qayyum, A. (2018). The impact of financial distress risk on equity returns: A case study of non-financial firms of Pakistan Stock Exchange. Journal of Economics Bibliography, 5(2), 49-59 http://www.kspjournals.org/ index.php/JEB/article/view/1623.
Jegadeesh, N., & Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers: Implications for stocks market efficiency. The Journal of Finance, 48(1), 65-91 https://www.jstor.org/stable/2328882.
Kakinuma, Y. (2020). Return premium of financial distress and negative book value: Emerging market case. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(8), 25-31 DOI: 10.13106/jafeb.2020.vol7.no8.025.
Kang, C., & Kang, H, G. (2009). The effect of credit risk on stock returns. Journal of Economic Research, 14, 49-67 https://ssrn.com/abstract=1419963.
Khan, U.E., & Iqbal, J. (2021). The relationship between default risk and asset pricing: Empirical evidence from Pakistan. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(3), 717-729 https://koreascience.kr/article/JAKO202106438543519.pdf.
Kim, D. (2016). Size premium, distress risk and distress anomaly. Working Paper.
Lakonishok, J., Shleifer, A., & Vishny, R.W. (1994). Contrarian investment, extrapolation, and risk. The Journal of Finance, 64(5), 1541-1578 https://www.jstor.org/stable/2329262.
Leland, H.E., & Toft, K.B. (1996). Optimal capital structure, endogenous bankruptcy, and the term structure of credit spreads. The Journal of Finance, 51(3), 987-1019 https://www.jstor.org/stable/2329229.
Li, H., Lai, S., Conover, J.A., Wu, F., & Li, B. (2018). Stock returns and financial distress risk: Evidence from the AsianPacific markets. Research in Finance, 33, 123-158 DOI: 10.1108/S0196-382120170000033007.
Longstaff, F., & Schwartz, E.S. (1995). A simple approach to valuing risky fixed and floating rate debt. The Journal of Finance, 50(3), 789-819 https://www.jstor.org/stable/2329288.
Merton, R.C. (1974). On the pricing of corporate debt: The risk structure of interest rates. The Journal of Finance, 29(2), 449-470 https://www.jstor.org/stable/2978814.
Ohlson, J.A. (1980). Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy. Journal of Accounting Research, 18(1), 109-131 https://www.jstor.org/stable/2490395.
Phalippou, L. (2007). Investing in private equity funds: A survey. https,//ssrn.com/abstract=980243 (Retrieved May, 2022).
Pope, P.F. (2010). Bridging the gap between accounting and finance. British Accounting Review, 42(1), 88-102 https://doi.org/10.1016/j.bar.2010.03.001.
Raei, R., & Bostanara, M. (2019). In pursuit of the optimal combination of Fama-French and Carhart models for Iranian capital market. Journal of Financial Management Strategy, 7(24), 41-70 https://journal.alzahra.ac.ir/ article_3881.html?lang=en [In Persian].
Sarraf, F., Hashemi Nejad, Sh., & Soodi, G. (2021). Market volatility, investors sentiment and momentum strategy. Journal of Accounting and Auditing Studies, 10(38), 53-68 https://www.iaaaas.com/article_134544.html?lang=en [In Persian].
Vassalou, M., & Xing, Y. (2004). Default risk in equity returns. The Journal of Finance, 59, 831-868 https://www.jstor.org/ stable/3694915