توسعه محرک‌های تقویت حسابداری شنیداری واکنشی در مقابل محورهای اختلال هیستریک مدیرعامل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 استادیارگروه حسابداری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

3 استادیارگروه اقتصاد، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

10.22103/jak.2023.20418.3791

چکیده

هدف: هدف این پژوهش ارزیابی توسعه محرک‌های تقویت حسابداری شنیداری واکنشی در مقابل اختلال هیستریک مدیرعامل است.
 روش: این مطالعه در دسته پژوهش‌های توسعه‌ای قرار می‌گیرد که ضمن ایجاد چارچوب نظری در مورد ابعاد پژوهش، به دنبال بسط آن در عملکردهای شرکت‌های بازار سرمایه است. لذا از طریق غربالگری محتوایی ابتدا تلاش می‌شود تا ابعاد پژوهش بر اساس دو محور « » و « » در تحلیل گام بعدی یعنی مجموعه راف ابتدا شناسایی شود و از طریق تحلیل فازی نسبت به قابلیت تعمیم ابعاد پژوهش به شرکت‌های بازار سرمایه اقدام لازم صورت گیرد. در نهایت در بخش کمی طی چند مرحله نسبت به پیاده‌سازی فرآیند راف جهت تعیین محرک‌ترین بعد تقویت حسابداری شنیداری به عنوان مبنایی برای کنترل اختلال شخصیت هیستریک مدیرعامل اقدام می‌گردد.
 یافته‌ها: نتایج در بخش کیفی از وجود مؤلفه به عنوان محرک‌های تقویت حسابداری شنیداری و 5 مضمون به عنوان محورهای اختلال شخصیت هیستریک مدیرعامل حکایت دارد. در بخش کمی نیز مشخص گردید، مهمترین محور اختلال شخصیت هیستریک مدیرعامل در مواجه با ذینفعان شرطی‌سازی ذینفعان بود. از طرف دیگر مشخص شد، مهمترین محرک تقویت‌کننده‌ی حسابداری شنیداری که می‌تواند واکنشی به چنین اختلالی در عملکردهای مدیرعامل باشد، توسعه سیستم‌های اطلاعات مالی ( ) است.
 نتیجه‌گیری: یافته‌های مطالعه نشان می‌دهد، توسعه سیستم‌های اطلاعات مالی به عنوان محرک حسابداری شنیداری سبب خواهد شد تا سطح شناخت از انتظارات و نیازهای ذینفعان در بسترهای اجتماعی ارتقاء یابد و با سرعت بخشیدن به ارزیابی محیطی، واحد حسابداری فرآیندهای فنی و رفتاری لازم را نسبت به ارائه‌ی پاسخ درخور به انتظارات و خواسته‌های آنان به‌کارگیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آذربراهمان، علیرضا؛ کامیابی، یحیی و ملکیان، اسفندیار. (1400). هژمونی فرهنگ اخلاق حرفه‌ای در حسابرسی و ارزیابی پیامدهای آن. حسابداری ارزشی و رفتاری، ۶(۱۲)، ۹۵-۵۷ https://aapc.khu.ac.ir/article-1-1051-fa.html.
بذرافشان، وجیهه؛ بذرافشان، آمنه و صالحی، مهدی (1397). بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 25(4)، 478-457 https://acctgrev.ut.ac.ir/article_70210.html.
بزرگ‌اصل، موسی؛ بهشور، اسحاق و احمدی پاک، فرشته (1400). خودشیفتگی مدیرعامل و ریسک تقلب در گزارشگری مالی با تأکید بر نقش حسابرسان و کمیته حسابرسی. مجله دانش حسابداری، 12(2)، 155-139 https://jak.uk.ac.ir/article_2878.html?lang=fa.
پیری‌سقرلو، مهدی؛ تحریری، آرش؛ حجازی، رضوان و صمدی‌لرگانی، محمود (1400). تأثیر عناصر آموزش بر توسعه حسابداری در دانشگاه‌های ایران: تاریخ شفاهی. دانش حسابداری مالی، 8(2)، 104-69 https://jfak.journals.ikiu.ac.ir/article_2430.html.
حکمتی، عیسی؛ محمودعلیلو، مجید؛ سیدمهدوی اقدم، روح‌اله و خجسته، سولماز (1395). مطالعه مقدماتی روابط ساختاری عامل‌های شخصیتی هگزاکو با اختلالات شخصیت خوشه B. مطالعات روانشناختی، 12(1)، 46-27 https://psychstudies.alzahra.ac.ir/article_2254.html.
رضازاده، فرزانه؛ رضایی، فرزین و حمیدی، ناصر (1399). تأثیر خودکارآمدی، منبع‌کنترل و ویژگی‌های تاریک شخصیت بر گزارشگری مالی متقلبانه. حسابداری ارزشی و رفتاری، 5(۱۰)، 167-131 https://aapc.khu.ac.ir/article-1-841-fa.html.
شفاعت، احمدرضا؛ کاشانی‌پور، محمد؛ غلامی‌جمکرانی، رضا و جهانگیر نیا، حسین (1400). تأثیر متغیر تیپ شخصیتی مدیران بر مدیریت سود و نقش تعدیلی آن در رابطه بین مدیریت سود با افشای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت. حسابداری ارزشی و رفتاری، ۶(۱۲)، 343-308 https://aapc.khu.ac.ir/article-1-773-fa.html.
عبدلی، محمدرضا؛ ولیان، حسن؛ بی‌نیاز، عباس و حسن‌پور، داود (1399). مدل اقناع‌گری مدیرعامل در افشای اطلاعات مالی. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 13(48)، 104-77 https://sanad.iau.ir/Journal/jfksa/Article/803283.
عبدی، رسول؛ زینالی، مهدی و تقی‌زاده خانقاه، وحید (1396). تأثیر مالکیت مدیریتی بر رابطه بین جریان‌های نقد آزاد و ناکارایی سرمایه‌گذاری. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 9(35)، 191-157 https://www.sid.ir/paper/197937/fa.
فقیهی، زهرا؛ حاجی‌اسماعیلی، محمدرضا و نشاط‌دوست، حمیدطاهر (1400). بررسی اختلال شخصیت «نمایشی» در آموزه‌های اسلامی و تطبیق آن با یافته‌های روان‌شناسی. تحقیقات علوم قرآن و حدیث، 17(1)، 215-185 https://tqh.alzahra.ac.ir/article_4597.html.
گیلانی، آتنا؛ صفری‌گرایلی، مهدی؛ رمضانی، جواد و رضائیان، رمضان (140۱). طراحی مدل کارکردِ استعاره‌ حسابداری گفتمان: نظریه داده ‌بنیاد و تحلیل ماتریس تفسیری فازی. مجله دانش حسابداری، ۳(۳)، 23-1 https://jak.uk.ac.ir/article_3117.html?lang=fa.
معطوفی، علیرضا و ولیان، حسن (۱۳۹۸). بررسی روابط متقابل عوامل موثر بر اجرای حاکمیت‌شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش DEMATEL. مهندسی تصمیم، ۳(۹)، 198-161 http://jde.khu.ac.ir/article-1-104-fa.html.
نحاس، کاظم؛ کرمی، غلامرضا؛ حجازی، رضوان و خواجوی، شکراله (1399). بررسی تأثیر یادگیری مبتنی بر تیم ( )، بر یادگیری حسابداری. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 12(45)، 70-55 https://www.iaaaar.com/article_107124_f01b38bb446c643ebce084df8a4ad05a.pdf.
ولیان، حسن؛ عبدلی، محمدرضا و اروئی، مهران (1397). تعدیل شکاف انتظارات حسابرسی بر اساس استراتژی‌های منابع انسانی از طریق رویکرد تئوری راف و تئوری خاکستری. حسابداری مدیریت، 11(39)، 137-115 https://sanad.iau.ir/Journal/jma/Article/816746.
ولی‌زاده لاریجانی، اعظم؛ حسینی، سیدعلی و طهماسبی‌آشتیانی، مهسا (1399). اثر تعاملی کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت حاکمیت شرکتی بر نوسان‌پذیری عملکرد شرکت. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 27(3)، 472-454 https://acctgrev.ut.ac.ir/article_78820.html.
References
Abdi, R., Ziynali, M., & Taghizadeh khanghah, V. (2017). The effect of managerial ownership on the relationship between free cash flows and investment inefficiency, Financial Accounting and Auditing Research, 9(35), 191-157 https://www.sid.ir/paper/197937/fa [In Persian].
Abdoli, M., Valiyan, H., Biniyaz, A., & Hassanpour, D. (2021). Model CEO's persuasion by disclosure of financial information. Financial Knowledge of Securities Analysis, 13(48), 77-104 https://sanad.iau.ir/Journal/jfksa/Article/ 803283 [In Persian].
Alexander, D., De Brébisson, H., Circa, C., Eberhartinger, E., Fasiello, R., Grottke, M., & Krasodomska, J. (2021). Philosophy of language and accounting. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 31(7), 1957-1980 https://doi.org/10.1108/AAAJ-06-2017-2979.
Azarberahman, A., Kamyabi Y., Malekiyan, E. (2022). The hegemony of the culture of professional ethics in audithing and evaluating its consequences. Journal of Value and Behavioral Accounting, 6(12), 57-95 https://aapc.khu.ac.ir/article-1-1051-fa.html [In Persian].
Baker, M., Andrew, J., & Roberts, J. (2022). Accounting talk: developing conversation analysis in accounting research, Accounting, Auditing & Accountability Journal, https://doi.org/10.1108/AAAJ-09-2020-4943.
Bassnett, S., Frandsen, A.C., Hoskin, K. (2018). The unspeakable truth of accounting: On the genesis and consequences of the first “non-glottographic” statement form, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 31(7), 2083-2107 https://doi.org/10.1108/AAAJ-08-2017-3099.
Bazrafshan, V., Bazrafshan, A., & Salehi, M. (2018). Investigating the influence of managers' narcissism on financial reporting quality. Accounting and Auditing Review, 25(4), 457-478 https://acctgrev.ut.ac.ir/article_ 70210.html [In Persian].
Borner, M., & Zerfass, A. (2018). The power of listening in corporate communications: theoretical foundations of corporate listening as a strategic mode of communication, public relations and the power of creativity (Advances in public relations and communication management, Vol. 3), Emerald Publishing Limited, Bingley, 3-22.
Bouzouitina, A., Khaireddine, M., Jarboui, A. (2022). Do CEO overconfidence and narcissism affect corporate social responsibility in the UK listed companies? The moderating role of corporate governance. Society and Business Review, 1(2), 34-55 https://doi.org/10.1108/SBR-07-2020-0091.
Bozorgasl, M., Behshour, I., & Ahmadi Pak, F. (2021). Chief executive officer (CEO) narcissism and risk of financial reporting fraud with placing emphasis on the roles of auditors and audit committees. Journal of Accounting Knowledge, 12(2), 139-155 https://jak.uk.ac.ir/article_2878.html?lang=en [In Persian].
Brown, J. (2009). Democracy, sustainability and dialogic accounting technologies: Taking pluralism seriously. Critical Perspectives on Accounting, 20(3), 313-342 https://doi.org/10.1016/j.cpa.2008.08.002.
Butler, C. (2016). The probability evaluation game: an instrument to highlight the skill of reflexive listening'. Accounting Education, 25(2), 107-23 DOI: 10.1080/09639284.2015.1089178.
Callen, J.L., & Fang, X. (2013). Institutional investor stability and crash risk: Monitoring versus short-termism? Journal of Banking & Finance, 37(8), 3047-3063 https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.02.018.
Chong, S., Momin, M. & Narayan, A. (2022). A research framework to analyse visual persuasion of photographs in sustainability reports. Meditari Accountancy Research, https://doi.org/10.1108/MEDAR-01-2022-1565.
Chu, Ch., Ch., Ji.Y., Lee, H.Y., & Lin, Y.T. (2021). Top management attributes, psychological capital, and green accounting effectiveness in public-private partnership context. Organizational Psychology, https://doi.org/10.3389/ fpsyg.2019.01312.
Da Silva, J.B., & Llewellyn, N., & Anderson-Gough, F. (2017). Oral-aural accounting and the management of the Jesuit corpus. Accounting, Organizations and Society, 2(2), 1-14 https://doi.org/10.1016/j.aos.2017.04.003.
Faghihi, Z., Hajiesmayeeli, M.R., & Neshatdoost, H.T. (2021). Examining the disorder of "dramatic" personality in Islamic teachings and comparing it with the findings of psychology. The Research of Quran and Hadith Sciences, 17(1), 215-185 https://tqh.alzahra.ac.ir/article_4597.html [In Persian].
Farrell, J.M., & Shaw, I.A. (1994). Emotional awareness training: A prerequisite to effective cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder. Journal of Cognitive and Behavioral Practice, 1(2), 71-91 https://doi.org/10.1016/S1077-7229(05)80087-2.
Ferrari-Bridgers, F., & Murolo, S. (2022). Assessing critical listening skills in accounting community college students: An exploratory inquiry of how exercising listening skills positively impacts students’ test performance. Business and Professional Communication Quarterly, https://doi.org/10.1177/23294906221090504.
Frémeaux, S., Puyou, F.R., & Michelson, G. (2020). Beyond accountants as technocrats: A common good perspective. Critical Perspectives on Accounting, 67/68(1), 1-22 https://doi.org/10.1016/j.cpa.2018.07.003.
Gilani, A., Safari Gerayli, M., Ramezani, J., & Rezaeyan, R. (2022). Designing a metaphor functional model of dialogic accounting: By Grounded Theory and Fuzzy interpretive matrix analysis. Journal of Accounting Knowledge, 13(3), 195-227 https://jak.uk.ac.ir/article_3117.html [In Persian].
Godowski, Ch., Negre, E., & Verdier, M.A. (2021). Toward dialogic accounting? Public accountants’ assistance to works councils − A tool between hope and illusion. Critical Perspectives on Accounting, 69(3), 124-149 https://doi.org/10.1016/j.cpa.2019.102095.
Hekmati, I., Aliloo, M.M., Seyed Mahdavi Aghdam, R., & Khojasteh, S. (2016). Preliminary study of structural relationship of HEXACO personality factors and cluster B personality disorders. Journal of Psychological Studies, 12(1), 27-46 https://psychstudies.alzahra.ac.ir/article_2254.html [In Persian].
Hesse, M. (2010). Psychoeducation for personality disorders as an add‐on to substance abuse treatment versus attention placbo: A controlled trial. Drugs and Alcohol Today, 10(1), 25-32 https://doi.org/10.5042/daat.2010.0125.
Jackling, B. (2002). Are negative perceptions of the accounting profession perpetuated by the introductory accounting course? An Australian study. Asian Review of Accounting, 10(2), 62-80 https://doi.org/10.1108/eb060758.
Kelly, P. (2021). Integrating giving voice to values into an accounting ethics course – promoting ethical behavior of future accounting professionals, Baker, C.R. (Ed.) research on professional responsibility and ethics in accounting (Research on professional responsibility and ethics in accounting, Vol. 24), Emerald Publishing Limited, Bingley, 19-35.
Kholeif, A. (2011). The positivistic approach to management accounting: Recent developments and future directions. Review of Management Accounting Research, Palgrave Macmillan, London, 523–542 https://link.springer.com/ chapter/10.1057/9780230353275_20.
Manca, S., Altoè, G., & Fornara, F. (2019). The persuasive route to sustainable mobility: Elaboration likelihood model and emotions predict implicit attitudes. Environment and Behavior, 52(8), 177-197 https://doi.org/ 10.1177/0013916518820898.
Matoufi, A., & Valian, H. (2019). The Investigating the interrelation of effective factors on corporate governance for companies listed in Tehran Stock Exchange using DEMATEL method. Journal of Decision Engineering, 3(9), 161-198 http://jde.khu.ac.ir/article-1-104-fa.html [In Persian].
Melissa Walters York, L. (1996). Metaphor in accounting discourse. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 9(5), 45-70 https://doi.org/10.1108/09513579610367242.
Nahas, K., Karami, G., Hejazi, R., & Khajoy, S. (2020). Investigation the Effect of Team-Based Learning (TBL) on Active Learning in Accounting. Accounting and Auditing Research, 12(45), 55-70 https://www.iaaaar.com/article_107124_f01b38bb446c643ebce084df8a4ad05a.pdf [In Persian].
Pawlak, Z. (2005). Rough sets and flow graphs, Rough Sets, Fuzzy Sets. Data Mining and Granular Computing, 36(41), 1-11 https://link.springer.com/chapter/10.1007/11548669_1.
Pelster, M., & Schaltegger, S. (2022). The dark triad and corporate sustainability: An empirical analysis of personality traits of sustainability managers. Business Ethics the Environment & Resposibility, 31(1), 80-99 https://doi.org/10.1111/beer.12398.
Piri Sagharloo, M., Tahriri, A., Hejazi, R., & Samadi Larghani, M. (2021). The impact of education elements on accounting development in Iranian universities: Oral history. Financial Accounting Knowledge, 8(2), 69-104 https://jfak.journals.ikiu.ac.ir/article_2430.html [In Persian].
Reddrop, A., & Gido, M. (2019). Listening Skills: Accountancy Educators in Retreat. Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 13(1), 2019, 76-89 https://ro.uow.edu.au/aabfj/vol13/iss1/5.
Rezazadeh, F., Rezaei F., & Hamidi, N. (2021). The effect of self-efficacy, locus of control, and dark personality trait on fraudulent fiinancial reporting. Journal of Value and Behavioral Accounting, 5(10), 167-131 https://aapc.khu.ac.ir/article-1-841-fa.html [In Persian].
Rizza, C., & Ruggeri, D. (2021). Knowing new managerial directions: the role of AIS. Journal of Accounting & Organizational Change, 17(2), 282-306 https://doi.org/10.1108/JAOC-12-2018-0124.
Ruff, K., Nappert, P.-L., & Graham, C. (2022). Impact valuations in social finance: emic and polyvocal stakeholder accounts. Accounting, Auditing & Accountability Journal, https://doi.org/10.1108/AAAJ-01-2021-5081.
Rutherford, B.A. (2020). Ironies of narrative accounting research and the case for professional accounting judgement in accounting scholarship. Meditari Accountancy Research, 28(2), 229-250 https://doi.org/10.1108/ MEDAR-06-2019-0512.
Senn, J., Luque-Vílchez, M., & Larrinaga, C. (2022). The role of accounting in the assessment of knowledge production from a multi-stakeholder’s perspective. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, https://doi.org/10.1108/SAMPJ-10-2021-0437.
Shafaat, A.R., Kashanipour, M., Gholami Jamkarani, R., & Jahangirnia, H. (2022). The effect of managers' personality type on earnings management and its moderating role in the relationship between earnings management and corporate social responsibility disclosure. Journal of Value and Behavioral Accounting, 6(12), 308-343 https://aapc.khu.ac.ir/article-1-773-fa.html [In Persian].
Shyng, J.Y., Tzeng G.H., & Wang F.K. (2007). Rough set theory in analyzing the attributes of combination values for insurance market. Expert System with Applications, 32(1), 56-64 https://doi.org/10.1016/j.eswa.2005.11.002.
Smith, S.F., & Lilienfeld, S.O. (2012). Histrionic personality disorder. Encyclopedia of Human Behavior (Second Edition), 312-315.
Stals, R., Dijkhuizen, A. & Joosten, T. (2010). Surviving severe personality disorders: a challenge for patients and professionals. Advances in Dual Diagnosis, 3(4), 38-44 https://doi.org/10.5042/add.2011.0191.
Valiyan, H., Abdoli, M., & Orooyee, M. (2018). Adjustment of audit expectation gap based on human resources strategies through the Rough and Gray theory. Management Accounting, 11(39), 115-137 https://sanad.iau.ir/ Journal/jma/Article/816746 [In Persian].
Valizadeh Larijani, A., Hosseini, S.A., & Tahmasebi Ashtiyani, M. (2020). The interaction impact of accruals quality and corporate governance quality on performance variability. Accounting and Auditing Review, 27(3), 454-472 https://acctgrev.ut.ac.ir/article_78820.html [In Persian].
Wall, H.J., Campbell, C.C., Kaye, L.K., Levy, A., & Bhullar, N. (2020). Personality profiles and persuasion: An exploratory study investigating the role of the Big-5, Type D personality and the Dark Triad on susceptibility to persuasion. Personality and Individual Differences, 139(1), 69-76 https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.11.003.
Wright, L., Lari, L., Iazzetta, S., Saettoni, M., & Gragnani, A. (2021). Differential diagnosis of borderline personality disorder and bipolar disorder: Self-concept, identity and self-esteem., Clinical Psychology & Psychotherapy, https://doi.org/10.1002/cpp.2591.
Zhang, Q., Xie, Q., Wang, G. (2016). A survey on rough set theory and its applications. CAAI Transactions on Intelligence Technology, 1(4), 323-333 https://doi.org/10.1016/j.trit.2016.11.001.
Zhu, G.N., Hu, J., Qi, J., Gu, C.C., & Peng, Y.H. (2015). An integrated AHP and VIKOR for design concept evaluation based on rough number. Advanced Engineering Informatics, 29(3), 408-418 https://doi.org/ 10.1016/j.aei.2015.01.010