بررسی روند سودمندی اطلاعات حسابداری از منظر ارتباط ارزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه حسابداری، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

2 استاد گروه حسابداری، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

10.22103/jak.2022.19049.3676

چکیده

هدف: سودمندی اطلاعات حسابداری به عنوان هدف اصلی گزارشگری مالی اخیراً مورد تردید قرار گرفته است. برخی از تحقیقات روند رو به افول سودمندی اطلاعات را مستند کرده‌اند. با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش روند سودمندی اطلاعات از منظر ارتباط اطلاعات حسابداری با ارزش بازار شرکت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.
 روش: برای بررسی روند سودمندی اطلاعات حسابداری، داده‌های حاصل از 1210 مشاهده از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران جمع آوری شد که بر مبنای برآورد مدل‌های رگرسیون مقطعی مورد تحلیل قرار گرفت.
 یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد اگرچه اطلاعات حسابداری شامل خالص ارزش دفتری و سود هر سهم همچنان از منظر ارتباط ارزشی سودمند است اما این سودمندی در طی زمان به شکل معناداری کاهش یافته و نقش آن در تبیین و توضیح ارزش بازار سهام شرکت‌ها کمرنگ شده و رو به افول نهاده است.
 نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نگرانی در باب کاهش سودمندی اطلاعات حسابداری را پررنگ نموده و بینشی ایجاد می‌کند تا تدوین‌کنندگان مقررات و پژوهشگران به ریشه‌یابی علل کاهش سودمندی اطلاعات بپردازند و در صورت لزوم مقررات فعلی حاکم بر گزارشگری مالی مورد تجدید نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


احمدپور، احمد و هادیان، سیدامین (1394). بررسی تغییرات مربوط بودن اطلاعات حسابداری. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 22(1)، 20-1.
ثقفی، علی و باغومیان، رافیک (1388). تبیین ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری از منظر اندازه گیری و رفتاری. مطالعات حسابداری، 25، 52-1.
رضایی، شعیب (1399). ارزش منصفانه در گزارشگری مالی رویکردی چالشی اما نویدبخش. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری، 5(18)، 27-16.
قدس حسن‌آباد، مریم و مشایخی، بیتا (1393). ارزشمداری اطلاعات حسابداری طی زمان. دانش حسابداری مالی، 1(1)، 65-49.
کردستانی، غلامرضا و زرنگ نصرآباد، داود (1396). تغییر کیفیت سود شرکت ها در طول زمان: تغییرات اقتصادی در برابر تغییر رویه‌های حسابداری. چشم‌انداز مدیریت مالی، 7(17)، 145-127.
مهرانی، ساسان؛ کرمی، غلامرضا و سیدحسینی، سیدمصطفی (1392). تئوری حسابداری- جلد اول. تهران، انتشارات نگاه دانش.
نوروش، ایرج؛ عبداله زاده، سلام و مالکی، مریم (1398). تغییرات در ارزش محتوای اطلاعات حسابداری طی گذر زمان در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری و منافع اجتماعی، 9(2)، 82-59.
 References
Ahmadpour, A., & Hadiyan, S.A. (2015). Changes in the value relevance of accounting information and identifying the factors affecting the value relevance. The Iranian Accounting and Auditing Review, 22(1), 1-20 [In Persian].
Balachandran, S., & Mohanram, P. (2011). Is the decline in value relevance of accounting driven by increased conservatism? Review of Accounting Studies, 16, 272-301.
Barth, E.M., Steven, F.C., Chen, L., & Venter, R.E. (2017). The economic consequences associated with integrated report quality: Capital market and real effects. Accounting, Organization and Society, 62, 43-64.
Barth, E.M., Li, K., & McClure, C. (2017). Evolution in value relevance of accounting information. Stanford University, Graduate School of Business.
Bonsall, S., Leone, A., Miller, B., & Rennekamp, K. (2017). A plain English measure of financial reporting readability. Journal of Accounting and Economics, 63(2), 329-357.
Collins, D.W., Maydew, E.L., & Weiss, I.S. (1997). Changes in the value-relevance of earnings and book values over the past forty years. Journal of Accounting and Economics, 24(1), 39-67.
Dichev, I., & Tang, V. (2008). Matching and the changing properties of accounting earnings over the last 40 years. The Accounting Review, 83(6), 1425-1460.
Dichev, I., Graham, J., Harvey, C., & Rajgopal, S. (2013). Earnings quality: evidence from the field. Journal of Accounting and Economics, 56(2-3), 1–33.
Dima, F.C. (2013). The users of accounting information and their needs. Lucrari, 19 (32), 200-204
Dyer, T., Lang, M., & Lawrence, S.L. (2017). The evolution of 10-K textual disclosure: evidence from latent Dirichlet allocation. Journal of Accounting and Economics, 64 (2–3), 221-245.
Eugenio, L.E., Parel, R. A., Reyes, K.M., Yu, K.B., & Cudia, C. (2019). How Does Value Relevance of Accounting Information React to Financial Crisis? DLSU Business & Economics Review, 28(2), 133-141.
FASB. (1980). Statement of Financial Accounting Concepts No. 2: Qualitative characteristics of accounting information. Norwalk, Retrieved from http://www.fasb.org/pdf/con2.pdf.
Francis, J., & Schipper, K. (1999). Have financial statements lost their value relevance? Journal of Accounting Research, 37(2), 319-352.
Ghods Hasanabad, M., & Mashayekhi, B. (2014). Value relevance of accounting information over time: the case of Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Knowledge, 1(1), 49-65 [In Persian].
International Accounting Standards Board (IASB). (2010). Conceptual Framework for Financial Reporting. London, IASB.
Khan, U., Li, B., Rajgopal, S., & Venkatachalam, M. (2017). Do the FASB’s standards add shareholder value? Working Paper, Columbia University School of Business.
Kordestani, G., & Zerang, N.D. (2017).Earnings quality changes overtime: economic changes against the changes in accounting procedures. Journal of Financial Management Perspective, 7(17), 127-145 [In Persian].
Lee, M.D., & Grandstaff, J.L. (2021). The value relevance of earnings, book values and other accounting information and the role of economic conditions in value relevance: A literature review, Accounting Perspectives, 21(2), 237-272.
Lev, B., & Zarowin, P. (1999). The boundaries of financial reporting and how to extend them. Journal of Accounting Research, 37(2), 353-385.
Lev, B., & Gu, F. (2016). The end of accounting and the path forward for investors and managers. Hoboken, NJ: Wiley.
Lev, B. (2018). The deteriorating usefulness of financial report information and how to reverse it. Accounting and Business Research, 48(5), 465-493.
Mehrani, S., Karami, G., & Seyedhoseini, S.M. (2013). Accounting theory. First Volume, Tehran, Negahe Danesh Eds [In Persian].
Michael, D., Nikole, G., Dean, H., & Matthew, P. (2018). Is financial reporting still an effective tool for equity investors in Australia? ASAF Meeting, April 2018- AGENDA PAPER 8A, 1-33.
Noravesh, I., Abdollahzade, S., & Maleki, M. (2019). Changes in the value relevance of accounting information overtime among listed companies in tehran stock exchange. Journal of Accounting and Social Interests, 9(2), 57-80 [In Persian].
Paton, W., & Littleton, A.C. (1940). An introduction to corporate accounting standards. Saratoga, FL: American Accounting Association.
Petros, K., Sotiria, S., Spyros, M., & Constantin, Z. (2020). The impact of the disclosed R&D expenditure on value relevance of the accounting information: Evidence from Greek listed firms. Mathematics, 8(5), 730.
Rzaie, S. (2020). Fair value in financial reporting a challenging but promising approach. Applied Researches in Management and Accounting, 5(18), 16-27 [In Persian].
Saghafi, A., & Baghomian, A. (2009). Value relevance of accounting information: Measurement and behavioral aspects. Empirical Studies in Financial Accounting Quarterly, 25, 1-52 [In Persian].
Srivastava, A. (2014). Why have measures of earnings quality changed over time? Journal of Accounting and Economics, 57(2-3), 196-217.
Storey, R., & Storey, S. (1998). The framework of financial accounting concepts and standards. Norwalk, CT: Financial Accounting Standards Board.
Wang, H. (2012). The decision usefulness of fair value accounting in the debt market. A Thesis submitted to Post Graduate School, University of Concordia, Canada.