تدوین مدل اجرایی مالیات‌های زیست محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

10.22103/jak.2022.18863.3658

چکیده

هدف: امروزه به دلیل صنعتی شدن و افزایش آلودگی‌های زیست محیطی یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها و سازمان‌های حفاظت از محیط زیست کنترل و کاهش آلاینده‌ها است. مالیات‌های زیست محیطی به عنوان یک سیاست بازدارنده می‌تواند نقش مهمی در کاهش اثرات گازهای گلخانه‌ای داشته باشد؛ اما کشورهای در حال توسعه مانند ایران، به دلیل عدم آگاهی از مزایای این سیاست و همچنین وجود مشکلات اجرایی، توجه چندانی به آن ندارند. بنابراین، این تحقیق قصد دارد مدلی برای اجرای مالیات‌های زیست محیطی ارائه دهد.
 روش: این مطالعه از روش تحقیق ترکیبی کمی- کیفی برای دستیابی به نتایج بهره می‌برد. در مرحله اول 22 عامل موثر بر اجرای مالیات‌های زیست محیطی از تحقیقات موجود شناسایی و در 6 بُعد دسته‌بندی شدند. روش تحقیق در این مرحله توصیفی پیمایشی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته است که پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ 6/94 % به دست آمد. حجم نمونه این مرحله از طریق فرمول کوکران ۱۹۶ بدست آمد. در مرحله دوم با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM)، مدلی برای اجرای مالیات‌های زیست‌محیطی، با استفاده از ابعاد تایید شده در مرحله قبل، تدوین می‌شود.
 یافته‌ها: در مرحله اول تمامی 6 بُعد و 22 عامل موثر بر اجرای مالیاتهای زیست محیطی توسط 198 خبره مورد تایید قرار گرفت. خبرگان مرحله اول شامل مدیران ارشد و کارشناسان ادارات دارایی و مالیات استان‌های تهران، کرمان و شیراز بودند. مرحله دوم (روش ISM) نیز با استفاده از نظرات 24 استاد دانشگاهی و خبره پژوهشی انجام شد و نتایج نشان داد که در بین 6 بُعد، ابعاد اجتماعی و زیست محیطی مهم‌ترین ابعاد در مدل اجرای مالیات زیست محیطی بوده و در ادامه بُعد قانونی از اهمیت بالایی برخوردار است. این تحقیق در نیمه اول سال 1400 انجام شده است.
 نتیجهگیری: با توجه به یافته‌های مدل می‌توان بیان کرد بررسی گام به گام این ابعاد، راه حل کلیدی برای اجرای مدل مالیات‌های زیست محیطی می‌باشد. در این صورت دولت‌ها می‌توانند هم به عمکرد اقتصادی بهتری دست یابند و هم از آسیب‌های زیست محیطی پیشگیری کنند.

کلیدواژه‌ها


ایزدخواستی، حجت؛ عرب مازار، علی اکبر و خوشنام وند، مژگان (1396). تحلیل تأثیر مالیات سبز بر میزان انتشار آلاینده‌ها و شاخص سلامت در ایران: الگوی معادلات همزمان. اقتصاد و الگوسازی، 8(29)، 117-89.
جباری، امیر؛ مرادخانی، نرگس و فیروزه، غزال (1396). بررسی اعمال مالیات سبز بر حامل‌های انرژی انتشار دهنده گاز دی اکسید کربن و منفعت مضاعف ناشی از آن در اقتصاد ایران. اقتصاد و الگوسازی، 8(31)، 147-125.
خیری، محمد؛ دهباشی، وحید و اسماعیل پورمقدم، هادی (1397). تحلیل اثر نابرابری درآمد بر کیفیت محیط زیست در ایران (با ارائه یک مدل کاربردی در برنامه ریزی محیطی). نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، 10(2)، 31-13.
زارعی، پریسا؛ جلائی، سید عبدالمجید و صادقی، زین‌العابدین (1398). شبیه‌سازى و پیش‌بینى اثر مالیات سبز بر مصرف و شدت انرژى در ایران با استفاده از الگوریتم ژنتیک. پژوهشنامه مالیات، 27(42)، 125-103.
شمس الدینی، کاظم؛ نعمتی، میثم و عسکری شاهم آباد، مهدی (1401). ارائه مدلی به منظور توسعه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها. حسابداری و منافع اجتماعی, 12(1), 81-100.
عباس‌زاده کرمجوان، سجاد و عباس‌زاده، نصرت‌اله (1399). ارزیابی اقتصادی سیاست مالیات کربن: کاربردی از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه. فصلنامه پژوهش‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی انرژی، 6(18)، 37- 7.
فیض‌پور، محمدعلی؛ شاه‌محمدی مهرجردی، ابوالفضل و آسایش، فاطمه (1393). مالیات سبز عاملی فراموش‌شده در برنامه‌ریزی صنعتی ایران. محیط‌شناسی، 40(2)، 413-401.
قائمی اصل، مهدی و رجبی، سجاد (1398). طبقه بندی صنایع خودمختار، پیوندی، مستقل و وابسته در اقتصاد ایران: کاربرد مدل تلفیقی مدل‌سازی ساختاری-تفسیری و جدول داده-ستانده. نشریه پژوهشهای اقتصاد صنعتی، 3(9)، 100 -87.
مقدسی، رضا و طاهری، فرزانه (1391). پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی مالیات بر آلودگی. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 4(15)، 112- 77.
میرزاباقری، مریم؛ میرحسینی، سید ابوالقاسم و قانعیان، محمدتقی (1395). دیدگاه خبرگان مالیاتی و محیط زیستی شهر یزد در خصوص برقراری نظام مالیات سبز و کاهش آلودگی‌های زیست محیطی. دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشکده بهداشت یزد، 15(6)، 46-35.
ناهیدی امیرخیز، محمدرضا؛ سلمانپور زنوز، علی و شکوهی‌فرد، سیامک (1397). تجزیه و تحلیل تئوریکی و تجربی منحنی آلودگی محیط زیست کوزنتس در ایران طی دوره ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵. مجله محیط زیست و توسعه فرابخشی، 3(59)، 46-29.
هاشمی، سیدمحمود؛ افجه‌ای، سیدعلی‌اکبر؛ دهقانان، حامد و خاشعی، وحید (1396). طراحی مدل تصویرسازی سازمانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی با رویکرد ساختاری تفسیری. فصلنامه پژوهش در نظامهای آموزشی، 11(36)،260 -231.
References
Abbaszadeh Karamjavan, S., & Abbaszadeh, N. (2020). Economic assessment of carbon tax policy: applied computable general equilibrium model. Quarterly Journal of Energy Policy and Planning Research, 6(1), 7-37 [In Persian].
Abdullah, S., & Morley, B. (2014). Environmental taxes and economic growth: Evidence from panel causality tests. Energy Economics, 42, 27-33.
Ajayi, O.A. and Mmutle, T. (2021). Corporate reputation through strategic communication of corporate social responsibility. Corporate Communications: An International Journal, 26(5), 1-15.
Alshbili, I., Elamer, A.A., & Beddewela, E. (2018). Ownership types, corporate governance and corporate social responsibility disclosures. Accounting Research Journal, 33(1), 148-166.
Andreoni, V. (2019). Environmental taxes: Drivers behind the revenue collected. Journal of Cleaner Production, 221, 17-26.
Ansari, M.F., Kharb, R.K., Luthra, S., Shimmi, S., & Chatterji, S. (2013). Analysis of barriers to implement solar power installations in India using interpretive structural modeling technique. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 27, 163-174.
Aubert, D., & Chiroleu-Assouline, M. (2019). Environmental tax reform and income distribution with imperfect heterogeneous labour markets. European Economic Review, 116, 60-82.
Awan, U., Kraslawski, A., & Huiskonen, J. (2018). Understanding influential factors on implementing social sustainability practices in Manufacturing Firms: An interpretive structural modelling (ISM) analysis. Procedia Manufacturing, 17, 1039-1048.
Bansal, S., & Gangopadhyay, S. (2003). Tax/subsidy policies in the presence of environmentally aware consumers. Journal of Environmental Economics and Management, 45(2), 333-355.
Bergmann, A. (2009). Public Sector Financial Management, Prentice Hall Financial Times.
Bertarelli, S., & Lodi, C. (2019). Heterogeneous firms, exports and pigouvian pollution tax: Does the abatement technology matter?. Journal of Cleaner Production, 228, 1099-1110.
Böttcher, C. F., & Müller, M. (2015). Drivers, practices and outcomes of low‐carbon operations: Approaches of German automotive suppliers to cutting carbon emissions. Business Strategy and the Environment, 24(6), 477-498.
Boun My, K., & Ouvrard, B. (2019). Nudge and tax in an environmental public goods experiment: Does environmental sensitivity matter?. Resource and Energy Economics, 55, 24-48.
Bovenberg, A. L., & Heijdra, B. J. (1998). Environmental tax policy and intergenerational distribution. Journal of Public Economics, 67(1), 1-24.
Bowen, H. R., & Johnson, F. E. (1953). Social responsibility of the businessman, Harper.
Castiglione, C., Infante, D., Minervini, M. T., & Smirnova, J. (2014). Environmental taxation in Europe: What does it depend on?. Cogent Economics & Finance, 2(1), 967362.
Cherry, T. L., Kallbekken, S., & Kroll, S. (2014). The impact of trial runs on the acceptability of environmental taxes: Experimental evidence. Resource and Energy Economics, 38, 84-95.
Chiroleu-Assouline, M., & Fodha, M. (2014). From regressive pollution taxes to progressive environmental tax reforms. European Economic Review, 69, 126-142.
Christensen, J., & Murphy, R. (2004). The social irresponsibility of corporate tax avoidance: Taking CSR to the bottom line. Development, 47(3), 37-44.
Cropper, M. L., & Oates, W. E. (1992). Environmental economics: A survey. Journal of economic literature, 30(2), 675-740.
De Miguel, C., & Manzano, B. (2011). Gradual green tax reforms. Energy Economics, 33, S50-S58.
De Mooij, R. R., & Bovenberg, L. A. (1997). Environmental tax reform and endogenous growth. Journal of Public Economics, 207-237.
Devi, S., & Gupta, N. (2019). Effects of inclusion of delay in the imposition of environmental tax on the emission of greenhouse gases. Chaos, Solitons & Fractals, 125, 41-53.
Ekins, P. (1994). The impact of carbon taxation on the UK economy. Energy policy, 22(7), 571-579.
Ekins, P. (1999). European environmental taxes and charges: recent experience, issues and trends. Ecological Economics, 31(1), 39-62.
Ekins, P., Pollitt, H., Barton, J., & Blobel, D. (2011). The implications for households of environmental tax reform (ETR) in Europe. Ecological Economics, 70(12), 2472-2485.
Ekins, P., Pollitt, H., Summerton, P., & Chewpreecha, U. (2012). Increasing carbon and material productivity through environmental tax reform. Energy Policy, 42, 365-376.
Elmagrhi, M. H., Ntim, C. G., Elamer, A. A., & Zhang, Q. (2019). A study of environmental policies and regulations, governance structures, and environmental performance: The role of female directors. Business Strategy and the Environment, 28(1), 206-220.
Eswarlal, V. K., Dey, P. K., & Shankar, R. (2011). Enhanced renewable energy adoption for sustainable development in India: interpretive structural modeling approach. World Renewable Energy Congress, Sweden, 5, 8-13.
Fallan, E., & Fallan, L. (2019). Corporate tax behaviour and environmental disclosure: Strategic trade-offs across elements of CSR?. Scandinavian Journal of Management, 35(3), 101042.
Feizpour, M. A., Shahmohamadi Mehrjardi, A., & Asayesh, F. (2014). Green Tax: a Factor which Has Been Neglected in Industrial Planning of Iran. Journal of Environmental Studies, 40(2), 401-413 [In Persian].
Fernandez, R., & Rodrik, D. (1991). Resistance to reform: Status quo bias in the presence of individual-specific uncertainty. The American Economic Review, 1146-1155.
Fifka, M. S. (2013). Corporate responsibility reporting and its determinants in comparative perspective–a review of the empirical literature and a meta‐analysis. Business Strategy and the Environment, 22(1), 1-35.
Gerged, A. M., Cowton, C. J., & Beddewela, E. S. (2018). Towards sustainable development in the Arab Middle East and North Africa region: A longitudinal analysis of environmental disclosure in corporate annual reports. Business Strategy and the Environment, 27(4), 572-587.
Ghaemi Asl, M., & Rajabi, S. (2019). Classification of Autonomous, Linkage, Independent and Dependent Industries in Iran's Economy: Application of the hybrid model of Interpretive-Structural Modeling and Input-Output Table. Quarterly journal of Industrial Economic Researches, 3(9), 87-100 [In Persian].
Greenstone, M., & Jack, B. K. (2015). Envirodevonomics: A research agenda for an emerging field. Journal of Economic Literature, 53(1), 5-42.
Guo, Z., Zhang, X., Zheng, Y., & Rao, R. (2014). Exploring the impacts of a carbon tax on the Chinese economy using a CGE model with a detailed disaggregation of energy sectors. Energy Economics, 45, 455-462.
Hansford, A., Hasseldine, J., & Woodward, T. (2004). The UK climate change levy: good intentions but potentially damaging to business. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 11(4), 196-210.
Hardeck, I. (2012). Die Bedeutung von Steuern in der Nachhaltigkeitsberichterstattung: Eine international vergleichende empirische Analyse. Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 82(2), 101-131.
Hashemi, S. M., Afjahi, S. A. A., Dehghanan, H., & Khasheie, V. (2017). Designing the Organizational Image Formation Model of Universities and Higher Education Institutes: A Structural-İnterpretative Approach. Journal of Research in Educational Science, 11(36), 231-260 [In Persian].
Izadkhasti, H., Arabmazar, A. A., & Khoshnamvand, M. (2017). Analyzing the Impact of Green Tax on Emission of Pollution and Health Index in Iran: A Simultaneous Equations Model. Journal of Economics and Modeling, 8(29), 89-117 [In Persian].
Jabbari, A., Moradkhani, N., & Ghazal, F. (2017). Investigating of Applying the Green Taxes on the Carbon Dioxide Emitter Energy Carriers and Its Double Dividend in Iran's Economy. Journal of Economics and Modeling, 8(31), 125-147 [In Persian].
Kannan, G., Pokharel, S., & Kumar, P. S. (2009). A hybrid approach using ISM and fuzzy TOPSIS for the selection of reverse logistics provider. Resources, Conservation and Recycling, 54(1), 28-36.
Kheyri, M., Dehbashi, V., & Esmaeil Pour Moghadam, H. (2018). Analysis of the effect of income inequality on environmental quality in Iran (by presenting a practical model in environmental planning). New attitudes in human geography, 2(38), 13-31 [In Persian].
Khodamipour, A., Askari Shahamabad, M., & Askari Shahamabad, F. (2021). Fuzzy AHP-TOPSIS method for ranking the solutions of environmental taxes implementation to overcome its barriers under fuzzy environment. Journal of Applied Accounting Research, 23(3), 541-569.
KOTNIK, Ž., Maja, K., & ŠKULJ, D. (2014). The effect of taxation on greenhouse gas emissions. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 10(43), 168-185.
Li, G., & Masui, T. (2019). Assessing the impacts of China's environmental tax using a dynamic computable general equilibrium model. Journal of Cleaner Production, 208, 316-324.
Liu, A. A. (2013). Tax evasion and optimal environmental taxes. Journal of Environmental Economics and Management, 66(3), 656-670.
Lu, Y., Wang, Y., Zhang, W., Hubacek, K., Bi, F., Zuo, J., Xue, W. (2019). Provincial air pollution responsibility and environmental tax of China based on interregional linkage indicators. Journal of Cleaner Production, 235, 337-347.
Mathiyazhagan, K., Govindan, K., NoorulHaq, A., & Geng, Y. (2013). An ISM approach for the barrier analysis in implementing green supply chain management. Journal of Cleaner Production, 47, 283-297.
McLaughlin, C., Elamer, A. A., Glen, T., AlHares, A., & Gaber, H. R. (2019). Accounting society's acceptability of carbon taxes: Expectations and reality. Energy Policy, 131, 302-311.
 Mirzabagheri, M., Mirhosseini, S. A., & Ghaneian, M. (2017). Tax and Environmental Experts Opinion in Yazd City about the Effect of Green Tax System Establishment to Reduce of Environmental Pollutions. The Journal of Toloo-e-behdasht, 15(6), 35-46 [In Persian].
Moghaddasi, R., & Taheri, F. (2012). Economic and Environmental Impacts of Pollution Tax. Agricultural Economics Research, 4(15), 77-112 [In Persian].
Nahidi Amirkhiz, M., Salmanpour Zenoz, A., & Shokohi Fard, S. (2018). Theoretical and experimental analysis of Kuznets environmental pollution curve in Iran during the period 1986 to 2016. Environment and Interdisciplinary Development, 3(59), 29-46 [In Persian].
Olson, M. (2009). The logic of collective action (Vol. 124): Harvard University Press.
Orji, I. J. (2019). Examining barriers to organizational change for sustainability and drivers of sustainable performance in the metal manufacturing industry. Resources, Conservation and Recycling, 140, 102-114.
Oueslati, W. (2015). Growth and welfare effects of environmental tax reform and public spending policy. Economic Modelling, 45, 1-13.
Pang, Y. (2019). Taxing pollution and profits: A bargaining approach. Energy Economics, 78, 278-288.
Porter, M. E., & Van der Linde, C. (1995). Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship. Journal of economic perspectives, 9(4), 97-118.
Raj, T., Shankar, R., & Suhaib, M. (2008). An ISM approach for modelling the enablers of flexible manufacturing system: the case for India. International Journal of Production Research, 46(24), 6883-6912.
Rana, N. P., Barnard, D. J., Baabdullah, A. M. A., Rees, D., & Roderick, S. (2019). Exploring barriers of m-commerce adoption in SMEs in the UK: Developing a framework using ISM. International Journal of Information Management, 44, 141-153.
Requate, T. (2006). Environmental policy under imperfect competition. The international yearbook of environmental and resource economics, 2007, 120-207.
Ruban, A., & Rydén, L. (2019). Introducing environmental auditing as a tool of environmental governance in Ukraine. Journal of cleaner production, 212, 505-514.
Saaty, T. L., & Özdemir, M. S. (2014). How many judges should there be in a group?. Annals of Data Science, 1(3-4), 359-368.
Sayyadi Tooranloo, H., & Askari Shahamabad, M. (2020). Designing the model of factors affecting in the implementation of social and environmental accounting with the ISM approach. International Journal of Ethics and Systems, 36(3), 387-410.
Shamsadini, K., Askari Shahamabad, M., & Askari Shahamabad, F. (2022). Analysis of factors affecting environmental audit (EA) implementation with DEMATEL method. Social Responsibility Journal, ahead-of-print(ahead-of-print).
Shamsadini, K., Nemati, M., & Askari Shahamabad, M. (2022). Provide a model for developing corporate social responsibility. Journal of Accounting and Social Interests, 12(1), 81-100 [In Persian].
Sohani, N., & Sohani, N. (2012). Developing interpretive structural model for quality framework in higher education: Indian context. Journal of Engineering, Science & Management Education, 5(2), 495-501.
Tol, R. S. (2009). The economic effects of climate change. Journal of Economic Perspectives, 23(2), 29-51.
Wang, Q., Hubacek, K., Feng, K., Wei, Y.M., & Liang, Q.M. (2016). Distributional effects of carbon taxation. Applied Energy, 184, 1123-1131.
Warfield, J. N. (1974). Developing interconnection matrices in structural modeling. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics. (1), 81-87.
Yang, H., & Chen, W. (2018). Retailer-driven carbon emission abatement with consumer environmental awareness and carbon tax: Revenue-sharing versus Cost-sharing. Omega, 78, 179-191.
Yenipazarli, A. (2019). Incentives for environmental research and development: Consumer preferences, competitive pressure and emissions taxation. European Journal of Operational Research, 276(2), 757-769.
Ylönen, M., & Laine, M. (2015). For logistical reasons only? A case study of tax planning and corporate social responsibility reporting. Critical Perspectives on Accounting, 33, 5-23.
Yu, M., Cruz, J. M., & Li, D. M. (2019). The sustainable supply chain network competition with environmental tax policies. International Journal of Production Economics, 217, 218-231.
Zarei, P., Jalaee, S.A., & Sadeghi, Z.A. (2019). Simulation and prediction of the green tax effect on energy consumption and intensity in Iran using a genetic algorithm. Journal of Tax Research, 27 (42), 103-125 [In Persian].
Zhen, J., Huang, G., Li, W., Wu, C., & Wang, S. (2016). Electric power system planning with renewable energy accommodation for supporting the sustainable development of Tangshan City, China. Journal of Cleaner Production, 139, 1308-1325.