تأثیر نقدینگی و فرصت سرمایه‌گذاری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری با نقش تعدیل‌گری محدودیت مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

10.22103/jak.2022.16969.3410

چکیده

هدف: عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهام‌داران و مسئله نمایندگی، تصمیمات سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نقدینگی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و محدودیت مالی، بر تصمیمات بهینه سرمایه‌گذاری تأثیرگذار است و به بهبود آن کمک می‌نماید. لذا، در این پژوهش به بررسی تأثیر حساسیت نقدینگی و فرصت سرمایه‌گذاری بر تصمیم سرمایه‌گذاری بین شرکت‌های با محدودیت مالی و بدون محدودیت مالی می‌پردازیم.
 روش: در این پژوهش شرکت‌های بدون محدودیت مالی و همچنین شرکت‌های دارای محدودیت‌های مالی را با رویکرد متفاوت، با استفاده از سیاست تقسیم سود، جریان‌نقدی، فرصت سرمایه‌گذاری و بدهی (اهرم)، در چهار مرحله تعیین می‌کنیم. نمونه آماری در این مطالعه شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1390 تا 1397 است. با توجه به محدودیت‌های تحقیق، از میان نمونه آماری در مجموع تعداد 189 شرکت و 1512 مشاهده بدست آمده است.
 
یافته‌ها: بررسی‌های موجود در این پژوهش نشان می‌دهد، شرکت‌های دارای محدودیت مالی دسترسی کمتری به منابع بیرونی دارند و نسبت به نقدینگی در سرمایه‌گذاری حساس‌تر هستند. این در حالی است که شرکت فاقد محدودیت مالی، دارای انعطاف‌پذیری مالی بیشتر بوده و تمایل بالاتری در دسترسی به بازار سرمایه بیرونی دارند و دارای حساسیت بیشتری به فرصت‌های سرمایه‌گذاری هستند.
 نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد، نقدینگی و فرصت سرمایه‌گذاری بر تصمیم سرمایه‌گذاری تأثیر مثبت دارند که این امر به‌وسیله محدودیت مالی تعدیل می‌شود. همچنین تصمیم سرمایه‌گذاری در شرکت‌های با محدودیت مالی در مقایسه با شرکت‌های فاقد محدودیت مالی نسبت به نقدینگی حساسیت بیشتری دارد و این موضوع برای فرصت سرمایه‌گذاری معکوس است.

کلیدواژه‌ها


بادآور نهندی، یونس؛ درخور، سعید (1392). بررسی رابطه بین محدودیت مالی، ارزش وجه‌نقد و خالص سرمایه‌گذاری. پژوهش‌های تجربی حسابداری. 2(8)، 189-167.
حاجیها، زهره؛ محمدی چم‌خانی، زهره (1396). حساسیت منابع خارجی به جریان وجه نقد در شرایط محدودیت‌های مالی داخلی و خارجی. مدیریت دارایی و تأمین مالی. 5(2)، 50-37.
حقیقت، حمید؛ زرگر فیوجی، یعقوب (1392). تأثیر محدودیت‌های مالی و وجه‌نقد نگهداری شده بر حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی. پژوهش‌های کاربردی در گزارش‌گری مالی. 2(3)، 174-149.
ژولانژاد، فاطمه؛ بخردی‌نسب، وحید (1399). بررسی تطبیقی تأثیر وابستگی فرصت‌های سرمایه‌گذاری با شرکت‌های رقیب بر ارزش بازار سهام شرکت‌های دارای محدودیت مالی. فصلنامه پژوهش‌های اقتصاد صنعتی. 4(11)، 96-77.
سلمانیان، مریم؛ وکیلی فرد، حمیدرضا؛ حمیدیان، محسن؛ صراف، فاطمه؛ دارابی، رؤیا (1400). پیش‌بینی محدودیت مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس. دانش سرمایه‌گذاری. 10(37)، 194-179.
علی نژاد ساروکلائی، محمدعلی؛ آئین، صدیقه (1393). تأثیر سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش با توجه به محدودیت‌های تأمین مالی بر حساسیت جریان وجوه نقد. پژوهش‌های حسابداری مالی. 6(2)، 60-45.
فدائی‌نژاد، محمد اسماعیل؛ اسدی، غلامحسین؛ اقبال‌نیا، محمد (1391). بررسی اثر محدودیت‌های مالی بر روی حساسیت سرمایه‌گذاری بر جریان‌های نقدی. چشم‌انداز مدیریت مالی. 1(1)، 31-9.
کاشانی پور، محمد؛ راسخی، سعید؛ نقی نژاد، بیژن؛ رسائیان، امیر (1389). محدودیت‌های مالی و حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان‌های نقدی در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت‌های حسابداری. 2(2)، 74-51.
مرادی، مهدی؛ موسوی، فهیمه؛ مرندی، زکیه (1396). بررسی ارتباط محدودیت مالی و جریان نقد آزاد مثبت و منفی بر سرمایه‌گذاری بیش از حد و ناکافی در دارایی‌های شرکت‌ها با استفاده از مدل ایستا و پویا. پژوهش کاربردی در گزارشگری مالی. 6(2)، 260-233.
هاشمی، سیدعباس؛ امیری، هادی؛ افیونی، علیرضا (1396). بررسی نوسانات جریان‌های نقدی عملیاتی برسرمایه‌گذاری شرکت‌ها با در نظر گرفتن محدودیت تأمین مالی. مجله دانش حسابداری. 8(28)، 49-29.
References
Alinezhad Sarokolaei, M., Aien, S. (2017). The influence of investment on working capital, considering restrictions of financing on cash flow. Journal of Financial Accounting Research, 6(2), 45-60 [In Persian].
Badavar Nahandi, Y., Darkhor, S. (2013). The relationships among financial constraint, cash value and net investment in firms listed. Journal of Empirical Research in Accounting, 2(4), 167-189 [In Persian].
Bassetto, F., Kalatzis, A. (2011). Financial Distress, Financial Constraint and Investment Decision: Evidence from Brazil. Economic Modelling, 28(1-2), 264–271.
Bayraktar, N. (2014). Fixed Investment/Fundamental Sensitivities Under Financial Constraints. Journal of Economics and Business, 75, 25-59.
Chang, X., Chen, Y., Dasguptac, S. (2019). Macroeconomic conditions, financial constraints, and firms’ financing decisions. Journal of Banking and Finance, 101(3), 242–255.
Chen, H., Chen, S. (2012). Investment-cash flow sensitivity cannot be a good measure of financial constraints: Evidence from the time series. Journal of Financial Economics, 103(2), 393-410.
Driver, C., Muñoz-Bugarin, J. (2019). Financial constraints on investment: Effects of firm size and the financial crisis. Research in International Business and Finance, 47(3), 441–457.
Fadaeinejad, M., Asadi, Gh., Iqbalnia, M. (2014). Investigating the effect of financial constraints on investment sensitivity on cash flows. Financial Management Perspective, 1(1), 9-31 [In Persian].
Fazzari, S., Hubbard, R., Petersen, B.) 1988(. Financing constraints and corporate investment. Brookings Papers on Economic Activity, 1, 141–195.
Hadlock, C., Pierce, J. (2010). New evidence on measuring financial constraints: Moving beyond the KZ index. Review of Financial Studies, 23(5), 1909-1940.
Haghighat, H., Zargar Fioji, Y. (2014). The impact of corporate cash holdings and financial constraints on investment-cash flow sensitivity. Journal of Applied Research in Financial Reporting, 2(2), 149-174 [In Persian].
Haider, Z., Liu, M., Wang, Y., Zhang, Y. (2018). Government ownership, financial constraint, corruption, and corporate performance: International evidence. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 53, 76–93.
Hajiha, Z., Mohamadi Chamkhani, Z. (2017). The comparative investigation of the relationship between internal and external financial constraints in liquidity- intensive companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Asset Management and Financing, 5(2), 37-50 [In Persian].
Hashemi, A., Amiri, H., Afyouni A. (2017). Effects of cash flow volatility on investment with restricted financing sources. Journal of Accounting Knowledge, 8(28), 29-49 [In Persian].
Hidayat, R., Wahyudi, S., Muharam, H. (2018). Sensitivity of liquidity, investment decision, and financial constraints. Indonesian Capital Market Review, 10(1), 37-48.
Ismaill, M., Ibrahim, M., Yusoff, M., Zainal, M. (2010). Financial constraints and firm investment in Malaysia: An investigation of investment-cash flow relationship. International Journal of Economics and Management, 4(1), 29-44.
Jin, M., Zhao, S., Kumbhakar, S. (2019). Financial constraints and firm productivity: Evidence from Chinese manufacturing. European Journal of Operational Research, 275(3), 1139–1156.
Kashanipour, M., Rasekhi, S., Naghinejad, B., Rassayian, A. (2011). Financial constraints and investment-cash flow sensitivity in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Advances, 2(2), 51-74 [In Persian].
Kaplan, S., Zingales, L. (1997). Do investment-cash flow sensitivities provide useful measures of financing constraints, 112(1), 169-215.
Li, X., Luo, D. (2019). Financial constraints, stock liquidity, and stock returns. Journal of   International Financial Markets, Institutions & Money, 63, 1-18.
Marhfor, A., M’Zali, B., Cosset, J. (2012). Firms financing constraints and investment cash flow sensitivity: evidence from country legal institutions. ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives, 1(1), 50-66.
Moradi, M., Mousavi, F., Marandi, Z. (2018). Investigate the relationship of financial constraints and positive and negative free cash flow on overinvestment and underinvestment in corporate assets using the static and dynamic model. Journal of Applied Research in Financial Reporting, 6(2), 233-260 [In Persian].
Mulier, K., Schoors, K., Merlevede, B. (2016). Investment-cash flow sensitivity and financial constraints: Evidence from unquoted European SMEs. Journal of Banking and Finance, 73, 182–197.
Park, J. (2019). Financial constraints and the cash flow sensitivities of external financing: Evidence from Korea. Research in International Business and Finance, 49(3), 241–250.
Salmanian, M., Vakilifard, H., Hamidian, M., Sarraf, F., Darabi, R. (2021). Predict the financial limitations of companies accepted in Tehran Stock Exchange using the Relief-Svm-Caiid methods. Investment Knowledge, 10(37), 179-194 [In Persian].
Sandip Dholea, S., Mishrab, S., Mohan Palc, A. (2019). Efficient working capital management, financial constraints and firm value: A text-based analysis. Pacific-Basin Finance Journal, 58(3), 1-19.
Ueda, K., Ishide, A., Goto, Y. (2019). Listing and financial constraints. Japan & the World Economy, 49(3), 1–16.
Ullah, B. (2020). Financial constraints, corruption, and SME growth in transition economies. The Quarterly Review of Economics and Finance, 75(3), 120-132.
Zholanezhad, F., BekhradiNasab, V. (2020). Comparative study of the effect of the interdependence of investment opportunities with competing companies on the stock market value of companies with financial constraints compared to other companies. Quarterly Journal of Industrial Economics Researches, 4(11), 77-96 [In Persian].