بیش‌اطمینانی مدیریت، تأمین مالی داخلی و بهره‌وری سرمایه‌گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

2 کارشناس ارشد گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل قشم، قشم، ایران.

10.22103/jak.2021.17397.3459

چکیده

هدف: یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های پیشروی مدیران واحد تجاری و یکی از اجزای ضروری عملیات هر واحد تجاری، تصمیم‌های مربوط به تأمین مالی است. اتخاذ سیاست تأمین مالی بهینه توسط مدیران، نقش بسزایی در ریسک و ایجاد ثروت برای سهام‌داران دارد. هدف این پژوهش بررسی رابطه میان بیش‌اطمینانی مدیران بر تأمین مالی داخلی و بهره‌وری سرمایه‌گذاری است.
روش: این پژوهش از نظر نوع هدف کاربردی بوده و جهت آزمون فرضیه‌ها با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه‌ای متشکل از 188 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1391 تا 1397 انتخاب گردید و الگوی رگرسیونی چندمتغیره به روش داده‌های ترکیبی بکار برده شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد بیش‌اطمینانی مدیریت بر میزان تأمین مالی داخلی تأثیر می‌گذارد و تأمین مالی داخلی نیز با بیش سرمایه‌گذاری و کم سرمایه‌گذاری مدیران در ارتباط است. همچنین، مدیران بیش اطمینان با افزایش تأمین مالی داخلی، کارایی سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند.
نتیجه‌گیری: ممکن است همواره میزان بالای تأمین مالی از محل منابع داخلی به صلاح شرکت و سهام‌داران نباشد. اعمال محدودیت‌هایی توسط سهام‌داران بر میزان تأمین مالی داخلی می‌تواند بر بازده شرکت تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای داشته باشد. همچنین، رابطه میان استفاده از منابع داخلی و سرمایه‌گذاری مدیران با بیش اطمینانی آن‌ها ممکن است دو سویه باشد. با افزایش تأمین مالی داخلی و کاهش بیش سرمایه‌گذاری و افزایش کم سرمایه‌گذاری، ممکن است سود شرکت کاهش یابد؛ در این صورت میزان بیش اطمینانی مدیران با کاهش روبرو خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


برادران حسن زاده، رسول؛ بادآورنهندی، یونس؛ نگهبان، لیلا (1393). تأثیر محدودیت‌های مالی و هزینه‌های نمایندگی بر کارایی سرمایه‌گذاری. پژوهش‌های حسابداری مالی، 6(1)، 89-106.
تقی‌زاده خانقاه، وحید؛ بادآور نهندی، یونس (1399). ارتباط بین بیش‌اطمینانی مدیریت، تأمین مالی داخلی و کارایی سرمایه‌گذاری. مجله دانش حسابداری. 11(2)، 238-209.
چاوشی، کاظم؛ رستگار، محمد؛ میرزائی، محسن (1394). بررسی رابطه اطمینان بیش از حد مدیران و انتخاب سیاست‌های تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 25(4)، 41-29.
دارابی، رؤیا؛ زارعی، علی (1396). تأثیر بیش‌اطمینانی مدیریت بر ریسک سقوط قیمت سهام: با تأکید بر نقش تعدیل‌کننده محافظه‌کاری حسابداری. دانش حسابداری مالی، 7(4)، 139-121.
سعیدی، علی؛ فرهانیان، سید محمدجواد (1390). مبانی اقتصاد و مالی رفتاری. بورس (وابسته به شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس)، تهران، ایران.
سلیمانی امیری، غلامرضا؛ فرشی، زهرا (1391). بررسی تأثیر تأمین مالی از بانک‌ها و اهداف مالیاتی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله دانش حسابداری، 3(11)، 83-57.
صالحی، فهیمه؛ قرمزی، آیدا. (1397). رابطه بین کیفیت گزارشگری، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری: شواهد از تغییر در ظرفیت‌های تأمین مالی (مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران). اولین همایش سراسری علم و فناوری هزار سوم اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران.
فرجی، امید؛ عبدالحسینی، حسام؛ یونسی مطیع، فاطمه. (1398). تأمین مالی داخلی و کارایی سرمایه‌گذاری: نقش تعدیلگر بیش‌اطمینانی مدیران. هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران، قم، ایران.
مدرس، احمد؛ حصارزاده، رضا (1387). کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 1(2)، 116-85.
مرادی، محمد؛ محقق، فاطمه (1396). رقابت بازار محصول و حق الزحمه حسابرسی: با تأکید بر نقش حاکمیت شرکتی. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 7(4)، 52-33.
نیک‌بخت، محمدرضا؛ شعبان زاده، مهدی؛ کلهر، کوروش (1395). بررسی تأثیر بیش‌اطمینانی مدیریت بر حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری؛ 2(1)، 189-171.
هاشمی، سیدعباس؛ صمدی، سعید؛ هادیان، ریحانه. (1392). اثرکیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر کارایی سرمایه‌گذاری. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 11(44)، 143-114.
Refrences
Ahmed, A.S., Duellman, S. (2013). Managerial overconfidence and accounting conservatism. Journal of Accounting Research, 51(1), 1-30.
Bates, T.W. (2005). Asset sales, investment opportunities, and the use of proceeds. The Journal of Finance, 60(1), 105-135.
Baradaran Hassanzadeh, R., Badavar Nahandi, Y., Negahban, L. (2014). The impact of financial constraints and agency costs of investment efficiency. Journal of Financial Accounting Research, 6(1), 89-106 [In Persian].
Barros, L.A.B.D.C., Da Silveira, A.D.M. (2008). Overconfidence, managerial optimism, and the determinants of capital structure. Brazilian Review of Finance, 6(3), 293-335.
Ben-David, I., Graham, J.R., Harvey, C.R. (2007). Managerial overconfidence and corporate policies (No. w13711). National Bureau of Economic Research, Working Paper, http://www.nber.org/papers/w13711.
Bertrand, M., Schoar, A. (2003). Managing with style: The effect of managers on firm policies. The Quarterly journal of economics, 118(4), 1169-1208.
Bouwman, C.H. (2014). Managerial optimism and earnings smoothing. Journal of Banking & Finance, 41, 283-303.
Chavoshi, K., Rastegar, M., Mirzaee, M. (2015). Examination of the relation between managerial overconfidence and financing policies in Tehran Stock Exchange. Financial Knowledge of Securities Analysis, 25(4), 29-41 [In Persian].
Chen, F., Hope, O.K., Li, Q., Wang, X. (2011). Financial reporting quality and investment efficiency of private firms in emerging markets. The Accounting Review, 86(4), 1255-1288.
Darabi, R., Zareie, A. (2017). Impact of overconfidence management on the crash risk of stock price: Emphasizing on the mediating role of accounting conservatism. Journal of Financial Accounting Knowledge, 4(1), 121-139 [In Persian].
Deshmukh, S., Goel, A.M., Howe, K.M. (2013). CEO overconfidence and dividend policy. Journal of Financial Intermediation, 22(3), 440-463.
Gervais, S., Heaton, J.B., Odean, T. (2011). Overconfidence, compensation contracts, and capital budgeting. The Journal of Finance, 66(5), 1735-1777.
Faraji, M., Abdolhosseini, H., Motei, F. (2019). Internal financing and investment efficiency: The modification effect of management over-confidence. 17th National Conference of Accounting, Qom, Iran. [In Persian].
Hashemi, S., Samadi, S., Hadian, R. (2015). The effect of financial reporting quality and debt maturity on investment efficiency. Empirical Studies in Financial Accounting, 11(44), 117-143 [In Persian].
Heaton, J. B. (2005). Managerial optimism and corporate finance. In Advances in Behavioral Finance, Volume II (pp. 667-684). Princeton University Press.
He, Y., Chen, C., Hu, Y. (2019). Managerial overconfidence, internal financing, and investment efficiency: Evidence from China. Research in International Business and Finance, 47, 501-510.
Khalil Nezhad, A.,Haghighi, A., Zirak, p. (2019). Investigating the relationship between managers overconfidence and auditing costs. The Second Confrerence on Management, Industrial Engineering and Accounting, Iran. [In Persian].
Kim, J.B., Wang, Z., Zhang, L. (2016). CEO overconfidence and stock price crash risk. Contemporary Accounting Research, 33(4), 1720-1749.
Li, W.L., Xie, G.L., Hao, J.Y. (2014). The empirical study on the influence of managerial overconfidence on overinvest behavior. Journal of Shanxi University of Finance and Economics, 10, 76-86.
Malmendier, U., Tate, G. (2008). Who makes acquisitions? CEO overconfidence and the market's reaction. Journal of financial Economics, 89(1), 20-43.
Malmendier, U., Tate, G., Yan, J. (2011). Overconfidence and early‐life experiences: the effect of managerial traits on corporate financial policies. Journal of Finance, 66(5), 1687-1733.
Minggui, Y., Xinping, X., Zhensong, Z. (2006). The relationship between managers' overconfidence and enterprises' radical behavior in incurring debts. Management World, 8, 358-379.
Modares, A., Hassar Zadeh, R,. (2008). Financial reporting quality and investment efficiency. Quarterly Journal of Securities Exghange Commision, 1(2), 85-116 [In Persian].
Moradi, M., Mohaghegh, F. (2018). Corporate governance and the relation between product market competition and audit fees. Empirical Research in Accounting, 7(4), 33-52 [In Persian].
Nikbakht, M., Shaban Zadeh, M., Kalhor, K. (2016). Investigating the effect of management over confidence on auditing fees in firms listed on Tehran Stock Exchange. Journal of Management Studies and Accounting, 2(1), 171-189 [In Persian].
Richardson, S. (2006). Over-investment of free cash flow. Review of Accounting Studies, 11(2-3), 159-189.
Saeedy, A., Farhanian, S.M.J. (2011). The elements of economics and behavorial finance. Iranian Stock exchange news agency in cooperation with economics science university, Iran [In Persian].
Salehi, F., Ghermezi, A. (2018). Investigating the relationship between reporting quality, financing and investment. The first conference on science and technology about economics, management and accounting, Tehran, Iran [In Persian].
Schrand, C.M., Zechman, S.L. (2012). Executive overconfidence and the slippery slope to financial misreporting. Journal of Accounting and economics, 53(1-2), 311-329.
Shefrin, H. (2001). Behavioral corporate finance. Journal of Applied Corporate Finance, 14(3), 113-126.
Soleimany Amiri, G., Farshi, Z. (2013). The effect of bank financing and tax objectives on relationship between financial reporting quality and investment efficiency in companies listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Knowledge, 3(11), 57-83 [In Persian].
Taghizadeh Khanqah, V., Badavar Nahandi, Y. (2020). Relationships between Managerial Overconfidence, Internal Financing and Investment Efficiency. Journal of Accounting Knowledge, 11(2), 209-238 [In Persian].
Thaler, R.H. (2016). Behavioral economics: Past, present, and future. American Economic Review, 106(7), 1577-1600.