تأثیر ویژگی‌های هیئت‌مدیره بر رابطه بین ساختار مالکیت و تغییر طبقه‌بندی سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

10.22103/jak.2021.17309.3444

چکیده

هدف: تأکید پژوهش‌های پیشین در خصوص مدیریت سود بیشتر بر روش‌های مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی بوده است. اخیراً، ابزار سومی به نام تغییر طبقه‌بندی جهت مدیریت سود مورد توجه قرار گرفته است. همچنین نقش ساختار مالکیت که استدلال می‌شود تأثیر معناداری بر مدیریت سود دارد، نباید نادیده گرفته شود. علاوه بر آن با توجه به اهمیت نقش نظارتی هیئت‌مدیره در شرکت و تأثیر آن بر کارایی مکانیسم‌های نظارتی در پژوهش حاضر ویژگی‌های هیئت‌مدیره نیز موردتوجه قرار می‌گیرد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ویژگی‌های هیئت‌مدیره بر رابطه بین ساختار مالکیت و تغییر طبقه‌بندی سود است. در این پژوهش نقش اندازه و استقلال هیئت‌مدیره بر تأثیر ساختار مالکیت و تغییر طبقه‌بندی سود مورد بررسی قرار گرفته است.
 روش: نمونه حاضر پژوهش شامل 105 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394 الی 1398 است. به‌منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه استفاده گردیده است.
 یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد بین سهامداران نهادی و تغییر در طبقه‌بندی سود رابطه منفی و معناداری وجود دارد و اندازه هیئت‌مدیره موجب تقویت این رابطه می‌شود. در حالی‌که استقلال هیئت‌مدیره بر این رابطه مؤثر نیست. همچنین بین مالکان دولتی و تغییر طبقه‌بندی سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. درحالی‌که استقلال هیئت‌مدیره موجب تضعیف این رابطه است، اندازه هیئت‌مدیره بر رابطه مذکور تأثیری ندارد.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد ضمن وجود تغییر طبقه‌بندی سود، ساختار مالکیت شرکت‌ها بر میزان به‌کارگیری این روش تأثیرگذار است. همچنین مکانیسم‌های نظارتی نظیر اندازه و استقلال هیئت‌مدیره نیز می‌توانند میزان اثرگذاری روابط مذکور را تحت تأثیر قرار دهد. یافته‌های پژوهش حاضر می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران و ذینفعان شرکت مؤثر واقع شود چراکه می‌تواند شواهدی جدیدی در خصوص چگونگی استفاده از تغییر در طبقه‌بندی به‌عنوان شیوه نوین مدیریت سود ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها


اُستا، سهراب (1390). بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود. پژوهش‌های حسابداری مالی،3(2)، 106-93.
بهروزی، علی (1397). بررسی ارتباط بین عوامل تأثیرگذار بر مدیریت سود و تغییر در طبقه‌بندی سود: موردمطالعه بازار سرمایه ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته حسابداری، موسسه آموزش عالی شفق.
ثقفی، علی؛ جمالیان‌پور، مظفر (1397). جایگاه پدیده تغییر طبقه‌بندی در مدیریت سود. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 15(57)، 23-1.
رهنمای رودپشتی، فریدون؛ محسنی، عبدالرضا (1397). ارتباطات سیاسی، سود نقدی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 11(34)، 144-129.
طالب نیا، قدرت اله؛ احمدی، محسن؛ بیات، مرتضی (1394). بررسی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و ریسک غیر سیستماتیک. پژوهش‌های حسابداری مالی، 7(2)، 52-33.
نمازی، محمد؛ حاجیها، زهره؛ چناری بوکت، حسن (1396). تأثیر ساختار سررسید بدهی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 9(34)، 30-1.
References
Abernethy, M.A., Bouwens, J., Kroos, P. (2017). Organization identity and earnings manipulation. Accounting, Organizations and Society, 58, 1-14.
Allam, B.S. (2018). The impact of board characteristics and ownership identity on agency costs and firmperformance: UK evidence. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, 10(3), 62-73.
Al-Musali, M.A., Qeshta, M.H., Al-Attafi, M.A., Al-Ebel, A.M. (2019). Ownership structure and audit committee effectiveness: evidence from top GCC capitalized firms. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 12(3), 407-425.
Amiram, D., Owens, E., Rozenbaum, O. (2016). Do information releases increase or decrease information asymmetry? New evidence from analyst forecast announcements. Journal of Accounting and Economics, 62(1), 121-138.
Bartov, E., Givoly, D., Hayn, C. (2002). The rewards to meeting or beating earnings expectations. Journal of Accounting and Economics, 33(2), 173-204.
Beatty, A., Ke, B., Petroni, K. (2002). Differential earnings management to avoid earnings declines and losses across publicly and privately-held banks. The Accounting Review, 77(3), 547-570.
Behroozi, A. (2018). Investigating the relationship between factors affecting earnings management and changes in earnings classification: Case study of the Iranian capital market. Masters of Art Thesis. Shafaq Higher Education Institute [In Persian].
Boubakri, N., Jean-Claude, C., Walid, S. (2012). The impact of political connections on firms’ operating performance and financing decisions. Journal of Financial Research, 35(3), 397-423.
Chau, G., Leung, P. (2006). The impact of board composition and family ownership on audit committee formation: evidence from Hong Kong. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 15(1), 1-15.
Desai, N., Nagar, N. (2016). A research note: Are auditors unable to detect classification shifting or merely not willing to report it? Evidence from India. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 12(2), 111-120.
Eilifsen, A., Knivsflå, K.H. (2020). Core earnings management: How do audit firms interact with classification shifting and accruals management? International Journal of Auditing, 25(1), 142-165.‏
Fairfield, P.M., Sweeney, R.J., Yohn, T.L. (1996). Accounting classification and the predictive content of earnings. The Accounting Review, 71(3), 337-355.
Haider, J.A.A., Sadiq. T. (2012). Earning management and dividend policy: Empirical evidence from Pakistani listed companies. European Journal of Business and Management, 4(12), 83-90.
Hassan, Y., Hijazi, R., Naser, N. (2017), Does audit committee substitute or complement other corporate governance mechanisms: evidence from an emerging economy, Managerial Auditing Journal, 32(7), 658-681.
Haw, I.M., Ho, S.S. M., Li, A.Y. (2011), Corporate governance and earnings management by classification shifting, Contemporary Accounting Research, 28 (2), 517-53.
Healy, P., Wahlen, M. (1999). A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. Accounting Horizons, 13, 365-383.
Jensen, M.C., Meckling, W.H. (1976). The Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. Journal of Financial and Economics, 3: 305-360.
Malikov, K., Manson, S., Coakley, J. (2018). Earnings management using classification shifting of revenues. The British Accounting Review 50(3), 291-305.
McVay, S. (2006), Earnings management using classification shifting: An examination of core earnings and special items”, The Accounting Review, 81(3), 501-31.
Medioli, A., Azzali, S., Mazza, T. (2020), Ownership-motivated income shifting: evidence from European Multinational Groups, Management Decision, 58(12), 2621-2637
Nagar, N., Kaustav, S. (2016). Classification shifting: Impact of firm life cycle. Research and Publications. 15(2), 180-197.
Namazi, M., Hajiha, Z., Chenari bouket, H. (2017). The effect on structure debt maturity on accruals-based earnings management. The Financial Accounting and Auditing Researches, 9(34), 1-30 [In Persian].
Osta, S. (2011). Investigating the relationship between Ownership Structure and Earning Management. Journal of Financial Accounting Research, 3(2), 93-106.
Poonawala, S.H., Nagar, N. (2019). Gross profit manipulation through classification shifting. Journal of Business Research, 94, 81-88.
Rahnamay Roodposhti, F., Mohseni, A. (2018). Political connections, dividend and stock return in listed firms on Tehran Stock Exchange. Financial Knowledge of Securities Analysis, 11(38), 129-144 [In Persian].
Saghafi, A., Jamalian Pour, M. (2018). Classification Shifting Phenomenon in Earning Management. Empirical Studies in Financial Accounting, 14(57), 1-23. [In Persian].
Siagian, F.T. (2011), Ownership structure and governance implementation: evidence from Indonesia, International Journal of Business, Humanities and Technology, 1(3), 187-202.
Talebnia, G., & Ahmadi, S., Bayat, M. (2015). The relationship between accruals quality and non-systematic risk. Journal of Financial Accounting Research, 7(2), 33-52 [In Persian].
Tarmidi, D., Etty, M. (2019). The influence of earnings management and tax planning on firm value with audit quality as moderating variable. Research Journal of Finance and Accounting. 10(4), 49-58.